Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Cieľom tohto návrhu zákona je odstrániť určitú svojvôľu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo školstva) pri prideľovaní finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa a vniesť do tejto oblasti právnu istotu a nárokovateľnosť.
Právomoc Ministerstva školstva rozhodnúť o pridelení, resp. o nepridelení finančných prostriedkov pre inštitút asistenta učiteľa spôsobuje neistotu nielen pre riaditeľov základných a stredných škôl, ktorí rozhodujú o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím, v tom, či dostanú žiadané finančné prostriedky na asistenta učiteľa, ale najmä pre rodičov dotknutého dieťaťa. Návrh novely odstraňuje zjavné porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala.
Pri realizácii tohto práva sa Slovenská republika zaviazala zabezpečiť: aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe zdravotného postihnutia vylúčené zo systému všeobecného vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania; aby osoby so zdravotným postihnutím mohli získať univerzálne, kvalitné a bezplatné základné a stredoškolské vzdelanie na rovnakom základe s ostatnými v spoločenstvách, v ktorých žijú.
Návrh bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Zavádza sa povinnosť ministerstva školstva prideliť finančné prostriedky na základe žiadosti zriaďovateľa školy na špecifiká, ktoré nie sú zohľadnené v normatíve školy podľa ďalších ustanovení zákona.
K Čl.II
Ustanovuje sa účinnosť zákona.