1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.
S účinnosťou od 01.01.2019 bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút „príspevok na rekreáciu zamestnancov“ v takom rozsahu, že tento zamestnancom, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na ich žiadosť povinní poskytnúť len takí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia, svojím zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnúť.
Zavedenie tohto príspevku okamžite prinieslo očakávaný pozitívny dopad na domáci cestovný ruch napríklad v podobe zvýšenia počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach, zlepšení ich ekonomických výsledkov a rozvoji nadväzujúcich služieb. Rovnako prevažne pozitívne ohlasy tých zamestnancov, ktorí majú u svojho zamestnávateľa nárok na jeho využitie a môžu tak stráviť dovolenku v Slovenskej republike za finančne zvýhodnených podmienok, a to aj v spoločnosti so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi. Zároveň navrhovatelia zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť a vnímajú vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnávaných zamestnancov ich zamestnávateľom.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhovatelia navrhujú rozšírenie tohto inštitútu tak, aby mal na príspevok na rekreáciu nárok každý zamestnanec, ktorého pracovný
2
pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to bez ohľadu na počet zamestnávateľom zamestnávaných zamestnancov.
Podmienka, že zamestnanec, ktorý nárok na príspevok na rekreáciu musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov zostáva v nezmennej podobe zachovaná. To znamená, že povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu všetkými zamestnávateľmi sa u niektorých zamestnávateľov nemusí týkať aj prevažnej časti jeho zamestnancov.
Navrhované rozšírenie príspevku na rekreáciu bolo pri zavádzaní príspevku na rekreáciu prerokované so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov tak, že v prípade praktického osvedčenia sa tohto nového inštitútu u zamestnávateľov zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov môže dôjsť k jeho povinnému zavedeniu aj u ďalších zamestnávateľov.
Navrhovatelia zároveň s ohľadom na finančné dopady tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, či štátny rozpočet, navrhujú účinnosť tohto návrhu zákona od 01.01.2021.
Zároveň je možné zdôrazniť, že príspevok na rekreáciu predstavuje vďaka jeho oslobodeniu od daní a odvodov štátom finančne zvýhodnený nástroj na poskytnutie odmeny pre zamestnanca vo forme domácej rekreácie, ktorá na jednej strane zabezpečí regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality života zamestnanca a na druhej strane podporí rozvoj domáceho cestovného ruchu a s tým spojenej domácej ekonomiky.
Navrhovanou zmenou sa očakáva ďalší rozvoj domáceho cestovného ruchu a nadväzujúcich služieb a zrovnoprávnenie všetkých zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
Predkladaný návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže sa očakáva zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv zo zvýšenej spotreby služieb domáceho cestovného ruchu ďalšími oprávnenými zamestnancami na príspevok na rekreáciu a ich najbližšími rodinnými príslušníkmi; očakáva sa mierne zníženie príjmov na dani z príjmov z dôvodu, že príjem zamestnanca z príspevku na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a tiež s týmto príspevkom spojené výdavky (náklady) si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňových výdavkov; očakáva sa zvýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu z dôvodu, že ďalší
3
zamestnanci štátu budú môcť požiadať o príspevok na rekreáciu. Návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu; očakáva sa negatívny vplyv na podnikateľské subjekty zamestnávajúce menej ako 50 zamestnancov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy ďalšia časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude môcť využiť príspevok na rekreáciu; ďalšia ekonomicky aktívna časť obyvateľstva s nízkym disponibilným príjmom bude mať väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka; očakáva sa ďalšie zvýšenie počtu zamestnancov v oblasti domáceho cestovného ruchu. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, keďže spolu so zamestnancom sa majú možnosť zúčastniť rekreácie aj jeho najbližší rodinní príslušníci, čím sa zvýši množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života; príspevok na rekreáciu zároveň predstavuje finančné zvýhodnenie, ktoré môže umožniť rekreáciu aj viacdetným rodinám s nižším disponibilným príjmom domácnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
V § 152a ods. 1 Zákonníka práce sa vypúšťajú všetky časti týkajúce sa osobitnej definície zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, čím sa v povinnosti poskytnúť príspevok na rekreáciu odstraňuje rozdiel medzi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov a ostatnými zamestnávateľmi. Zároveň sa vypúšťa tretia veta, na základe ktorej mohol na dobrovoľnej báze poskytnúť príspevok na rekreáciu aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, keďže sa toto stáva jeho povinnosťou.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a dostatočnú prípravu dotknutých zamestnávateľov sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2021.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže sa očakáva zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv zo zvýšenej spotreby služieb domáceho cestovného ruchu ďalšími oprávnenými zamestnancami na príspevok na rekreáciu a ich najbližšími rodinnými príslušníkmi; očakáva sa mierne zníženie príjmov na dani z príjmov z dôvodu, že príjem zamestnanca z príspevku na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a tiež s týmto príspevkom spojené výdavky (náklady) si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňových
6
výdavkov; očakáva sa zvýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu z dôvodu, že ďalší zamestnanci štátu budú môcť požiadať o príspevok na rekreáciu. Návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu; očakáva sa negatívny vplyv na podnikateľské subjekty zamestnávajúce menej ako 50 zamestnancov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy ďalšia časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude môcť využiť príspevok na rekreáciu; ďalšia ekonomicky aktívna časť obyvateľstva s nízkym disponibilným príjmom bude mať väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka; očakáva sa ďalšie zvýšenie počtu zamestnancov v oblasti domáceho cestovného ruchu. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, keďže spolu so zamestnancom sa majú možnosť zúčastniť rekreácie aj jeho najbližší rodinní príslušníci, čím sa zvýši množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života; príspevok na rekreáciu zároveň predstavuje finančné zvýhodnenie, ktoré môže umožniť rekreáciu aj viacdetným rodinám s nižším disponibilným príjmom domácnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.