N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení zákona č.
523/2004 Z. z.
, zákona č.
564/2004 Z. z.
, zákona č.
689/2006 Z. z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
462/2008 Z. z.
, zákona č.
179/2009 Z. z.
, zákona č.
179/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
38/2011 Z. z.
, zákona č.
390/2011 Z. z.
, zákona č.
325/2012 Z. z.
, zákona č.
325/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
81/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
377/2014 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
209/2018 Z.
z.
, zákona č.
367/2018 Z. z.
V § 4a ods. 1 sa slová „môže prideliť“ nahrádzajú slovom „pridelí“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.1. 2020