VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-17123/2019
Národnej rady
Slovenskej republiky
1562
Informácia
o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019
a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019
_____________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2019
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 3. júla 2019