Príloha č. 1 - vydané aproximačné nariadenia vlády SR v I. polroku 2019
Poradové číslo
Aproximačné nariadenia vlády SR
Implementovaný právny akt EÚ
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2110 z 15. novembra 2017 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (Ú. v. EÚ L 315, 30. 11. 2017)
2.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2108 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. L 315, 30. 11. 2017)
3.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 15/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009)
4.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2110 z 15. novembra 2017 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (Ú. v. EÚ L 315, 30. 11. 2017)
5.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sazrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. L 135, 24. 5. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. L 350, 29. 12. 2017).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v.
L 347, 20. 12. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 181, 20. 6. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1383 z 28. mája 2015 (Ú. v. L 214, 13. 8. 2015) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141 z 30. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. L 280, 24. 9. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. L 281, 25. 9. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. L 367, 23. 12. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. L 135, 2. 6. 2015),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. L 28, 4. 2. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. L 167, 30. 6. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. L 350, 29. 12. 2017).
3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka akrížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. L 225, 19. 8. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. L 107, 25. 4. 2017).
4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. L 329, 15. 12. 2015),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. L 225, 19.
8. 2016),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. L 170, 1. 7. 2017),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. L 178, 11. 7. 2017).
6.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat
1. Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 24; Ú. v. L 105, 9. 1. 2004) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22. 12. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 256, 24. 9. 2008),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 759/2009 z 19. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 215, 20. 8. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 506/2010 zo 14. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 149, 15. 6. 2010),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012 (Ú. v. L 17, 20. 1. 2012) a
– nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2008)
7.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. L 103, 13. 4. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. L 169, 29. 6. 2012),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. L 67, 9. 3. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. L 172, 25. 6. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. L 210, 6. 8. 2013),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2013 zo 16. októbra 2013 (Ú. v. L 276, 17. 10. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 168/2014 z 21. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 54,
22. 2. 2014),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. L 168, 7. 6. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014 (Ú. v. L 168, 7. 6. 2014),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1991 z 5. novembra 2015 (Ú. v. L 290, 6. 11. 2015)
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/38 zo 14. januára 2016 (Ú. v. L 11, 16. 1. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016 (Ú. v. L 190, 15. 7. 2016).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013).
3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015)
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. L 202, 28. 7. 2016).
5. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014)
6. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016)
7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. L 190, 15. 7. 2016) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017 (Ú. v. L 38, 15. 2. 2017).
8.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 162, 3. 7. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. L 344, 27. 12. 2005) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009)
9.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénnom pri práci (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017)
10.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/597 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Ú. v. EÚ L 103, 23. 4. 2018)
11.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019)