KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
O d d e l e n i e p a r l a m e n t n é h o v ý s k u m u a v z d e l á v a n i a  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 03/2019  
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
PRE SENIOROV  
V DOMÁCOM PROSTREDÍ  
Vypracovala: Mgr. Petra Ďurinová, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Supervízor: RNDr. Katarína Kubišová, vedúca Oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania  
Schválil: JUDr. Milan Hodás, PhD., riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Február 2019  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,  
Odbor Parlamentný inštitút, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava,  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Predkladaná štúdia približuje aktuálnu situáciu, dotýkajúcu sa poskytovania sociálnych služieb  
pre seniorov v domácom prostredí v 13 krajinách EÚ - Česko, Estónsko, Fínsko, Chorvátsko,  
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Švédsko.  
Zameriava sa na to, či skúmané krajiny poskytujú služby starostlivosti o seniorov v domácom  
prostredí, ak áno, kto tieto služby zabezpečuje (štát resp. neverejný poskytovateľ) a aký typ  
starostlivosti je možné poskytovať seniorom v domácom prostredí.  
Kľúčové slová  
sociálne služby, domáca starostlivosť, seniori, verejný poskytovateľ, neverejný poskytovateľ  
Obsah  
Úvod  
Výsledky analýzy  
Tab. 1 Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí vo vybraných krajinách EÚ  
Česko  
Estónsko  
Fínsko  
Chorvátsko  
Litva  
Lotyšsko  
Maďarsko  
Nemecko  
Poľsko  
Portugalsko  
Rakúsko  
Španielsko  
Švédsko  
Záver (stručné zhrnutie)  
Použité zdroje  
Úvod  
Na Slovensku má občan právo na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo  
na výber poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby môže byť verejný, ale aj  
neverejný. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj cudzinec, ktorý je občanom  
štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej  
republiky podľa osobitného predpisu, fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je občanom štátu  
Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt  
na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, či právnická osoba so sídlom mimo  
územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej  
republiky.1  
Druh sociálnej služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určia podľa nepriaznivej  
sociálnej situácie alebo stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.  
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo  
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:  
-
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných  
životných potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, závislosť od  
návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ohrozenie jej vývoja  
z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 7 rokov veku,  
pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  
z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,  
pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  
pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania  
iných fyzických osôb  
-
-
-
-
-
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej  
a generačne reprodukovanej chudoby.2  
Pokiaľ ide o poskytovanie sociálnej služby pre osobu, ktorá dovŕšila vek potrebný na  
nárok na starobný dôchodok v súvislosti s domácou starostlivosťou, tak na Slovensku existujú  
nasledujúce druhy starostlivosti o seniorov v domácom prostredí:  
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate z hospitalizácie  
Senior potrebuje následnú domácu zdravotnú starostlivosť. Realizuje sa cestou Agentúry  
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, (ďalej ADOS) poskytuje odbornú zdravotnú  
ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí, napríklad: ošetrovanie rán a preležanín,  
podávanie infúzií, aplikácia injekcií, alebo iné odborné zdravotné úkony. ADOS realizuje svoju  
1
§ 3 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
2
5
starostlivosť na základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Stačí kontaktovať konkrétnu  
ADOS, alebo sa informovať u svojho všeobecného lekára, ktorý vybaví všetky potrebné  
formality.3  
Rehabilitačná starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate z hospitalizácie  
Túto formu domácej rehabilitačnej starostlivosti zabezpečuje rovnako ADOS. Postup je  
podobný, ako v prvom prípade. Základom starostlivosti je systematická liečebná rehabilitácia na  
základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Najčastejšie ide o stavy po úrazoch,  
operáciách pohybového systému, alebo po mozgovocievnych príhodách. V týchto prípadoch  
zohráva systematická a odborná rehabilitačná starostlivosť v domácom prostredí kľúčovú úlohu  
pri obnove zdravotných a pohybových funkcií seniora.4  
Opatrovateľská pomoc pri činnostiach v domácom prostredí  
Službu zabezpečuje terénna opatrovateľská služba, v skratke TOS. So žiadosťou na TOS  
je potrebné sa obrátiť na príslušný obecný, alebo mestský úrad. TOS poskytuje pomoc  
a asistenciu pri bežných životných činnostiach, ako je zabezpečovanie hygieny, obliekaní,  
príprave jedla, či návšteve lekára. TOS nie je bezplatná, o výške poplatkov sa môže senior  
informovať u konkrétneho poskytovateľa TOS. Terénni pracovníci navštevujú seniorov  
v dohodnutých intervaloch a pomáhajú im zabezpečovať všetky tieto nevyhnutné činnosti.  
Domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou  
Na tento účel slúži peňažný príspevok na opatrovanie. Môže ho dostať príbuzný, alebo  
známy seniora, ktorý mu zabezpečuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Tento peňažný  
príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška tohto príspevku závisí od  
príjmu a finančných a majetkových pomerov konkrétneho seniora.5  
Na základe požiadavky v nasledujúcej časti predkladáme komparatívnu analýzu  
poskytovania sociálnych služieb pre seniorov v domácom prostredí vo vybraných krajinách EÚ.  
Cieľom tejto analýzy je zistiť, či je v skúmaných krajinách poskytovaná služba starostlivosti  
o seniorov v domácom prostredí, kto ju zabezpečuje (verejný resp. neverejný poskytovateľ), aký  
typ starostlivosti je možné poskytovať seniorom v domácom prostredí a v prípade dostupnosti  
dát, tiež zistiť informácie o tom, koľko percent seniorov tento druh starostlivosti využíva.  
3 ŠARAFÍN, M.: Domáca starostlivosť o seniorov. Dostupné na internete: https://stromzdravia.sk/starnutie/domaca-  
starostlivost-o-seniorov/ [cit. 21.01.2019].  
4 Tamtiež.  
5 Tamtiež.  
6
Výsledky analýzy  
Tab. 1 Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí vo vybraných krajinách EÚ  
Krajina  
Možnosť  
starostlivosti o  
seniorov v  
Domácu  
starostlivosť môže  
poskytovať verejný nejaký druh  
Počet seniorov  
využívajúcich  
domácom prostredí aj neverejný  
poskytovateľ  
domácej  
starostlivosti v % 6  
Áno  
Áno  
2,9 %  
Česko  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
2,2 %  
11,3 %  
Estónsko  
Fínsko  
0,7 %  
Chorvátsko  
Litva  
neuvedené  
2,9 %  
Lotyšsko  
Maďarsko  
Nemecko  
Poľsko  
neuvedené  
neuvedené  
neuvedené  
neuvedené  
neuvedené  
3,77 %  
Portugalsko  
Rakúsko  
Španielsko  
Švédsko  
8 %  
Legenda:  
Najvyšší počet seniorov nad 75 rokov využívajúcich nejaký druh domácej starostlivosti  
spomedzi krajín, ktoré poskytli požadované údaje.  
Najvyšší počet seniorov nad 65 rokov využívajúcich nejaký druh domácej starostlivosti  
spomedzi krajín, ktoré poskytli požadované údaje.  
Najnižší počet seniorov nad 65 rokov využívajúcich nejaký druh domácej starostlivosti  
spomedzi krajín, ktoré poskytli požadované údaje.  
Česká republika  
V Českej republike je starostlivosť o seniorov v domácom prostredí dostupná. Vo  
všeobecnosti sú sociálne služby určené pre ľudí, ktorých sebestačnosť a schopnosť starať sa  
o seba a svoju domácnosť je z nejakého dôvodu obmedzená. Sociálne služby sú určené pre  
rodiny s deťmi, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov a sociálne znevýhodnené  
6 Podiel z celkového počtu seniorov (v niektorých krajinách nad 62; 65 či nad 75 rokov, podľa poskytnutých  
údajov –viď nižšie), počet je približný.  
7
skupiny. Rozlišujú sa tri základné typy sociálnych služieb: sociálne poradenstvo, služby sociálnej  
starostlivosti a služby sociálnej prevencie. Sú poskytované v troch základných formách:  
rezidenčné, ambulantné a mimo mestské služby. Poskytovanie sociálnych služieb je upravené  
zákonom č. 108/2006 Sb. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sociálne služby  
môžu byť financované regionálne, vládou, obcami, grantmi EU.  
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí môže poskytovať aj neverejný  
poskytovateľ. Poskytovateľom teda môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá je  
zaregistrovaná.  
Obce a kraje dbajú na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj sociálnych služieb,  
najmä zisťovaním skutočných potrieb ľudí a zdrojov potrebných na ich uspokojenie; okrem toho  
sami zriaďujú organizácie poskytujúce sociálne služby. Neštátne neziskové organizácie a fyzické  
osoby, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb, sú tiež významnými poskytovateľmi sociálnych  
služieb.  
Domáca starostlivosť je teda služba poskytovaná, okrem iného, osobám, ktoré sú  
nesebestačné kvôli svojmu veku. Služba pomáha so špeciálnymi úlohami:  
-
-
-
-
-
pomoc pri každodenných činnostiach,  
pomoc s osobnou hygienou,  
pomoc so stravovaním a zabezpečovanie stravovania,  
pomoc s chodom domácnosti,  
zabezpečovanie kontaktu so sociálnym prostredím.7  
Seniorom je v domácom prostredí možné poskytnúť nasledujúce druhy starostlivosti:  
Domáca starostlivosť  
Služba poskytuje pomoc pri hygiene, zabezpečuje stravovanie a pomáha v domácnosti  
ľuďom s obmedzenou schopnosťou v oblasti osobnej hygieny a domácej starostlivosti. Poskytuje  
sa v domácnosti a užívateľ sa podieľa na financovaní služby.  
Osobná asistencia  
Táto služba je určená ľuďom, ktorých schopnosti sú, okrem iného, z dôvodu veku  
obmedzené (napríklad v oblasti osobnej hygieny, využívania verejných priestorov, starostlivosti  
o domácnosť, kontaktu s rodinou alebo širšou spoločnosťou). Služba je poskytovaná v prostredí,  
kde osoba žije. Služby osobnej asistencie zahŕňajú aj čítanie, výklad a poradenstvo. Užívateľ sa  
podieľa na financovaní služby.  
Respitná starostlivosť  
Tejto starostlivosti sa inak hovorí aj uľavujúca, či odľahčujúca starostlivosť, je vlastne  
starostlivosťou o ošetrujúcich. Pomáha ľuďom, dlhodobo starajúcim sa o osobu so zdravotným  
postihnutím alebo o seniora (často aj rodinného príslušníka). Jej cieľom je uľahčiť situáciu  
7
8
ošetrovateľom/kám, poskytnúť im priestor pre načerpanie nových síl a energie. Môže ísť  
o dočasnú náhradu domácej starostlivosti, kedy ošetrovateľa/ku nahradí vyškolený  
profesionál/ka a rodina tak môže odísť napríklad na dovolenku alebo o krátkodobé umiestnenie  
klienta v nejakom špecializovanom zariadení (centrum dennej starostlivosti alebo krátkodobé  
pobyty po dobu 3 mesiacov). Užívateľ sa podieľa na financovaní služby.8  
V Českej republike dostalo približne 107 000 osôb nejakú formu domácej starostlivosti.  
Viac než 58 000 z nich bolo vo veku 65 a viac rokov. Na konci roka 2016 bolo v Českej republike  
18,8 % obyvateľov nad 65 rokov, z ktorých približne 2,9 % dostalo nejakú formu domácej  
starostlivosti.9  
Estónsko  
V Estónsku zaviazal štát, zákonom o sociálnej starostlivosti, poskytovaním sociálnych  
služieb miestne samosprávy. Medzi tieto služby patrí aj domáca starostlivosť. Podľa tohto zákona  
je domáca starostlivosť sociálna služba organizovaná miestnymi samosprávami, ktorej cieľom je  
zabezpečiť samostatné a bezpečné fungovanie dospelého človeka vo svojom domove  
udržiavaním a zlepšovaním kvality jeho života.  
Miestna samospráva v spolupráci s príjemcom a poskytovateľom služby pripraví zmluvu,  
ktorá stanoví činnosti, pri ktorých prijímateľ služby potrebuje pomoc, aby dokázal samostatne  
fungovať vo svojom domove.  
Poskytovateľmi domácej starostlivosti môžu byť miestne samosprávy, súkromné  
a mimovládne organizácie aj SZČO. Podľa zákona o sociálnom zabezpečení má poskytovanie  
sociálnych služieb a ich financovanie na starosti každá samospráva. Služba domácej starostlivosti  
je teda poskytovaná v domácom prostredí a zahŕňa pomoc s vykonávaním každodenných  
činností, ktoré súvisia s domácim a osobným životom. Služby domácej starostlivosti zahŕňajú  
pomoc v domácnosti (upratovanie, donáška potravín, liekov...) a osobnú pomoc (pomoc pri praní,  
obliekaní sa, stravovaní, používaní toalety alebo výmena plienok). V závislosti od ekonomickej  
situácie klienta sú služby poskytované za poplatok, alebo čiastočne alebo úplne bezplatne. Služby  
domácej starostlivosti sú zadarmo pre osoby, ktorých príjem je nižší ako minimálna mzda  
(500 eur v roku 2018).  
Každý prípad potreby domácej starostlivosti je posudzovaný individuálne. Pokiaľ ide  
o financovanie domácej starostlivosti, tak väčšina miestnych samospráv posudzuje každý prípad  
individuálne, aby určila výšku spoluúčasti, ktorá závisí od príjmu príjemcu a jeho rodiny alebo  
iných možností platenia za službu. Niektoré miestne orgány nepožadujú žiadne  
spolufinancovanie. Táto záležitosť je teda v kompetencii miestnej samosprávy.  
V roku 2017 dostalo domácu starostlivosť 6 400 osôb, z ktorých 5 540 (65 % všetkých  
príjemcov) bolo vo veku 65 rokov a viac. V roku 2017 bol priemerný počet osôb vo veku  
8 MPSV: Social services. Dostupné na internete: https://www.mpsv.cz/en/1613 [cit. 21.01.2019].  
9
Prepočty autorky na základe údajov získaných prostredníctvom ECPRD a Eurostat.  
9
65 rokov a viac 256 429. V dôsledku toho, dostalo domácu starostlivosť približne 2,2 % seniorov  
(65+). 10  
Fínsko  
Vo Fínsku sú služby domácej starostlivosti a ošetrovateľské služby určené seniorom  
v domácnosti kvôli zníženej funkčnej spôsobilosti alebo chorobe. V mnohých samosprávach sú  
tieto služby skombinované pod pojmom domáca starostlivosť. Tá je doplnená aj podpornými  
službami.  
Sociálne a ošetrovateľské služby poskytované doma zahŕňajú:  
-
-
-
-
-
pomoc s každodennými činnosťami,  
pomoc so stravovaním, prepravou a sprievodné služby,  
domáce ošetrovateľské a lekárske služby,  
domáca rehabilitácia,  
pomoc sanatória v akútnych situáciách alebo na sklonku života.  
Okrem toho môže samospráva poskytnúť podporu blízkemu, ktorý sa stará o staršiu,  
postihnutú alebo chorú osobu odkázanú na starostlivosť inej osoby. Ide o službu podpory  
neoficiálnych opatrovateľov, ktorá sa skladá z akýchkoľvek služieb potrebných pre príjemcu  
starostlivosti, z príspevku na starostlivosť a dovolenku pre opatrovateľa a z podporných služieb.  
Iný spôsob podporovania domácej starostlivosti je starostlivosť v rámci inej rodiny.  
V takomto prípade sa senior presťahuje k opatrovateľovi v rámci rodiny. Títo opatrovatelia  
nemusia byť odborníci v sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti, musia však absolvovať  
predbežný kurz, počas ktorého je posudzovaná ich schopnosť vykonávať danú starostlivosť.  
Medzi opatrovateľom a samosprávou sa uzavrie dohoda o starostlivosti v rámci danej rodiny.  
Zdá sa, že táto forma starostlivosti nie je dostatočne známa. V roku 2016 ju využilo iba  
450 seniorov.  
Vo Fínsku zodpovedá za organizáciu sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti  
predovšetkým obec. Tieto služby zahŕňajú sociálne a zdravotné služby pre seniorov. Obce sú  
teda zodpovedné za zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb, ktoré seniori potrebujú.  
Zodpovednosť obcí za organizáciu služieb sociálnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti  
znamená, že tieto služby sú financované prevažne verejným sektorom. Financovanie sociálnej  
a zdravotnej starostlivosti je primárne založené na daniach získaných obcami a na transferoch  
ústrednej štátnej správy. Okrem toho existujú aj poplatky hradené klientmi/pacientmi. Obce  
môžu slobodne rozhodovať o výške klientskych poplatkov v rozsahu stanovenom zákonom.  
Podľa zákona o plánovaní a štátnych dotáciách na sociálne zabezpečenie a zdravotnú  
starostlivosť môžu obce zabezpečiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť osobitne, spolu s inými  
obcami, ako členovia spoločného obecného úradu, nákupom služieb od štátu, nákupom služieb  
10  
10  
od inej obce, nákupom služieb od spoločného obecného úradu alebo od súkromného  
poskytovateľa služieb, schváleného obcou. Bez ohľadu na spôsob zabezpečenia, tieto služby  
musia byť zo zákona zabezpečené.  
Všetky vyššie spomenuté služby teda možno zakúpiť u súkromného poskytovateľa  
služieb, ak sa tak obec rozhodne. Fínske právne predpisy nestanovujú nutné právne formy pre  
súkromných poskytovateľov služieb. Súkromní poskytovatelia služieb môžu svoje služby priamo  
predávať klientom/pacientom a v takom prípade klient/pacient (napríklad senior) platí celé  
náklady za službu. Takáto situácia je však vo Fínsku veľmi ojedinelá, keďže obce majú  
zodpovednosť za zabezpečovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov.  
Zákon o súkromných sociálnych službách a zákon o súkromnej zdravotnej starostlivosti  
stanovuje podmienky pre súkromných poskytovateľov služieb. Poskytovanie sociálnych služieb  
podlieha licencii na nepretržité služby. V inom prípade, musia byť obce, v ktorých sa služby  
poskytujú o týchto službách písomne informované. Súkromné sociálne a zdravotné služby  
dopĺňajú služby verejné. V priebehu 21.storočia sa množstvo firiem poskytujúcich sociálne  
a zdravotné služby stále zvyšuje. Súkromní poskytovatelia služieb poskytujú štvrtinu všetkých  
sociálnych a zdravotných služieb. Domáca starostlivosť o seniorov je jednou zo služieb, kde sú  
súkromní poskytovatelia veľmi častí.  
Podľa štatistík, ktoré poskytol Národný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť, bolo  
11,3 % obyvateľov vo veku 75 rokov a viac prijímateľmi pravidelnej domácej starostlivosti  
v novembri 2017. 11  
Chorvátsko  
V Chorvátsku je domáca starostlivosť, podľa zákona o sociálnej starostlivosti, sociálna  
služba poskytovaná seniorom, ktorí potrebujú pomoc od inej osoby.  
Služba domácej starostlivosti zahŕňa prípravu jedál, vykonávanie domácich prác,  
udržiavanie osobnej hygieny a plnenie ďalších každodenných činností. Domáca starostlivosť sa  
teda, okrem iných, poskytuje aj seniorovi, ktorý podľa Sociálneho centra potrebuje pomoc od  
inej osoby. Právo na pomoc a starostlivosť sa teda poskytuje osobe, ktorá nie je schopná plniť si  
svoje základné potreby, v dôsledku čoho potrebuje okamžitú pomoc a starostlivosť od inej osoby  
pri príprave a konzumácii jedál, nákupe potravín, upratovaní domu, obliekaní a vyzliekaní,  
osobnej hygiene a ďalších životne dôležitých činnostiach.  
Domácu starostlivosť poskytujú centrá domácej starostlivosti, sociálne zariadenia, centrá  
komunitných služieb, združenia, náboženské spoločenstvá, iné právnické osoby a malé podniky  
poskytujúce sociálne služby, ale aj fyzické osoby poskytujúce domácu starostlivosť ako  
profesionálnu činnosť. Udeľovanie práv na poskytovanie domácej starostlivosti vykonáva  
zodpovedné centrum sociálnej starostlivosti podľa sídla príjemcu služby. Sociálna starostlivosť  
11  
11  
sa realizuje v súlade so všeobecnými právnymi predpismi miestnych samospráv a Záhrebu, ktoré  
na svojom území vymedzujú sociálne programy a ich obsah, rozsah a financovanie.  
Podľa stredísk sociálnej podpory v roku 2017 využilo domácu starostlivosť  
4,949 seniorov, čo predstavuje približne 0,7 % obyvateľstva nad 65 rokov.12  
Litva  
V Litve môže domácu starostlivosť poskytovať verejný poskytovateľ (obec), ale aj iní  
poskytovatelia. Sociálne služby môžu poskytovať licencovaní poskytovatelia z Litvy, či  
akejkoľvek inej krajiny EU alebo krajiny EHP. Zákon o sociálnych službách bližšie nešpecifikuje  
právnu formu neverejného poskytovateľa. Avšak, mimovládne organizácie sa môžu podieľať aj  
na poskytovaní sociálnych služieb.  
Služby poskytované neverejnými poskytovateľmi sú rovnaké ako služby poskytované  
verejnými poskytovateľmi, to znamená všeobecné sociálne služby alebo špeciálne sociálne  
služby. Všeobecné sociálne služby sú určené pre tie osoby, ktoré nepotrebujú stálu pomoc  
personálu sociálnych služieb. Špeciálne sociálne služby sú určené pre tie osoby, ktoré sa  
nedokážu o seba postarať, a ktoré potrebujú dočasnú alebo stálu pomoc personálu sociálnych  
služieb. Špeciálne sociálne služby sa ďalej rozdeľujú na sociálnu návštevu (socialinė priežiūra)  
a sociálnu starostlivosť (socialinė globa).  
Stupeň samostatnosti osoby závisí od hodnotiacich kritérií stanovených metodikou  
vypracovanou Ministerstvom sociálnych vecí a práce. Pozornosť sa venuje bytovej situácii,  
prispôsobivosti prostrediu, schopnosti prijímať akúkoľvek pomoc (od príbuzných a iných ľudí),  
zdravotnému stavu osoby a potrebám danej osoby.  
Seniorom, ktorí sa zdržiavajú doma, môže byť pridelená špeciálna trvalá starostlivosť  
a môžu im byť pridelené špeciálne náklady na prepravu. Taktiež im môžu byť pridelené aj  
prostriedky špeciálnej technickej pomoci a špeciálne prostriedky zdravotnej pomoci. Ak je  
potrebná denná sociálna starostlivosť v domácom prostredí, môže im byť pridelená celková  
starostlivosť (ošetrovateľská a sociálna).  
Sociálne služby môžu byť financované obcami, štátom (cez štátne dotácie obciam)  
a osobami, ktoré služby potrebujú. Avšak v prípade financovania služby príjemcom tejto služby,  
suma platená príjemcom služby nesmie presiahnuť 20 % jeho príjmu v prípade sociálnej návštevy  
alebo 80 % jeho príjmu v prípade sociálnej starostlivosti. Domáca starostlivosť je teda  
financovaná z rozpočtu samosprávy a v určitých prípadoch (v závislosti od zdravotného stavu) –  
zo špeciálnych príspevkov štátneho rozpočtu.  
V roku 2017 obce minuli priemerne 3 % zo svojho rozpočtu na sociálne služby.  
Príjemcami sociálnych služieb bolo približne 202 000 osôb, z toho 83 300 poberalo všeobecné  
12 Prepočty autorky na základe údajov získaných prostredníctvom ECPRD a Eurostat.  
12  
sociálne služby a 118 800 poberalo špeciálne sociálne služby. Koľko z týchto príjemcov bolo  
seniorov nie je uvedené. 13  
Lotyšsko  
V Lotyšsku je zabezpečenie sociálnej starostlivosti (vrátane domácej starostlivosti)  
povinnosťou miestnej samosprávy, na území ktorej má daná osoba zaregistrované miesto svojho  
trvalého pobytu. Poskytovateľmi služieb domácej starostlivosti môžu byť obce, súkromné  
organizácie alebo mimovládne organizácie. Všetci poskytovatelia domácej starostlivosti (obce,  
súkromné a mimovládne organizácie) musia spĺňať požiadavky stanovené kabinetom ministrov  
a musia byť zapísaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb. V Lotyšsku teda neexistujú  
obmedzenia, týkajúce sa právnej formy neverejných poskytovateľov služieb.  
Taktiež tu neexistuje žiadny rozdiel medzi obsahom služieb domácej starostlivosti  
poskytovaných obcami a neverejnými poskytovateľmi. Avšak, služby domácej starostlivosti  
poskytované mimovládnymi organizáciami často poskytujú ľuďom okrem domácej starostlivosti  
aj extra služby – napríklad donášku teplého obeda domov, službu „bezpečnostné tlačidlo“ atď.  
Bezpečnostné tlačidlo“ zabezpečuje možnosť komunikácie osoby s operátormi pohotovostnej  
služby 24 hodín denne a v prípade núdze môžu operátori osobe privolať záchrannú službu alebo  
domáci núdzový tím, ktorý pomôže osobe so situáciou, ktorú nedokáže sama vyriešiť.  
Tabuľka 2 Seniori prijímajúci služby domácej starostlivosti od rôznych poskytovateľov  
Rok  
Celkový  
počet  
seniorov  
prijímajúcich  
služby  
Od obcí  
Od  
Od súkromných Podiel  
poskytovateľov seniorov,  
mimovládnych  
organizácií  
ktorým je  
poskytovaná  
domáca  
domácej  
starostlivosti  
starostlivosť  
z celkového  
počtu  
obyvateľov  
vo veku 62  
a viac rokov  
osoby  
5444  
5981  
6600  
%
osoby  
4458  
4661  
5231  
%
osoby  
1725  
674  
%
%
2015 11 627  
2016 11 256  
2017 12 591  
46,8  
53,1  
52,4  
38,3  
41,4  
41,5  
14,9  
5,5  
6,1  
2,5  
2,5  
2,9  
760  
13  
13  
Podľa právnych predpisov sú osoby (vrátane seniorov), ktorým je poskytovaná domáca  
starostlivosť, povinné platiť za prijaté služby. Príjemcom služieb, ktorí žijú v domácnosti  
s priemerným príjmom nižším ako je hranica núdze (128 euro na osobu na mesiac), a ktorí  
nemajú žiadnych zákonných živiteľov (manžel/manželka, rodič a pod.) pokrývajú náklady na  
starostlivosť obce. Ak je príjem domácnosti, v ktorej príjemca služby žije, vyšší ako hranica  
núdze, ale napriek tomu domácnosť nie schopná zaplatiť plnú výšku nákladov na domácu  
starostlivosť, peňažný rozdiel medzi plnou výškou nákladov na starostlivosť a platbou  
vykonanou príjemcom služby sa pokrýva z rozpočtu miestnej samosprávy. Obce tiež môžu  
stanoviť vyššiu hranicu núdze na bezplatnú službu domácej starostlivosti.14  
Maďarsko  
V Maďarsku je starostlivosť o seniorov v domácom prostredí upravená zákonom  
o sociálnej správe a sociálnych dávkach. Poskytovateľom domácej starostlivosti môže byť  
miestna samospráva, ale aj neverejný poskytovateľ ako napríklad SZČO, súkromné  
a mimovládne organizácie, cirkev, združenia alebo nadácie. Rozdiel je iba v tom, že miestne  
orgány sú povinné zabezpečovať sociálne služby, zatiaľ čo mimovládne organizácie a cirkvi sa  
môžu rozhodnúť, či sa chcú do poskytovanie týchto služieb tiež zapojiť. Domáca starostlivosť  
je základnou službou, ktorú poskytujú miestne samosprávy obyvateľom s potrebou starostlivosti  
na zabezpečenie toho, aby príjemcovia tejto služby zostali žiť vo svojom vlastnom domácom  
prostredí. Starostlivosť je prispôsobená na základe veku a zdravia dotyčnej osoby. Pomoc  
v domácnosti je sociálna služba, ktorá zahŕňa starostlivosť a ošetrovateľstvo.  
Od 1. januára 2008 je v Maďarsku nárok na ústavnú starostlivosť obmedzený na osoby,  
ktoré potrebujú starostlivosť viac ako 4 hodiny denne. Osoby, ktoré potrebujú starostlivosť  
2-4 hodiny denne, majú nárok na služby domácej starostlivosti. Starostlivosť, ktorá je potrebná  
na menej ako 2 hodiny denne, nie je financovaná z verejných zdrojov. Potreba starostlivosti je  
hodnotená veľmi komplexne. Žiadatelia o starostlivosť sú hodnotení v 16 rôznych činnostiach  
a sú hodnotení na základe 8 väčších hodnotiacich kritérií. Hodnotí sa napríklad samostatnosť pri  
každodenných činnostiach (stravovanie, umývanie sa, obliekanie sa, používanie toalety),  
sebestačnosť (zaobchádzanie s nástrojmi v domácnosti a peniazmi), chôdza, mentálna stránka  
(orientácia v čase a priestore, komunikácia), zrak a sluch, potreba zdravotnej starostlivosti atď.  
Tieto schopnosti a zručnosti sa merajú na stupnici od 0 do 5 a algoritmus premieňa výsledné  
hodnoty na dĺžku času, počas ktorého osoba potrebuje starostlivosť. Toto hodnotenie znížilo  
počet osôb, ktoré túto pomoc dostanú o 10 %. Domáca starostlivosť potom zahŕňa širokú škálu  
činností, ktoré napĺňajú fyzické, duševné a sociálne potreby príjemcu. Domáca starostlivosť má  
teda príjemcovi zabezpečiť udržiavanie hygieny, pomoc s domácnosťou, pomoc pri  
predchádzaní núdzových situácií a pomoc pri vzniku núdzových situácií a, ak je to potrebné,  
pomoc pri sťahovaní do rezidenčnej sociálnej inštitúcie a pod.  
14  
14  
Sociálne služby môžu byť financované regionálne, vládou, obcami, grantmi EU. Miestne  
samosprávy sú povinné poskytovať alebo organizovať službu domácej starostlivosti prevažne zo  
svojho rozpočtu. Čo sa však týka sociálnych dávok, dostávajú miestne samosprávy podporu.  
Konkrétne formy, rozsah a podmienky tejto podpory sú stanovené v príslušnom rozpočtovom  
zákone. Podpora miestnych samospráv závisí od počtu príjemcov tejto služby v danej  
samospráve. Miestne samosprávy však túto podporu často dopĺňajú vlastnými príjmami  
v závislosti od dostupných zdrojov. Miestne samosprávy majú právo požiadať  
o spolufinancovanie aj príjemcu. Väčšina samospráv posudzuje jednotlivé prípady individuálne,  
aby mohla určiť mieru spoluúčasti, v závislosti od príjmu príjemcu a jeho rodiny a druhu  
sociálnej služby.  
K dispozícií je iba celkový počet poberateľov domácej starostlivosti za rok 2017, ktorý  
bol 95 081 osôb. Počet seniorov využívajúcich túto službu nebol špecifikovaný.15  
Nemecko  
V Nemecku sú k dispozícii rôzne formy podpory pre príjemcov sociálnej starostlivosti,  
najmä pre starších ľudí. Tieto formy podpory obsahujú:  
- alternatívne rezidenčné schémy (napr. zdieľané byty pre starších ľudí, viacgeneračné domovy,  
programy s podporou bývania s domácou starostlivosťou),  
- starostlivosť v domácnosti poskytovaná príbuznými (starostlivosť o rodinu) a / alebo formou  
ambulantnej starostlivosti,  
- čiastočná starostlivosť o pacientov (denná alebo nočná starostlivosť),  
- lôžková starostlivosť a  
- hospice.  
Inštitúcie, ktoré poskytujú tieto podporné a opatrovateľské služby, sú buď štátne  
(prevádzkované obcami, mestami alebo miestnymi orgánmi), mimovládne neziskové organizácie  
alebo subjekty súkromného sektora s účasťou na zisku.  
Ak sú splnené určité podmienky, ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť (medzi nimi aj  
seniori), dostávajú výhody z poistného fondu dlhodobej starostlivosti, ktorý je súčasťou systému  
sociálneho zabezpečenia. Ide buď o vecné alebo o peňažné dávky, za ktoré si môže osoba  
vyžadujúca starostlivosť zakúpiť služby starostlivosti. Aby mala osoba nárok na tieto výhody,  
tak sa musí preukázať, že daná osoba vyžaduje starostlivosť, buď na trvalom základe, alebo na  
obdobie najmenej šiestich mesiacov. Druh a výška dávok poskytovaných prostredníctvom  
systému poistenia dlhodobej starostlivosti závisí od požadovanej úrovne starostlivosti (úroveň  
môže byť od 1, čo je najnižšia úroveň až po najvyššiu 5-tu úroveň).  
Okrem vyššie uvedených foriem dávok, majú príjemcovia starostlivosti v kategórii 2 až  
5 nárok na ďalšie dávky, ako sú príspevky na starostlivosť alebo ambulantnú a / alebo lôžkovú  
15 Tamtiež.  
15  
starostlivosť. Okrem toho výška poskytovaných dávok závisí od toho, či sa poskytuje  
starostlivosť v domácnostiach alebo v profesionálnych opatrovateľských zariadeniach (ústavná  
starostlivosť). V tejto súvislosti sú benefity zo systému poistenia dlhodobej starostlivosti hlavne  
poskytované na zabezpečenie toho, aby príjemcovia starostlivosti mohli zostať v ich domovoch  
čo najdlhšie, predovšetkým formou poskytovania podpory pre starostlivosť v domácnosti.  
Domácu starostlivosť môžu poskytovať príbuzní a / alebo ambulantná starostlivosť. Príbuzní  
môžu poskytovať domácu starostlivosť aj v kombinácii s ambulantnou starostlivosťou. Pomoc  
zameraná na domácu starostlivosť okrem vyššie uvedeného zahŕňa aj poskytovanie poradenstva  
a odbornej starostlivosti pre príjemcov starostlivosti a opatrovateľov.  
Podľa štatistík, ktoré každé dva roky vypracováva Federálny štatistický úrad, sa vo  
väčšine prípadov (v roku 2015) domáca starostlivosť uskutočňovala bez využitia inštitúcií  
odbornej starostlivosti alebo profesionálnych opatrovateľov. 1,38 milióna osôb, ktoré  
potrebovali starostlivosť, bolo opatrovaných členmi rodiny. Ďalším 692 000 osôb, ktoré  
potrebovali starostlivosť, bola poskytovaná starostlivosť doma rodinnými príslušníkmi spoločne  
s jednou z celkom 13 300 služieb ambulantnej starostlivosti. O zostávajúcich 27 % osôb, ktoré  
potrebovali starostlivosť, čo predstavuje 783 000 osôb, bolo postaraných ako o pacientov  
v jednom z celkom 13 600 existujúcich domov. Koľko z týchto príjemcov bolo seniorov nie je  
uvedené.16  
Poľsko  
V Poľsku starostlivosť o seniorov v domácnosti poskytujú štátne inštitúcie i súkromné  
inštitúcie. Právne formy neverejných poskytovateľov môžu byť SZČO, súkromné spoločnosti  
zamestnávajúce opatrovateľov s rôznou špecializáciou (vrátane lekárskej starostlivosti), nadácie,  
pracovné agentúry spájajúce osoby, ktoré potrebujú starostlivosť a osoby, ktoré takúto  
starostlivosť poskytujú.  
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí zahŕňa nasledujúce služby:  
-
-
-
-
-
robenie spoločnosti, čítanie, chodenie na prechádzku,  
pomoc pri každodenných činnostiach,  
pomoc s osobnou hygienou,  
starostlivosť odporúčaná lekárom,  
špeciálna starostlivosť prispôsobená osobitným potrebám, vyplývajúcim z choroby alebo  
zdravotného postihnutia, ktorá je poskytovaná osobami s odbornou špecializáciou.  
Náklady na starostlivosť pokrýva osoba, ktorá starostlivosť potrebuje alebo rodina tejto  
osoby. Osoba, ktorá nie je schopná pracovať a žiť samostatne alebo dosiahla vek 75 rokov,  
16  
16  
dostáva príspevok na starostlivosť spolu so starobným dôchodkom. Finančnú podporu seniorom  
poskytujú aj nadácie pôsobiace v tejto oblasti.  
Údaje o počte seniorov, ktorým je domáca starostlivosť poskytovaná neboli poskytnuté.17  
Portugalsko  
V Portugalsku môžu starostlivosť o seniorov v domácom prostredí poskytovať štátni  
(verejní) aj neverejní poskytovatelia. Existuje tu tiež princíp komplementarity, ktorý definuje  
niekoľko foriem verejných, spoločenských, družstevných, vzájomných a súkromných  
organizácií s cieľom zlepšiť situáciu a spoločne si rozdeliť zodpovednosť na rôznych úrovniach  
sociálnej ochrany. Rozvoj sociálnych aktivít zahŕňa účasť a spoluprácu medzi rôznymi  
subjektmi, verejnými a neverejnými.  
Neverejní poskytovatelia danej starostlivosti môžu byť:  
-
-
-
jednotlivé spoločnosti alebo podnikatelia,  
súkromné inštitúcie sociálnej solidarity alebo právne rovnocenné inštitúcie,  
súkromné subjekty, ktoré vykonávajú činnosti sociálnej podpory.  
Verejní aj neverejní poskytovatelia domácej starostlivosti musia byť schopní poskytnúť  
nasledujúce činnosti:  
hygiena a osobná starostlivosť;  
hygienické bývanie, prísne spojené s poskytovanými službami;  
príprava jedla;  
ošetrenie odevov na osobné použitie starších osôb;  
činnosti animácie a socializácie (voľný čas, kultúra, nákupy, platba za služby  
a cestovanie);  
telekomunikačné služby.  
Okrem toho je možné prostredníctvom podporných domácich služieb poskytovať aj iné  
služby ako napr. školenia a zvyšovanie povedomia rodinných príslušníkov a neformálnych  
opatrovateľov o poskytovaní starostlivosti; psychosociálnu podporu a pod.  
Údaje o počte seniorov, ktorým je domáca starostlivosť poskytovaná neboli poskytnuté.18  
18 Tamtiež.  
17  
Rakúsko  
Rakúsky systém dlhodobej starostlivosti má dvojaký dizajn, ktorý pozostáva z peňažných  
dávok na jednej strane a z verejne organizovaných služieb na druhej strane. Systém starostlivosti  
je založený najmä na troch pilieroch. Prvý pilier poskytuje príspevky na starostlivosť, druhý  
pilier pozostáva z opatrení na podporu opatrovateľov a tretí pilier tvoria služby starostlivosti.  
Prvé dva piliere sú v kompetencii federálnej vlády a rezidenčné, mobilné a iné služby sociálnej  
starostlivosti sú v kompetencii deviatich federálnych provincií nazývaných „Länder.  
Systém dlhodobej starostlivosti by mal osobám, ktoré potrebujú starostlivosť, umožniť  
viesť samostatný život, ktorý bude spĺňať ich potreby. Väčšina osôb, ktoré potrebujú  
starostlivosť, uprednostňuje pobyt v súkromnom prostredí a neformálnu starostlivosť od  
príbuzných alebo rodinných príslušníkov pred formálnou starostlivosťou. Práve preto približne  
80 % osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, dostáva neformálnu starostlivosť v rôznych  
prostrediach.  
V Rakúsku sa v oblasti dlhodobej starostlivosti, na základe zákona o dávkach na podporu  
dlhodobej starostlivosti, poskytujú aj peňažné dávky. Dávka sa poskytuje v siedmich úrovniach  
(od 157,30 EUR do 1 688,90 EUR), podľa rozsahu požadovanej starostlivosti a bez ohľadu na  
príčinu potreby starostlivosti, tiež bez ohľadu na príjem alebo majetok osoby, ktorá potrebuje  
starostlivosť. Tieto peňažné dávky v oblasti dlhodobej starostlivosti sú financované výlučne  
z daňových príjmov a sú platené federálnym štátom. V októbri 2018 získalo 460 785 osôb  
peňažné dávky dlhodobej starostlivosti (t. j. viac ako 5 % rakúskej populácie). Celkové náklady  
na to v roku 2017 predstavovali 2,6 miliardy EUR.  
Ako bolo vyššie uvedené, tak seniori, ale aj iné osoby odkázané sa starostlivosť iných,  
preferujú neformálnu starostlivosť od opatrovateľov v rodine. Pre niektorých príbuzných zaberá  
starostlivosť o blízkeho rodinného príslušníka čas, v ktorom by inak mohli pracovať, či už úplne  
alebo vo veľkej miere. V týchto prípadoch existuje možnosť započítať dobu starostlivosti  
o rodinného príslušníka na dôchodkové a zdravotné poistenie bez platenia poistného. V tomto  
prípade ho zaplatí federálna vláda. Blízki rodinní príslušníci, ktorí sú hlavnými opatrovateľmi  
osoby, ktorá potrebuje starostlivosť, môžu za určitých podmienok získať aj podporu na náklady  
na náhradného opatrovateľa, či príspevok na opatrovateľskú dovolenku.  
Avšak domácu starostlivosť o seniorov vo vlastných domoch môžu poskytovať aj  
neverejní poskytovatelia. Právna forma neverejných poskytovateľov domácej starostlivosti sa  
líši. Môžu to byť napríklad inštitúcie cirkevného práva, ale aj (neziskové) združenia alebo  
(neziskové) spoločnosti s ručením obmedzeným. Ako príklad je možné uviesť veľké organizácie  
Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Červený kríž a Volkshilfe, ktoré od roku 1995 spolupracujú  
v Spolkovej pracovnej skupine pre voľnú starostlivosť (FOPH).  
Okrem domácej starostlivosti, ako je uvedené vyššie, existuje možnosť poskytnúť (až)  
24-hodinovú starostlivosť. Na účely podpory 24-hodinovej starostlivosti vyvinulo Federálne  
ministerstvo práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa model financovania, ktorý  
možno použiť na podporu služieb starostlivosti o osoby, ktoré potrebujú starostlivosť a podporu  
(z Fondu na podporu zdravotného postihnutia ). Tento model podporujúci 24-hodinovú  
18  
starostlivosť v súkromných domácnostiach, ktorý existuje od roku 2007, bol dotknutými osobami  
veľmi dobre prijatý. 24-hodinovú starostlivosť poskytujú opatrovatelia, z ktorých je väčšina  
SZČO.  
Peňažné dávky dlhodobej starostlivosti a opatrenia na podporu opatrovateľov v rámci  
rodiny sú financované spolkovou vládou, zatiaľ čo rezidenčné, mobilné a iné služby sociálnej  
starostlivosti financujú spolkové krajiny. 24-hodinová starostlivosť je spoločne financovaná  
spolkovou vládou a spolkovými krajinami (v pomere 60:40).  
Ako bolo už uvedené, tak až 80 % osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, dostáva neformálnu  
starostlivosť od blízkej alebo príbuznej osoby. Údaje o počte seniorov, ktorým je domáca  
starostlivosť poskytovaná neboli poskytnuté.19  
Španielsko  
Španielsky zákon o podpore osobnej autonómie a starostlivosti o závislé osoby uvádza  
starostlivosť o seniorov vo vlastných domoch ako súčasť služieb, ktoré ponúkajú verejné orgány.  
V prípade, že tak verejné orgány nemôžu urobiť, musia občanom poskytnúť ekvivalentný  
ekonomický benefit.  
Domácu starostlivosť o seniorov môže poskytovať aj neverejný poskytovateľ.  
Opatrovateľ/ka môže byť súčasťou akejkoľvek spoločnosti, združenia alebo nadácie. Povinnosti  
vyplývajúce z poskytovania domácej starostlivosti sú rovnaké pre verejných aj neverejných  
poskytovateľov. Poskytované služby sú služby týkajúce sa osobnej starostlivosti v rámci  
každodenných životných aktivít starších ľudí, ako aj starostlivosť o domácnosť, ktorou je  
upratovanie, umývanie alebo varenie.  
Podľa spomínaného zákona o podpore osobnej autonómie a starostlivosti o závislé osoby  
financuje fungovanie celého systému štát. Odkazuje na to oddiel 9 tohoto zákona, ktorý opätovne  
stanovuje, že verejné financovanie systému bude znášať štát prostredníctvom každoročne  
stanovených zdrojov na tento účel v štátnom rozpočte.  
Inštitút sociálnych služieb a seniorov (IMSERSO), ktorý je súčasťou Ministerstva  
zdravotníctva, spotrebiteľských záležitostí a sociálnych vecí, zverejnil správu s informáciami  
nielen o starostlivosti pre seniorov v ich vlastnom dome, ale aj o existencii domovov dôchodcov  
alebo denných stacionárov. Pokiaľ ide o domácu starostlivosť, v decembri 2015 využívalo túto  
službu 326 043 osôb vo veku 65 a viac rokov (alebo 3,77 % ľudí tohto veku).20  
20  
19  
Švédsko  
Pokiaľ ide o Švédsko, tak tu existuje niekoľko možností, týkajúcich sa starostlivosti  
o seniorov, napríklad služby domácej starostlivosti alebo služby domácej zdravotnej  
starostlivosti. Seniori, ktorí potrebujú domácu starostlivosť môžu o ňu požiadať svoju  
samosprávu. Domáca starostlivosť umožňuje osobám zostať vo svojich domovoch, aj keď  
potrebujú pomoc s každodennými činnosťami alebo hygienou. Osoby, ktoré majú na starosti  
domácu starostlivosť môžu seniorov navštevovať aj v noci, ak je potrebná nepretržitá  
starostlivosť.  
Seniori, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť a chcú zostať doma, môžu dostávať  
domácu zdravotnú starostlivosť. V niektorých častiach krajiny má na starosti domácu zdravotnú  
starostlivosť samospráva, v iných častiach za túto službu zodpovedná krajská rada. Starostlivosť  
zabezpečujú lekári, zdravotné sestry alebo iný zdravotnícky personál a môže zahŕňať aj  
špecializovanú starostlivosť, ktorá by inak bola vykonávaná v nemocnici.  
Domáca starostlivosť je teda pre seniorom vo Švédsku poskytovaná. Keď senior už ďalej  
nezvláda každodenné činnosti, môže požiadať o domácu starostlivosť, ktorá je financovaná  
obcou. Rozsah tejto starostlivosti sa posudzuje podľa potrieb jednotlivých osôb. Seniori so  
zdravotným postihnutím môžu dostávať nepretržitú starostlivosť, čo znamená, že mnoho z nich  
môže svoj život prežiť doma. Ťažko chorým osobám môže byť poskytnutá zdravotná a sociálna  
starostlivosť priamo u nich doma.  
Obce a okresné úrady alebo kraje sú zodpovedné za poskytovanie veľkej časti všetkých  
verejných služieb. Okresné úrady a kraje sú zodpovedné za to, aby každý, kto žije vo Švédsku  
mal rovnaký prístup k dobrej zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o seniorov a zdravotne  
postihnuté osoby patrí medzi dôležité úlohy obce. Obce majú v tejto oblasti značnú mieru  
autonómie a nezávislé daňové kompetencie, a môžu zaobstarávať služby aj od súkromných  
poskytovateľov. Súkromní a pritom verejne financovaní poskytovatelia, známi aj ako neverejní  
poskytovatelia sociálnych služieb, musia poskytovať príslušnú službu občanom za rovnakých  
podmienok ako verejní poskytovatelia.  
Avšak, vo Švédsku môžu prijímať rozhodnutia, týkajúce sa posúdenia potreby sociálnej  
starostlivosti iba obce. Iné subjekty však, po prijatí tohto rozhodnutia obcou, môžu poskytovať  
domácu starostlivosť. Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb môže mať rozličné právne  
formy. Inými slovami, obec môže poveriť súkromné spoločnosti (ako napríklad s.r.o.) a nadácie  
poskytovaním sociálnej starostlivosti na základe zmluvy s danou obcou. To isté platí aj pre  
zdravotnú starostlivosť. Obce a okresné / krajské úrady nesú hlavnú zodpovednosť za zdravotnú  
starostlivosť, ale spoločnosti a nadácie môžu túto službu vykonávať. Bez ohľadu na to, kto je  
zodpovedný za poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pre všetkých platia rovnaké  
pravidlá týkajúce sa diskrétnosti, mlčanlivosti a dohľadu.  
Obce a okresné / krajské úrady sú zodpovedné za poskytovanie veľkej časti verejných  
služieb vo Švédsku, ktoré sú financované prostredníctvom daní miestnych a krajských  
samospráv, medzivládnych dotácií a poplatkov, zaplatených občanmi za rôzne služby. Každá  
20  
obec sama rozhoduje o svojich príspevkoch na starostlivosť pre seniorov. Výška príspevku závisí  
od takých faktorov, akými sú napríklad úroveň alebo druh poskytovanej pomoci a príjem osoby.  
V marci 2018 poberalo domácu starostlivosť 167 971 osôb vo veku 65 a viac rokov. To  
sa rovná približne 8 % švédskej populácie vo veku 65 rokov a viac a 23 % populácie vo veku 80  
rokov a viac. V roku 2017 bolo 23 % domácej starostlivosti zaobstarávanej neverejnými  
poskytovateľmi a 77 % domácej starostlivosti bolo zaobstarávanej verejnými poskytovateľmi  
sociálnych služieb.21  
21  
21  
Záver (stručné zhrnutie)  
Cieľom predloženej analýzy bolo preskúmať aktuálnu situáciu, dotýkajúcu sa  
poskytovania sociálnych služieb pre seniorov v domácom prostredí vo vybraných krajinách EÚ.  
V stanovenom termíne sa nám podarilo získať potrebné informácie z 13 krajín EÚ - Česko,  
Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,  
Rakúsko, Španielsko a Švédsko. Analýza bola zmeraná na to, či skúmané krajiny poskytujú služby  
starostlivosti o seniorov v domácom prostredí, ak áno, kto tieto služby zabezpečuje (štát resp.  
neverejný poskytovateľ) a aký typ starostlivosti je možné poskytovať seniorom v domácom  
prostredí. V prípade dostupnosti dát bolo cieľom práce tiež zistiť informácie o tom, koľko percent  
seniorov tento druh starostlivosti využíva.  
Všetky skúmané krajiny poskytujú sociálne služby pre seniorov v ich domácom prostredí,  
taktiež vo všetkých krajinách môže tieto služby poskytovať verejný aj neverejný poskytovateľ.  
Právna forma neverejného poskytovateľa väčšinou nie je bližšie špecifikovaná zákonom, ale  
všetky krajiny uviedli, že neverejný poskytovateľ môže byť právnická osoba, nezisková  
organizácia, občianske združenie, nadácia s.r.o., či cirkevné spoločenstvo a pod. (viď vyššie).  
Pokiaľ ide o druh sociálnych služieb poskytovaných seniorom v ich domácom prostredí,  
tak väčšinou ide o formálnu alebo neformálnu domácu starostlivosť. Neformálna starostlivosť je  
poskytovaná blízkou osobou alebo rodinným príslušníkom, formálna je zabezpečovaná napríklad  
profesionálnym/ou opatrovateľom/opatrovateľkou pracujúcim/ou pre súkromnú organizáciu.  
Konkrétne v Rakúsku až 80 % osôb, ktoré využívajú tento typ služby, dostáva neformálnu  
starostlivosť od blízkej alebo príbuznej osoby. Vo väčšine krajín sú druhy formálnej starostlivosti  
o seniorov v domácom prostredí veľmi podobné, preto budú ďalej uvedené tie druhy a formy  
pomoci pre seniorov, ktoré by mohli slúžiť ako príklady dobrej praxe.  
Rakúsko môže slúžiť ako príklad dobrej praxe hneď v dvoch opatreniach v oblasti  
dlhodobej starostlivosti o seniorov. Prvým príkladom je dávka na podporu dlhodobej  
starostlivosti ( má 7 úrovní od 157,30 EUR do 1 688,90 EUR v závislosti od rozsahu požadovanej  
starostlivosti), ktorá sa poskytuje bez ohľadu na príčinu potreby starostlivosti, tiež bez ohľadu  
na príjem alebo majetok osoby, ktorá potrebuje starostlivosť. Táto dávka je financovaná výlučne  
z príjmov štátu (daní) a jej plnenie zabezpečuje federálny štát. V októbri 2018 získalo peňažné  
dávky dlhodobej starostlivosti viac ako 5 % rakúskej populácie. Druhým príkladom dobrej praxe  
je možnosť opatrovateľskej dovolenky pre blízke osoby alebo rodinných príslušníkov, ktorí sú  
hlavnými opatrovateľmi seniora. Za určitých podmienok môžu získať podporu na náklady na  
náhradného opatrovateľa počas neprítomnosti opatrujúcej osoby, či príspevok na  
opatrovateľskú dovolenku.  
Za zmienku stojí aj respitná starostlivosť, ktorá je zavedená v Českej republike. Týka sa  
najmä ošetrovateľov a ošetrovateliek dlhodobo sa starajúcich o osobu so zdravotným  
postihnutím, alebo o seniora (často aj rodinného príslušníka). Jej cieľom je uľahčiť situáciu  
ošetrovateľom/kám, poskytnúť im priestor pre načerpanie nových síl a energie. Môže ísť  
o dočasnú náhradu domácej starostlivosti, kedy ošetrovateľa/ku nahradí vyškolený  
22  
profesionál/ka a rodina tak môže odísť napríklad na dovolenku, alebo o krátkodobé umiestnenie  
klienta v nejakom špecializovanom zariadení (centrum dennej starostlivosti alebo krátkodobé  
pobyty po dobu 3 mesiacov).  
Taktiež je vhodné spomenúť aj príklad Lotyšska, kde mimovládne organizácie, ktoré  
poskytujú sociálne služby pre seniorov v domácom prostredí často poskytujú ľuďom, okrem  
domácej starostlivosti, aj extra služby – napríklad donášku teplého obeda domov a hlavne službu  
„Bezpečnostné tlačidlo“. Služba „Bezpečnostné tlačidlo“ zabezpečuje možnosť komunikácie  
osoby s operátormi pohotovostnej služby 24 hodín denne a v prípade núdze môžu operátori osobe  
privolať záchrannú službu alebo domáci núdzový tím, ktorý pomôže osobe so situáciou, ktorú  
nedokáže vyriešiť sama.  
Informácie o tom, koľko percent seniorov využíva domácu starostlivosť sa nám podarilo  
zistiť od 7 krajín - Česka, Estónska, Fínska, Chorvátska, Lotyšska, Španielska a Švédska.  
Štatistické údaje však vo všetkých prípadoch nepokrývajú rovnakú vekovú štruktúru seniorov.  
Naviac dostupných údajov (5 krajín – Česko, Estónsko, Chorvátsko, Španielsko a Švédsko) sa  
týka seniorov nad 65 rokov. V rámci tejto vekovej štruktúry je najviac užívateľov nejakej formy  
domácej starostlivosti vo Švédsku (8 % zo všetkých seniorov nad 65 rokov), naopak najmenej  
v Chorvátsku (približne 0,7 %). Druhý najnižší počet seniorov, ktorým sa poskytuje domáca  
starostlivosť je v Estónsku (2,2 %), v Česku je to 2,9 % seniorov, takmer o 1 % vyšší počet  
užívateľov tejto služby je v Španielsku (3,77 %).  
Vo Fínsku využíva domácu starostlivosť 11,3 % obyvateľov vo veku 75 a viac rokov.  
Toto číslo je síce zo všetkých najvyššie, no je dôležité si uvedomiť, že čím vyšší vek seniora, tým  
sa zvyšuje aj pravdepodobnosť vyššej potreby a odkázanosti na poskytovanie domácej  
starostlivosti. V Lotyšsku túto službu využíva 2,9 % seniorov nad 62 rokov. Lotyšsko nám  
zároveň ako jediná krajina poskytla údaje za posedné tri roky, teda od roku 2015 (vtedy túto  
službu využívalo 2,5 % seniorov), na základe čoho možno konštatovať, že využívanie domácej  
starostlivosti sa postupom času mierne zvyšuje. Za zmienku stojí opäť aj Švédsko, ktoré nám  
poskytlo rovnaký štatistický údaj aj pokiaľ ide o seniorov nad 80 rokov, v rámci tejto vekovej  
štruktúry domácu starostlivosť využíva až 23 % seniorov, čo môže potvrdzovať už vyššie  
vyslovenú myšlienku, že vyšší vek seniora zvyšuje pravdepodobnosť odkázanosti na poskytovanie  
domácej starostlivosti. Avšak na základe poskytnutých údajov sa nedajú robiť žiadne ucelené  
závery. Na prvý pohľad to však môže vyzerať, že najvyužívanejšia je služba starostlivosti  
o seniorov v domácom prostredí v škandinávskych krajinách. Každopádne, na potvrdenie tejto  
myšlienky by bolo potrebné získať dáta z ďalších krajín naprieč EÚ.  
23  
Použité zdroje  
[cit. 30.01.2019].  
0028&plugin=1 [cit. 30.01.2019].  
3. MPSV: Social services. Dostupné na internete: https://www.mpsv.cz/en/1613 [cit.  
21.01.2019].  
socialnych-sluzieb/ [cit. 28.01.2019].  
6. ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.  
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  
predpisov.  
Bratislava, 31. január 2019  
24