NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1275/2019
1942
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, Petry Krištúfkoveja Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o doplnení zákonač. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (tlač 1533) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Stanislav K m e c v. r.
Miroslav S o p k o v. r.