NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1290/2019
1933
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Osuského, Martina Klusa a Zuzany Zimenovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1541) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Stanislav K m e c v. r.
Miroslav S o p k o v. r.