KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
ODBOR PARLAMENTNÝ INŠTITÚT  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 05/2019  
LEGISLATÍVNA ÚPRAVA POJMU FARMA  
A RODINNÁ FARMA  
VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH EÚ,  
KANADY A RUSKA  
Vypracoval/a: Ing. Martina Hogenová, Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Apríl 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné  
poradenstvo v danej oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho  
zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného  
inštitútu a autora.  
Obsah a zadanie požiadavky sa môže v niektorých prípadoch zmeniť v priebehu  
vypracovávania odpovede na požiadavku na základe konzultácie  
so zadávateľom.  
Anotácia  
Rodinnou firmou v Slovenskej republike môže byť obchodná spoločnosť, rodinná živnosť  
alebo farma. Podmienkou pre založenie rodinnej firmy je, aby členovia rodiny boli  
príbuzní v priamom rade alebo súrodenci či manželia. Člen rodiny môže podnikať len v  
jednej rodinnej firme.  
Kľúčové slová  
poľnohospodársky podnik, farma, rodinná farma  
Obsah  
Úvod  
Legislatívna úprava pojmu farma a rodinná farma v Slovenskej republike  
Legislatívna úprava pojmu farma a rodinná farma v krajinách EÚ a tiež krajín  
mimo EÚ  
1. Česká republika  
2. Čierna Hora  
3. Holandsko  
4. Chorvátsko  
5. Estónsko  
6. Fínsko  
7. Grécko  
8. Kanada  
9. Litva  
10. Lotyšsko  
11. Luxembursko  
12. Macedónsko  
13. Maďarsko  
14. Poľsko  
15. Portugalsko  
16. Rakúsko  
17. Rusko  
18. Slovinsko  
19. Srbsko  
20. Švédsko  
21. Turecko  
22. Veľká Británia  
Záver (stručné zhrnutie)  
Použité zdroje  
Úvod  
Legislatívna úprava pojmu farma a rodinná farma v Slovenskej republike  
Slovenská legislatíva nemá definíciu poľnohospodárskeho podniku.  
Rodinnou firmou v Slovenskej republike môže byť obchodná spoločnosť, rodinná živnosť  
alebo farma. Podmienkou pre založenie rodinnej firmy je, aby členovia rodiny boli  
príbuzní v priamom rade alebo súrodenci či manželia. Člen rodiny môže podnikať len v  
jednej rodinnej firme.  
Zákon č. 105/1990 Zb. zákon o súkromnom podnikaní občanov1  
§ 12a  
Poľnohospodárska výroba vykonávaná samostatne hospodáriacimi roľníkmi  
(1) Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne  
hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby  
včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska  
výroba“), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo  
pomocou iných osôb  
a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov,  
najmä ich predajom, prípadne  
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ  
treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov,9a) len s týmto súhlasom, alebo  
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou,  
pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla  
v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.  
(2) Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom  
mene, na vlastný účet a zodpovednosť.  
Ak chce využívať fyzická osoba postavenie samostatne hospodáriaceho roľníka, musí  
splniť presne vymedzený okruh pole činnosti a vykonávať podnikanie len v  
poľnohospodárskej výrobe, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ktoré  
určuje zákon:  
vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja  
príjmov, najmä ich predajom,  
vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie;  
pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto  
súhlasom,  
poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou  
výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej  
výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva  
nevyhradené nerasty.  
5
Legislatívna úprava pojmu farma a rodinná farma vo vybraných európskych krajinách  
, Kanady a Ruska2  
1. Česká republika  
Česká republika nemá zákon, ktorý by charakterizoval farmu. Všeobecne je možné rodinné  
podniky charakterizovať v troch okruhoch: rodiny, podniky a vlastnícka štruktúra. Vplyv rodiny  
na ďalšie dva okruhy určuje rodinný charakter spoločnosti. Tento vplyv znamená, že rodinné  
podniky sú zložitejšie ako nerodinní konkurenti, a preto si vyžadujú primeranú starostlivosť.  
Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky (AMSP ČR) predložila  
vláde ČR v minulom roku „Návrh na definovanie rodinného podniku:  
(1) Rodinný podnik je rodinná obchodná spoločnosť, rodinná živnosť alebo rodinná farma.  
(2) Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, ktorej podiely vlastnia z  
nadpolovičnej väčšiny členovia jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej  
štatutárneho orgánu. Za rodinnú obchodnú spoločnosť sa považuje aj obchodná spoločnosť,  
ktorej podiely z nadpolovičnej väčšiny drží alebo vlastní v prospech jednej rodiny fundácia alebo  
zverenecký fond, ak je súčasne aspoň jeden člen tejto rodiny členom štatutárneho orgánu  
fundácie alebo zvereneckým správcom.  
(3) Rodinná živnosť je živnostenským podnikaním, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom  
podieľajú najmenej dvaja členovia rodiny a aspoň jeden z členov rodiny je držiteľom  
živnostenského osvedčenia.  
(4) Rodinná farma je poľnohospodárskou výrobou, na ktorej sa svojou prácou alebo majetkom  
podieľajú najmenej dvaja členovia rodiny a aspoň jeden z členov rodiny je držiteľom príslušného  
osvedčenia.  
(5) Členovia rodiny na účely tohto zákona sú príbuzní v priamej línii alebo súrodenci alebo  
manželia. Členom rodiny v rodinnom podniku môže byť fyzická osoba odo dňa, keď dovŕšila  
15. rok veku.  
(6) Rodinnou obchodnou spoločnosťou môže byť len obchodná spoločnosť so sídlom na území  
ČR. Fundáciou podľa ods. 2 môže byť len fundácia sídliaca na území ČR. Zvereneckým fondom  
podľa ods. 2 môže byť len zverenecký fond zriadený podľa českého práva.  
2. Čierna hora  
V Čiernej Hore neexistuje samostatný zákon, ktorý by výslovne upravoval rodinné  
poľnohospodárstvo. Táto otázka je však upravená zákonom o poľnohospodárstve a rozvoji  
vidieka. Tento zákon definuje rodinnú poľnohospodársku domácnosť, kde farmár vykonáva  
poľnohospodársku výrobu samostatne alebo spoločne s členmi domácnosti (článok 2 odsek 1  
bod 4). Farmár je fyzická osoba, ktorá sa zaoberá výlučne poľnohospodárstvom alebo člen  
rodinného poľnohospodárskeho podniku; vlastníkom poľnohospodárskeho podniku je  
spoločnosť, iná právnická osoba, podnikateľ alebo poľnohospodár zapísaný v registri  
poľnohospodárskych podnikov.  
3. Holandsko  
Pre rodinné farmy neexistujú žiadne osobitné pravidlá, ale vo všeobecnosti pre rodinné  
podnikanie sa odporúča vytvorenie štatútu rodiny a exitujú oficiálne pravidlá dedenia.  
2 ECPRD request Family Farming no. 3686 [cit. 30.4.2019]  
6
Rodinný podnik je spoločnosť, kde jedna rodina priamo alebo nepriamo vlastní väčšinu  
spoločnosti. Rodina musí byť formálne zapojená do riadenia a spoločnosť.  
Definícia poľnohospodárskeho rodinného podniku spočíva v tom, že rodinný podnik, robí všetky  
investície sám a tiež berie zodpovednosť za všetky riziká poľnohospodárskeho podniku /za  
výkyvy cien, choroby, poveternostné podmienky../.  
4. Chorvátsko  
Chorvátsky parlament prijal 16. marca 2018 zákon o rodinnom poľnohospodárstve, ktorý  
upravuje práva a povinnosti rodinných fariem, harmonizované postupy príslušných orgánov,  
zjednodušuje pravidlá diverzifikácie a podnikateľskej činnosti prostredníctvom zjednodušeného  
začlenenia do rôznych doplnkových činností. Formálna podpora sa poskytuje rodinným farmám,  
pokiaľ ide o pomoc pri práci rodinnými príslušníkmi bez vytvorenia pracovného vzťahu. Zavádza  
sa povinnosť viesť evidenciu o výrobe, službách a predaji, čo zvyšuje efektívnosť kontrolného  
systému.  
Zákon o rodinnom poľnohospodárstve je v súčasnosti k dispozícii len v chorvátskom jazyku.  
5. Estónsko  
„Rodinná farma“ nie je v právnych predpisoch Estónska definovaná ani regulovaná.  
6. Fínsko  
Väčšinu fariem vo Fínsku stále prevádzkujú rodiny. Okrem toho, ich pracovná sila pozostáva  
hlavne z členov farmárskej rodiny.  
Neexistuje jasná definícia rodinných fariem pre poľnohospodárske dotácie vyplácané farmám.  
Systém poľnohospodárskej pomoci však obsahuje niektoré prvky, na základe ktorých sa výška  
pomoci na jednotku znižuje so zvyšovaním veľkosti podniku (kompenzačný príspevok) alebo  
maximálnou veľkosťou pre rozsah oprávnenej výroby (pomoc severným oblastiam). Tieto  
obmedzenia znižujú stimuly na rozširovanie fariem na veľkosť typickú pre rodinné farmy, hoci  
miesto, kde sa jednotková pomoc začína znižovať, alebo rozsah oprávnenej produkcie nebolo  
stanovené s ohľadom na rodinné farmy.  
Neexistuje žiadna jasná definícia pre rodinné farmy v štrukturálnej pomoci (investičná pomoc a  
podpora pri zakladaní podnikov). Obmedzenie sa však týka maximálnej výšky podnikateľského  
príjmu pochádzajúceho z fariem, ktoré dostávajú podporu na založenie podniku.  
7. Grécko  
V gréckom právnom poriadku neexistuje osobitné nariadenie ani právny nástroj, ktorý reguluje  
rodinné poľnohospodárstvo.  
Potraviny chalupárskeho - domáckeho priemyslu sú definované ako - potraviny vyrobené  
poľnohospodárom pri spracovaní poľnohospodárskych výrobkov vlastnej výroby. Potraviny by  
mali byť určené na okamžitú konzumáciu spotrebiteľom.  
7
8. Kanada  
V Kanade je zodpovednosť za poľnohospodárske otázky rozdelená medzi spolkovú vládu a  
provincie. Na federálnej úrovni neexistujú žiadne právne predpisy, ktoré by sa týkali konkrétne  
rodinných fariem, a neexistuje tiež definícia pojmu „rodinná farma“.  
Zákon Farm Credit Canada obsahuje definíciu pojmu „poľnohospodárstvo“, ktorý uvádza:  
„Poľnohospodárstvo zahŕňa chov dobytka, včelárstvo, mliekarenstvo, pestovanie ovocia,  
obrábanie pôdy a akúkoľvek inú chovateľskú činnosť, ktorú spoločnosť podľa odseku 4 ods. 3  
určí ako poľnohospodársku na účely tejto definície; (poľnohospodárstvo)"  
Poľnohospodársky podnik, do ktorého sú zapojené dve alebo viac osôb, možno vykonávať  
dvoma spôsobmi, ktorými sú partnerstvo (všeobecné alebo obmedzené) alebo spoločnosť s  
ručením obmedzeným. Partnerstvo je vzťah medzi osobami vykonávajúcimi spoločnú činnosť s  
cieľom dosiahnuť zisk. Nie je právnickou osobou; všetky práva a povinnosti vyplývajú pre oboch  
jednotlivcov v partnerstve. Každý partner je schopný poskytnúť sekundárnu zodpovednosť za  
všetky dlhy a záväzky, ktoré vznikli partnerstvu.  
Obchodná spoločnosť s právnou spôsobilosťou, právami, právomocami a výsadami fyzickej  
osoby predstavuje výhodnú formu obchodnej asociácie, pretože poskytuje potenciálne výhody  
ako daň z príjmu, prispôsobuje sa mnohým variantom obchodných vzťahov, môže byť nástrojom  
pre získanie nehnuteľností a jej zodpovednosť je zvyčajne obmedzená na aktíva, ktoré  
spoločnosť vlastní. “  
Poľnohospodárstvo je súčasťou kultúrneho dedičstva Kanady a je úzko spojené s hospodárstvom  
a sociálnou štruktúrou vidieckeho života. Poľnohospodársky podnik je prevažne riadený  
rodinami; pretrváva silná tradícia rodinnej farmy, pričom jedna generácia prenáša podnik na  
ďalšiu generáciu.  
Vláda provincie Ontária nezaviedla žiadne právne predpisy týkajúce sa osobitne „rodinných  
fariem“. Definície „poľnohospodárstva“ a „rodinných príslušníkov“ sú však zahrnuté v  
nariadení, ktoré spadá pod zákon o dani z prevodu pozemkov. Podľa týchto definícií  
„poľnohospodárstvo“ znamená:  
- Obrábanie pôdy, chov alebo pasenie hospodárskych zvierat všetkého druhu, chov hydiny a  
výroba výrobkov z hydiny, výroba kožušiny, výroba mlieka, pestovanie ovocia, výroba potravín  
pre ľudskú spotrebu alebo na kŕmenie dobytka a chov včiel, ale nezahŕňa prenájom pozemkov,  
kde prenajímateľ nie je oprávnený podieľať sa na pestovaní plodín, chove hospodárskych zvierat  
alebo iných takto produkovaných komodít.”  
- Členovia rodiny sú:  
a) fyzická osoba,  
b) manželský partner osoby,  
c) dieťa jednotlivca,  
d) otec osoby, matka osoby, brat alebo sestra osoby alebo manžel alebo potomok takéhoto brata  
alebo sestry;  
e) brat alebo sestra otca alebo matky jednotlivca alebo akýkoľvek potomok akéhokoľvek takého  
brata alebo sestry,  
(f) otec, matka alebo akýkoľvek brat alebo sestra manžela / manželky alebo akýkoľvek potomok  
akéhokoľvek takého brata alebo sestry,  
g) zať jednotlivca alebo nevesta,  
h) dedko alebo babička jednotlivca,  
i) vnuk jednotlivca alebo pravnuk alebo manžel alebo manželka takýchto vnukov alebo  
pravnukov, alebo  
8
j) korporácia, ktorej všetky emitované akcie, s výnimkou kvalifikovaných akcií riaditeľov, sú vo  
vlastníctve fyzickej osoby alebo jednotlivcov, z ktorých každý je prepojený s fyzickou osobou,  
na ktorú sa výraz vzťahuje spôsobom opísaným v ktoromkoľvek ustanovení a) až i) ”.  
Provincia Manitoba zaviedla v roku 2014 zákon o ochrane poľnohospodárskych fariem. Cieľom  
zákona je chrániť poľnohospodárov a zachovať poľnohospodársku pôdu. Zákon však neobsahuje  
definíciu „rodinnej farmy“, ale skôr samostatné definície „rodiny“, „poľnohospodárstva“ a  
„poľnohospodára“.  
Provincia Alberta schválila v decembri 2016 návrh zákona, ktorý vyžaduje, aby farmy s  
platenými zamestnancami chránili a kompenzovali „nerodinných príslušníkov a farmárov, ktorí  
nie sú členmi rodiny“ poskytnutím poistenia na pracovisku a oboznámenia so základnými  
bezpečnostnými normami „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“.  
Novelou zákona sa z týchto ustanovení vylúčili rodinné farmy. Hoci sa neposkytuje žiadna  
definícia „rodinnej farmy“, novela definuje „člena rodiny“ ako:  
„i) manželský partner alebo partner, ktorý je závislý od dospelého spoločníka, jediného vlastníka  
alebo partnera, alebo  
ii) či už krvou, manželstvom alebo osvojením alebo na základe vzájomne závislých vzťahov  
medzi dospelými, deťmi, rodičmi, starého rodiča, súrodenca, tety, strýka, netere, synovca alebo  
prvého bratranca akcionára, jediného majiteľa alebo partnera alebo manžela / manželky alebo  
spoločníka, vlastníka alebo partnera alebo manžela / manželky, partnera alebo spoločníka alebo  
partnera, ktorý je závislý od spoločníka, a zahŕňa akúkoľvek inú osobu predpísanú predpismi, za  
člena rodiny. “  
9. Litva  
Zákon o poľnohospodárskej farme stanovuje právne postavenie poľnohospodára, dôvody  
činnosti poľnohospodára a jeho partnerov, podmienky založenia poľnohospodárskeho podniku,  
štátnu pomoc poskytnutú poľnohospodárovi, podmienky výstavby stavieb alebo pomocných  
budov.  
Zákon stanovuje tieto základné pojmy - dobrovoľný pracovník, ktorý predstavuje fyzickú osobu,  
ktorá na základe vzájomnej dohody vykonáva na farme neplatenú prácu.  
Farmár - predstavuje fyzickú osobu, ktorá sa angažuje samostatne alebo s partnerom (partnermi)  
v poľnohospodárskych alebo lesníckych činnostiach na farme zapísanej v Registri  
poľnohospodárskych fariem.  
Partner poľnohospodára - predstavuje fyzickú osobu (manžela poľnohospodára, člena rodiny,  
ktorý dosiahol vek plnoletosti alebo akúkoľvek inú fyzickú osobu) vykonávajúcu  
poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v rámci dohody o spoločnom podniku (partnerstve).  
Statok - vlastnený pozemok, na ktorom sa nachádza jedna obytná budova a pomocné alebo iné  
budovy (chlievy, skleníky, priestory vidieckeho cestovného ruchu), ktoré sú potrebné na  
vykonávanie farmárskych činností.  
Farma - predstavuje súhrn všetkých hmotných a nehmotných práv a povinností  
poľnohospodárov.  
Fyzická osoba získava štatút poľnohospodára od dátumu registrácie farmy v registri  
poľnohospodárskych fariem.  
9
Poľnohospodár alebo partner (partneri) musia mať poľnohospodárske odborné vzdelanie.  
Poľnohospodári vykonávajú poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti samostatne alebo so  
svojím partnerom v rámci dohody o spoločnom podniku (partnerstve).  
Partner farmára musí byť zapísaný do registra poľnohospodárskych fariem. Manžel / manželka  
poľnohospodára v prípade absencie dohody o spoločnom podniku (partnerstvo) môže byť  
zapísaná do registra na vlastnú žiadosť.  
Farmár uzatvára pracovné zmluvy s pracovníkmi okrem partnerov alebo dobrovoľníkov.  
10. Lotyšsko  
Rodinné poľnohospodárstvo v Lotyšsku je upravené zákonom o individuálnych (rodinných)  
podnikoch a farmárskych alebo rybárskych podnikoch.  
Individuálny podnik je právnická osoba zriadená na správu majetku fyzickej osoby na účely  
vykonávania hospodárskej činnosti podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.  
Poľnohospodársky podnik je individuálny podnik, ktorý vyrába poľnohospodárske výrobky tým,  
že využíva pôdu ako hlavný zdroj potrebný na výrobu.  
Vidiecky remeselnícky podnik je individuálnym podnikom, ktorý vyrába výrobky a poskytuje  
služby pre farmárske podniky. Vidiecky remeselník tiež spravuje pôdu a má právne postavenie  
rovnocenné vlastníkovi poľnohospodárskeho podniku.  
Rodinný podnik je právnická osoba zriadená na riadenie spoločného rodinného majetku na účely  
vykonávania hospodárskej činnosti, ako je stanovené v tomto zákone a v iných právnych  
predpisoch. Aktíva investované v takomto podniku vlastnia rodinní príslušníci, ktorí sú zapojení  
do rodinného podniku.  
Na rodinné podniky sa vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona platné pre individuálne  
podniky.  
Rybársky podnik je individuálny podnik vykonávajúci hospodársku činnosť prostredníctvom  
využívania zdrojov rýb pridelených na tento konkrétny účel. Rybár môže spravovať aj pôdu.  
11. Luxembursko  
V Luxembursku neexistuje žiadne právne ustanovenie, ktoré by sa osobitne vzťahovalo na  
rodinné poľnohospodárstvo.  
Zákon z 27. júna 2016 o podpore trvalo udržateľného rozvoja alebo vidieckych oblastí sa  
vzťahuje na všetky druhy poľnohospodárstva.  
Poľnohospodárska farma predstavuje technicko-ekonomickú jednotku poľnohospodárskeho  
charakteru, s odlišným riadením ako iné druhy podnikania, s množstvom ľudských a  
materiálnych zdrojov, ktoré podnik zahŕňa, alebo ich má v držbe.  
Primárni poľnohospodári sú:  
1. ktorí riadia poľnohospodársky podnik, ktorého ekonomický rozmer pravdepodobne zabezpečí  
jeho ekonomickú životaschopnosť;  
10  
2. ktorých podiel pracovného času venovaný činnostiam mimo farmy je menší ako polovica  
celkového pracovného času poľnohospodára, ale nepresahuje 20 hodín týždenne;  
3. ktorí nie sú príjemcami starobného dôchodku; a  
4. ktorí nedosiahli vek 65 rokov.  
Poľnohospodárska farma je spoločnosť:  
- ak poľnohospodársky podnik spĺňa požiadavky bodu 1,  
- ak osoba alebo osoby, ktoré riadia farmu, spĺňajú podmienky stanovené v bodoch 2 až 4 a ktorí  
sa spolu podieľajú na základnom imaní najmenej 40%.  
12. Macedónsko  
V
Macedónskej republike je rodinné poľnohospodárstvo regulované zákonom  
o
poľnohospodárstve a rozvoji. Podľa zákona o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v článku 2 v  
bodoch 12 až 15 sa vymedzuje, čo je rodinný poľnohospodársky podnik.  
• Rodinná farma je nezávislá hospodárska a sociálna jednotka založená na kombinácii riadenia a  
vlastníctva a / alebo využívania poľnohospodárskeho majetku rodinnými príslušníkmi;  
• Držiteľom rodinného poľnohospodárskeho podniku je dospelá osoba, ktorá je zodpovedná za  
riadenie poľnohospodárskeho podniku a ktorá koná v mene rodinného poľnohospodárskeho  
podniku a ako taká je zapísaná v jednotnom poľnohospodárskom registri. Držiteľom  
poľnohospodárskeho podniku, ktorý je právne organizovaný ako obchodná spoločnosť alebo iná  
právnická osoba určená zákonom, je samotný právny subjekt a zodpovedná osoba právnickej  
osoby koná v mene a na účet tohto poľnohospodárskeho podniku;  
• Členom rodinného poľnohospodárskeho podniku je dospelá fyzická osoba, ktorá vykonáva  
poľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskom majetku,;  
• Mladý poľnohospodár je držiteľ poľnohospodárskeho podniku vo veku od 18 do 40 rokov;  
13. Maďarsko  
Zákon č. CXXII. z roku 2013 o transakciách v poľnohospodárskej a lesníckej krajine stanovuje  
pravidlá týkajúce sa nadobúdania vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom,  
zriaďovania užívacích práv na tieto pozemky, využívania pôdy, kontroly obmedzení týkajúcich  
sa nadobúdania pozemkov a pravidlá týkajúce sa miestnych pozemkových komisií.  
Tento zákon vyjadruje vládne ciele, napríklad:  
- posilnenie poľnohospodárskeho spoločenstva prostredníctvom organizácie rozvojových  
výrobných skupín v rámci vidieckych rodinných partnerstiev a prostredníctvom rastu miestnych  
podnikov,  
- uľahčenie rozvoja stredne veľkých poľnohospodárskych podnikov v poľnohospodárskom  
sektore a zabezpečenie stability a ďalšieho rozvoja malých poľnohospodárskych podnikov.  
Pojmy:  
- Rodinná farma - je poľnohospodársky podnik registrovaný orgánom poľnohospodárskej správy  
ako rodinná farma;  
- rodinný poľnohospodár - predstavuje fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje rodinnú farmu;  
- rodinní príslušníci farmy - sú rodinní poľnohospodári, jeho manželskí partneri alebo maloleté  
deti, vnúčatá a deti v dospelom veku, rodičia, starí rodičia a súrodenci registrovaní ako členovia  
rodiny, kde deti zahŕňajú adoptívne a pestúnske deti;  
11  
14. Poľsko  
Podľa článku 23 Ústavy Poľskej republiky: Základom poľnohospodárskeho systému štátu je  
rodinná farma. Táto zásada neporušuje ustanovenia článku 21 (ochrana vlastníctva) a 22 ochrany  
slobody hospodárskej činnosti) .  
Ďalšie ustanovenia o poľnohospodárstve možno nájsť v zákone z 23. apríla 1964 - Občiansky  
zákonník. V článku 461 sa uvádza, že poľnohospodársky nehnuteľný majetok (poľnohospodárske  
pozemky) sú nehnuteľnosti, ktoré sa používajú alebo sa môžu využívať na vykonávanie výrobnej  
činnosti v poľnohospodárstve v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, okrem záhradníctva a  
produkcie rýb.  
Okrem toho podľa článku 553 poľnohospodárska farma zahŕňa poľnohospodársku pôdu spolu s  
lesnou pôdou, budovami alebo ich časťami, vybavením a dobytkom, ak tvoria alebo môžu tvoriť  
organizovaný ekonomický celok, a s právami spojenými s prevádzkovaním poľnohospodárskeho  
podniku.  
Rodinná farma je definovaná v zákone z 11. apríla 2003 o vytvorení poľnohospodárskeho  
systému.  
V súlade s článkom 5 tohto zákona - rodinná farma sa považuje za poľnohospodársku farmu,  
ktorá je riadená / prevádzkovaná individuálnym poľnohospodárom a jej celková úžitková plocha  
nepresiahla 300 ha.  
Na určenie využívanej poľnohospodárskej plochy, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, sa berie  
do úvahy časť plochy zodpovedajúca podielu v spoluvlastníctve. V prípade spoločného  
vlastníctva sa berie do úvahy celková rozloha poľnohospodárskej plochy, ktorá je predmetom  
spoločného vlastníctva.  
Na určenie poľnohospodársky využívanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá je predmetom  
autonómneho spoločného vlastníctva, ako aj spoločného vlastníctva založeného na užívacom  
práve na základe trvalého vlastníctva alebo nájmu, sa primerane uplatňuje odsek 2. zákona.  
Okrem toho článok 6 ods. 1 stanovuje, že poľnohospodárom sa rozumie akákoľvek fyzická  
osoba, ktorá je vlastníkom pôdy alebo nájomcom poľnohospodárskej plochy, ak neprekročí  
celkovú využívanú poľnohospodársku plochu 300 ha, ktorá má poľnohospodársku kvalifikáciu,  
a ktorá je aspoň päť rokov obyvateľom v obci, v ktorej sa nachádza aspoň jeden  
poľnohospodársky hnuteľný majetok, ktorý je súčasťou statku a ktorá osobne vedie farmu.  
15. Portugalsko  
Medzirezortná komisia pre malé rodinné poľnohospodárstvo bola vytvorená prostredníctvom  
nariadenia č. 7423/2017 zo 4. augusta, ktorého cieľom je reagovať na hlavné výzvy a posilniť  
potenciál tejto dôležitej formy organizácie výrobných činností, environmentálneho riadenia a  
sociálneho života vo vidieckych oblastiach krajiny.  
Uznávajúc dôležitosť drobného poľnohospodárstva, vláda už predložila sériu opatrení v rámci  
spoločnej poľnohospodárskej politiky, konkrétne zvýšenie jednorazových ročných platieb,  
vytvorenie redistribučnej platby a zmien v podpore investícií malého rozsahu do  
poľnohospodárskych podnikov kontinentálneho programu rozvoja vidieka (CRD 2020).  
Je však potrebné doplniť tieto opatrenia, najmä prostredníctvom vytvorenia štatútu  
poľnohospodárstva malých rodín, čím sa prispeje k tomu, že rôzne vidiecke oblasti môžu byť  
pozitívnymi príkladmi ich nevyhnutnej valorizácie s ohľadom na trvalú udržateľnosť a  
posilňovanie sociálnej súdržnosti a územnej celistvosti.  
12  
V tomto rámci je potrebné podporovať verejné inštitucionálne úsilie o pozitívnu diskrimináciu  
nielen prostredníctvom redistribučných sociálnych politík, ale predovšetkým ich aktívneho  
začlenenia do intervencií podporovaných politikami verejného rozvoja.  
Je preto dôležité odlíšiť špecifickosť poľnohospodárstva malých rodín v jeho rôznych  
dimenziách, čím sa vytvorí štatút, ktorý ho uznáva a oceňuje prijatím špecifických podporných  
opatrení, ktoré sa majú uplatňovať na miestnej úrovni s cieľom zohľadniť rôznorodosť  
poľnohospodárstva a agrárnej reality, ako aj obmedzení a potenciálu rozvoja každého územia.  
16. Rakúsko  
Rodinná farma sa všeobecne chápe ako farma vlastnená a /alebo prevádzkovaná rodinou.  
Niekedy sa považuje za majetok odovzdaný ako dedičstvo. To je v protiklade s inými formami,  
ktoré fungujú ako kolektívne vlastníctvo, nerodinné spoločnosti alebo iné inštitucionalizované  
formy.  
Rodinné poľnohospodárstvo je prostriedkom na organizovanie poľnohospodárskej, lesníckej,  
rybárskej, pastierskej a akvakultúrnej produkcie, ktorý je riadený a prevádzkovaný rodinou a  
odkázaný prevažne na rodinnú prácu žien aj mužov. Rodina a farma sú prepojené, spájajú a  
kombinujú hospodárske, environmentálne, reprodukčné, sociálne a kultúrne funkcie.  
V Rakúsku neexistuje žiadna právna definícia pre rodinné poľnohospodárstvo. Pre štatistickú  
analýzu je definícia rodinných fariem založená na zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych  
podnikov, ktoré poskytuje Štatistický úrad a ktorá definuje rodinné farmy podľa kritéria  
„právneho štatútu“, t. j. farmy patriace jednej fyzickej osobe prevádzkované ako farmy na plný  
alebo čiastočný úväzok. Pracovný čas držiteľa farmy a manžela / manželky mimo farmy <50%  
celkového pracovného času a minimálny štandardný poľnohospodársky výstup je vo výške  
8
000 € = farmy na plný úväzok, farmy hospodárenie na čiastočný úväzok vo výške 6 000.  
Za normálnych okolností je rodinný poľnohospodár jediným vlastníkom, často (ale nie vždy)  
registrovaný ako poľnohospodár, ale nie je právnickou osobou. To jasne odlišuje rodinné farmy  
od iných typov poľnohospodárskych organizácií, napr. partnerstiev, výrobných družstiev a  
rôznych druhov poľnohospodárskych podnikov.  
17. Rusko  
V ruskej legislatíve neexistuje definícia pojmu rodinné poľnohospodárstvo. Avšak existuje  
definícia roľnícke poľnohospodárstvo. V súlade s federálnym zákonom o poľnohospodárstve  
roľníkov, poľnohospodársky rodinný podnik je združením občanov, spojených rodinnými  
väzbami, ktorí majú spoločný majetok a spoločne vykonávajú výrobu a iné hospodárske činnosti  
( spracovanie, skladovanie, prepravu a predaj poľnohospodárskych výrobkov) na základe ich  
osobnej účasti.  
Takýto podnik môžu tvoriť - manželia, deti, bratia, sestry, vnúčatá a starí rodičia, najviac však  
tri rodiny. Deti, vnúčatá, bratia a sestry členov podniku môžu vstúpiť do podniku po dosiahnutí  
veku 16 rokov.  
13  
18. Slovinsko  
V Slovinsku je poľnohospodársky podnik definovaný zákonom o poľnohospodárstve. Farma -  
ako forma poľnohospodárskeho podniku - je definovaná v článku 3, ktorý tiež definuje držiteľa  
ako zodpovednú osobu. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa farmy sú zahrnuté v článkoch 4 a 5.  
Členmi farmy sú všetky fyzické osoby žijúce spoločne, ako aj blízki príbuzní držiteľa (deti,  
vnúčatá, rodičia, adoptívni rodičia, starí rodičia, súrodenci, manželský partneri alebo partner a  
adoptované deti) a pracovníci na farme.  
Nasledujúce články zákona o poľnohospodárstve definujú farmu:  
Článok 3.  
1.  
poľnohospodárska činnosť je odvetvím hospodárstva, ktoré zahŕňa produkciu  
poľnohospodárskych plodín a / alebo hospodárskych zvierat a služby pre produkciu rastlín a /  
alebo hospodárskych zvierat okrem veterinárnych služieb, ako aj činnosti uvedené v pravidlách  
o štandardnej klasifikácii činností podľa „01.1. Pestovanie netrvácnych plodín “,„ 01.2  
Pestovanie trvalých plodín “,„ 01.3 rozmnožovanie rastlín “,„ 01.4 Živočíšna výroba “,„ 01.5  
Zmiešané poľnohospodárstvo “a„ 01.6 Podporné činnosti pre poľnohospodárstvo a činnosti po  
zbere úrody “;  
2.  
poľnohospodársky podnik znamená integrovanú hospodársku jednotku z hľadiska  
organizácie a podnikania, ktorá zahŕňa jednu alebo niekoľko výrobných jednotiek, vykonáva  
poľnohospodársku alebo poľnohospodársku a lesnícku činnosť, má jednotné hospodárenie,  
adresu alebo sídlo, názov alebo názov spoločnosti a je organizovaná v jednej z týchto foriem:  
a) právnická osoba,  
b) individuálny majiteľ,  
c) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Slovinskej republike a zapísaná v centrálnom registri  
obyvateľstva,  
(č) farma, ktorá nie je právnickou osobou alebo individuálnym majiteľom, pričom včelár, ktorý  
nie je jediným majiteľom, sa tiež považuje za farmu,  
d) poľnohospodárske spoločenstvo,  
e) pastviny - pastierske spoločenstvo;  
3. držiteľ poľnohospodárskeho podniku je právnická osoba, fyzická osoba, poľnohospodárske  
spoločenstvo alebo pastierske spoločenstvo, ktoré je zodpovedné za vykonávanie  
poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskom podniku, má právo predkladať žiadosti v  
rámci opatrení poľnohospodárskej politiky v mene poľnohospodárskeho podniku; je povinný  
poskytovať údaje o evidencii z oblasti práce ministerstva povereného poľnohospodárstvom,  
lesníctvom a potravinami  
Článok 4.  
Farma je formou poľnohospodárskeho podniku, kde sa držiteľ a členovia farmy a pracovníci  
podieľajú na poľnohospodárskej činnosti.  
14  
Článok 5.  
(1) Držiteľ má právo využívať pôdu poľnohospodárskeho podniku a zodpovedá za záväzky  
vyplývajúce z tohto zákona. Má sa za to, že držiteľ má právo používať pôdu zapísanú v registri  
poľnohospodárskych podnikov .  
(2) Má sa za to, že držiteľ má právo používať pôdu uvedenú v predchádzajúcom odseku ak vlastní  
alebo prenajíma pôdu alebo získal súhlas vlastníka pozemku alebo iný právny základ, z ktorého  
vyplýva právo na využívanie pozemku. V prípade pozemkov v spoluvlastníctve má majiteľ právo  
využívať pozemky v súlade so zákonom o poľnohospodárskej pôde.  
(3) Členom farmy je fyzická osoba nad 15 rokov, ktorá má trvalý pobyt na tej istej adrese ako  
držiteľ. Členom farmy môže byť aj fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá pracuje na farme a  
má trvalé bydlisko v Slovinskej republike.  
Fyzická osoba môže byť členom farmy len na jednej farme. Fyzická osoba vykonávajúca  
registrovanú činnosť nemôže byť členom farmy ako podnikateľský subjekt v súlade s predpismi,  
ktorými sa riadi obchodný register Slovinska.  
(4) V prípade poľnohospodárskeho podniku, ktorý vykonáva opatrenia poľnohospodárskej  
politiky, musí držiteľ vymenovať aj náhradníka spomedzi členov farmy. Náhradníkom nesmie  
byť osoba, ktorá je vlastníkom iného poľnohospodárskeho podniku ako jediný vlastník. Ak farma  
už nemá držiteľa, náhradník sa stáva držiteľom farmy.  
(5) Osoby uvedené v prvom, treťom a štvrtom odseku tohto článku sa môžu stať držiteľom,  
náhradníkom alebo členom farmy alebo poľnohospodárskeho podniku.  
(6) Držiteľ poľnohospodárskeho podniku môže byť právnickou osobou alebo jediným  
majiteľom, ak má trvalý pobyt v Slovinskej republike, fyzickou osobou, ktorá nemá trvalé  
bydlisko v Slovinskej republike, ale je zapísaná v centrálnom registri obyvateľstva ako  
poľnohospodárske spoločenstvo alebo pastierske spoločenstvo. Držiteľom môže byť fyzická  
osoba, ktorá má trvalý pobyt v Slovinskej republike. Podnikateľský subjekt nemôže byť  
držiteľom farmy v súlade s predpismi, ktorými sa riadi obchodný register Slovinska.  
(7) Individuálna právnická osoba ,fyzická osoba alebo živnostník, poľnohospodárske  
spoločenstvo alebo pastierske spoločenstvo môže byť držiteľom len jedného  
poľnohospodárskeho podniku.  
19. Srbsko  
Zákon o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, článok 2 ods. 5-7 definuje rodinnú  
poľnohospodársku domácnosť ako poľnohospodársky podnik, v ktorom fyzická osoba -  
poľnohospodár spolu s členmi svojej domácnosti - vykonáva poľnohospodársku výrobu. Držiteľ  
rodinnej poľnohospodárskej domácnosti je fyzická osoba - poľnohospodár a podnikateľ, ktorý  
vykonáva poľnohospodársku výrobu a ktorý je zapísaný v registri poľnohospodárskych podnikov  
ako držiteľ rodinnej poľnohospodárskej domácnosti. Člen rodinnej poľnohospodárskej  
domácnosti je dospelý člen tej istej domácnosti, ktorý sa neustále alebo príležitostne zaoberá  
prácou na farme a ktorý je zapísaný v registri poľnohospodárskych podnikov ako člen rodinnej  
poľnohospodárskej domácnosti.  
15  
V súlade s článkom 5 zákona o stimuloch v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka právo na stimuly  
majú poľnohospodárske podniky a rodinné farmy zapísané v Registri poľnohospodárskych  
podnikov.  
V Srbskej republike je v súčasnosti 631 522 registrovaných fariem. Rodinné podniky tradične  
dominujú v celkovom počte domácností (99,4%) a v celkovej výmere pôdy (82,2%), ale s veľmi  
malou priemernou rozlohou (4,55 ha).  
20. Švédsko  
Vo švédskom práve neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa rodinného  
poľnohospodárstva. Pojem rodinná farma teda nie je vo švédskom práve definovaný. Vo  
21. Turecko  
V Turecku neexistuje žiadny osobitný zákon o „rodinnom poľnohospodárstve“. Hoci existuje  
niekoľko zákonov týkajúcich sa poľnohospodárskych činností, v tureckých zákonoch nie je  
definované „rodinné poľnohospodárstvo“. V poľnohospodárskych zákonoch existujú určité  
pojmy ako „rodinný poľnohospodársky podnik“, „rodinný podnik“ alebo „rodiny  
poľnohospodárov“, ale tieto pojmy nie sú konkrétne vymedzené.  
Farmár - osoba, ktorá si zarába na živobytie z poľnohospodárstva, využívajúc čiastočne alebo  
úplne svoju silu tela a mysle. (Zákon č. 3083 o poľnohospodárskej reforme týkajúci sa prestavby  
pôdy v zavlažovaných oblastiach, článok 2), fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva  
poľnohospodársku výrobu aspoň počas jedného výrobného obdobia alebo poľnohospodárskeho  
cyklu ako vlastník, nájomca alebo partner. (Zákon o poľnohospodárstve č. 5488, článok 3)  
22. Veľká Británia  
Vláda Spojeného kráľovstva pravidelne hovorí, že uznáva „dôležitosť malých rodinných fariem“.  
Rodinné poľnohospodárstvo, rodinné farmy (veľké a malé) sú podporované prostredníctvom:  
─ priamych platieb PP a platieb na rozvoj vidieka,  
─ daňových úľav vo vzťahu k poľnohospodárskemu dedičstvu,  
─ nájomných dohôd - umožnenie nástupníctva.  
V decembri 2017 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dekádu rodinného poľnohospodárstva, ktorá  
bude prebiehať od roku 2019-2028. OSN opisuje Dekádu ako rámec na podporu lepších  
verejných politík v oblasti rodinného poľnohospodárstva a ponúka jedinečnú príležitosť prispieť  
k ukončeniu hladu a chudoby, ako aj k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.  
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) definuje rodinný poľnohospodársky  
podnik ako poľnohospodársky podnik, ktorý je riadený a prevádzkovaný domácnosťou a kde  
poľnohospodárska práca je vo veľkej miere zásobovaná touto domácnosťou.  
Súčasná podpora rodinných fariem  
Pre rodinné poľnohospodárstvo nie sú stanovené žiadne osobitné predpisy, ale existuje množstvo  
politík, ktoré podporujú rodinné poľnohospodárstvo, pokiaľ ide o podporu malých  
poľnohospodárskych podnikov, ako aj z hľadiska umožnenia postupného vlastníctva  
16  
poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom rodiny. Treba však poznamenať, že niektoré  
opatrenia, ktoré umožňujú jednoduchšie odovzdávanie poľnohospodárskych podnikov  
prostredníctvom rodín, sa tiež považujú za prekážky pre nových účastníkov a prekážajú  
produktivite sektora.  
Niektoré z podporných opatrení zahŕňajú:  
Granty na priame platby a program rozvoja vidieka: podpora poľnohospodárstva v súčasnosti  
predstavuje približne 50 - 60% príjmov poľnohospodárskych podnikov v Anglicku. V iných  
častiach Spojeného kráľovstva je to väčší podiel, najmä preto, že existuje viac pôdy, ktorá má  
ťažšie poľnohospodárske podmienky, napr. horské poľnohospodárstvo.  
Táto podpora pomáha všetkým farmám, ale môže pomôcť podporiť malé rodinné horské  
poľnohospodárske podniky, ktoré využívajú napríklad priame platby, ako aj  
agroenvironmentálne platby uznávajúc ich prínos v obrábaní horských oblastí. Platby na rozvoj  
vidieka môžu tiež podporiť rodinnú farmu, ktorá sa chce diverzifikovať.  
Podpory pre poľnohospodárov:  
- Úľava na daniach: Niektoré poľnohospodárske nehnuteľnosti je možné previesť bez dane z  
dedičstva, a to buď počas života osoby alebo ako súčasť ich vôle. Poľnohospodárska pôda, ktorá  
spĺňa podmienky pre poľnohospodársku úľavu, je pôda alebo pasienok, ktorý sa intenzívne  
využíva na pestovanie plodín alebo na chov zvierat.  
- Poľnohospodárske nájomné zmluvy: Poľnohospodárske nájomné zmluvy dohodnuté pred 1.  
septembrom 1995 sú známe ako zákonné zmluvy z roku 1986 (úplné poľnohospodárske nájomné  
zmluvy). Tieto nájmy sa riadia zákonom o poľnohospodárskych podnikoch z roku 1986, ak boli  
odsúhlasené pred septembrom 1995. Obvykle majú doživotnú istotu držby a tie, ktoré boli  
udelené pred 12. júlom 1984, majú tiež zákonné dedičské práva v prípade smrti alebo dôchodku.  
To znamená, že blízky príbuzný zosnulého nájomcu môže požiadať o nástup do nájmu do 3  
mesiacov od smrti nájomcu.  
Môžu byť udelené dva nájmy na základe dedičstva, takže je možné, aby rodina nájomcu  
pracovala na farme 3 generácie. Poľnohospodári s nájmom udeleným pred 12. júlom 1984 môžu  
tiež menovať oprávneného nástupcu, napríklad blízkeho príbuzného, ktorý môže požiadať o  
prevzatie poľnohospodárskeho podniku v čase odchodu do dôchodku.  
Vláda Spojeného kráľovstva v súčasnosti konzultuje prístup Spojeného kráľovstva k podpore  
poľnohospodárstva po Brexite a stanovuje vládne plány na preskúmanie možnosti reformy  
právnych predpisov týkajúcich sa nájomného poľnohospodárstva s cieľom podporiť plánovanie  
nástupníctva a odstrániť prekážky brániace investíciám.  
- Povolený vývoj: Poľnohospodári môžu v súčasnosti postaviť až 465 m2 podlahovej plochy bez  
stavebného povolenia. To sa má zvýšiť od apríla 2018 na 1000 m2. Má to pomôcť zvýšiť  
produktivitu a inovácie v poľnohospodárstve. Vláda tiež konzultovala plány na premenu  
poľnohospodárskych budov na päť bytov. To by mohlo pomôcť pri umiestnení rodinných  
príslušníkov a miestnych pracovníkov.  
- Mladí poľnohospodári: Vo všetkých častiach Spojeného kráľovstva sa využíva možnosť platby  
pre mladých poľnohospodárov (pre poľnohospodárov do 40 rokov) v rámci režimu základnej  
platby PP.  
17  
Záver (stručné zhrnutie)  
Odbor parlamentný inštitút K NRSR sa v záujme získania potrebných informácií obrátil  
prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) na  
krajiny Európske únie aj na štáty mimo EÚ. V stanovenom termíne sme dostali odpovede z 22  
krajín - Česká republika, Čierna Hora, Holandsko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Grécko,  
Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,  
Rusko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Cieľom nami položených otázok  
bolo zistiť, ako majú jednotlivé krajiny upravenú definíciu rodinného poľnohospodárstva.  
V Čiernej Hore, v Holandsku, v Estónsku, vo Fínsku, v Grécku, v Kanade, v Luxembursku,  
v Švédsku a ani v Turecku neexistuje samostatný zákon, ktorý by upravoval rodinné  
poľnohospodárstvo.  
V Českej republike predstavuje rodinný poľnohospodársky podnik – rodinná poľnohospodárska  
farma, alebo rodinná obchodná spoločnosť, alebo rodinná živnosť. Asociácia malých a stredných  
podnikov a živnostníkov Českej republiky predložila v roku 2018 návrh na definovanie  
rodinného podniku, ktorý rodinný podnik definuje v 6 bodoch.  
V Chorvátsku existuje zákon o rodinnom poľnohospodárstve, ktorý upravuje práva a povinnosti  
rodinných fariem, exituje tzv. formálna podpora pre rodinné farmy, pokiaľ ide o pomoc pri práci  
rodinnými príslušníkmi bez vytvorenia pracovného vzťahu. Poľnohospodárstvo je súčasťou  
kultúrneho dedičstva Kanady a je úzko spojené s hospodárstvom a sociálnou štruktúrou  
vidieckeho života. Poľnohospodársky podnik je prevažne riadený rodinami; pretrváva silná  
tradícia rodinnej farmy, pričom jedna generácia prenáša podnik na ďalšiu generáciu.  
V Litve existuje zákon o poľnohospodárskej farme, ktorý stanovuje právne postavenie  
poľnohospodára, dôvody činnosti poľnohospodára a jeho partnerov, podmienky založenia  
poľnohospodárskeho podniku, štátnu pomoc poskytnutú poľnohospodárovi, podmienky  
výstavby stavieb alebo pomocných budov.  
Rodinné poľnohospodárstvo v Lotyšsku je upravené zákonom o individuálnych (rodinných)  
podnikoch a farmárskych alebo rybárskych podnikoch. Zákon definuje pojmy ako individuálny  
podnik, vidiecky remeselnícky podnik, rodinný podnik a rybársky podnik. V Macedónskej  
republike je rodinné poľnohospodárstvo regulované zákonom o poľnohospodárstve a rozvoji.  
Podľa maďarskej právnej úpravy - Rodinná farma - predstavuje poľnohospodársky podnik  
registrovaný orgánom poľnohospodárskej správy ako rodinná farma. Podľa článku 23 Ústavy  
Poľskej republiky: - základom poľnohospodárskeho systému štátu je rodinná farma.  
Podľa charakteristiky rakúskeho zákona sa rodinná farma všeobecne chápe ako farma vlastnená  
a prevádzkovaná rodinou.  
V Rusku exituje federálny zákon o poľnohospodárstve roľníkov, ktorý charakterizuje  
poľnohospodársky rodinný podnik ako združenie občanov, ktoré je spojené rodinnými väzbami,  
ktoré majú spoločný majetok a spoločne vykonávajú výrobu a iné hospodárske činnosti.  
V Slovinsku je poľnohospodársky podnik definovaný zákonom o poľnohospodárstve. Zákon o  
poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, článok 2 ods. 5-7 definuje rodinnú poľnohospodársku  
domácnosť ako poľnohospodársky podnik, v ktorom fyzická osoba - poľnohospodár spolu s  
členmi svojej domácnosti - vykonáva poľnohospodársku výrobu.  
Vo Veľkej Británii nie sú stanovené žiadne osobitné predpisy pre rodinné poľnohospodárstvo,  
ale existuje množstvo politík, ktoré podporujú rodinné poľnohospodárstvo.  
18  
Použité zdroje  
1. ECPRD request Family Farming no. 3686 [cit. 30.4.2019]  
2. Zákon č. 105/1990 Zb. zákon o súkromnom podnikaní občanov. Dostupne na internete  
19