NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 155/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 63 sa vkladajú § 63a a 63b, ktoré znejú:
㤠63a
Postup pri vyhlásení neplatnosti vykonania štátnej skúšky, jej súčasti, rigoróznej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce
(1) V rámci postupu pri vyhlásení neplatnosti vykonania štátnej skúšky, jej súčasti, rigoróznej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce (ďalej len „konanie o vyhlásení neplatnosti“) rozhoduje rektor vysokej školy, na ktorej sa príslušná štátna skúška, rigorózna skúška alebo obhajoba dizertačnej práce vykonala. Ak taká vysoká škola bola zrušená, splynula alebo zlúčila sa s inou vysokou školou, na rozhodovanie je príslušný rektor vysokej školy, ktorá je jej právnym nástupcom.
(2) Z rozhodovania v konaní o vyhlásení neplatnosti je vylúčený rektor,
a) ktorý sa zúčastnil ako zamestnanec vysokej školy na činnosti, ktorá je predmetom konania,
b) o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho pomer k účastníkovi konania alebo k jeho zástupcovi.
(3) V prípade vylúčenia rektora podľa odseku 2 ministerstvo školstva určí, ktorý rektor konanie uskutoční.
(4) Rektor vyhlási rozhodnutím neplatnosť vykonania štátnej skúšky, jej súčasti, rigoróznej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce, ak osoba, ktorá danú štátnu skúšku, rigoróznu skúšku alebo obhajobu dizertačnej práce vykonala, v dôsledku
a) úmyselného trestného činu nesplnila podmienky alebo predpoklady stanovené týmto zákonom alebo príslušnými vnútornými predpismi pre jej úspešné absolvovanie, alebo
b) úmyselného neoprávneného použitia diela inej osoby, hrubo porušujúc právne predpisy upravujúce ochranu duševného vlastníctva alebo iného úmyselného konania proti dobrým mravom, neuvedeného v písmene a), nesplnila alebo zdanlivo splnila podmienky alebo predpoklady stanovené týmto zákonom alebo príslušnými vnútornými predpismi pre úspešné absolvovanie daného študijného programu alebo rigoróznej skúšky, pokiaľ išlo o sústavné alebo opakované konanie proti dobrým mravom alebo ak bola týmto konaním podstatne narušená možnosť získať vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré profilujú absolventa daného študijného programu.
(5) Rektor začne konanie o vyhlásení neplatnosti
a) z vlastnej iniciatívy, alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu
1. akademického senátu vysokej školy, ktorý na konaní o vyhlásení neplatnosti bezprostredný záujem,
2. akademického senátu fakulty, ktorý na konaní o vyhlásení neplatnosti bezprostredný záujem, alebo
3. ministerstva školstva.
(6) Konanie o vyhlásení neplatnosti možno začať
a) najneskôr jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa odseku 4 písm. a),
b) najneskôr desať rokov odo dňa vykonania alebo zdanlivého vykonania štátnej skúšky, jej súčasti, rigoróznej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce, ak ide o prípad podľa odseku 2 písm. b).
(7) Rektor konanie o vyhlásení neplatnosti zastaví, ak na rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti nie sú dôvody alebo ak konanie o vyhlásení neplatnosti nebolo možné začať.
(8) V konaní o vyhlásení neplatnosti podáva rektorovi stanovisko prieskumná komisia. Prieskumná komisia sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva rektor. Šesť členov vymenúva rektor spomedzi profesorov, docentov a iných odborníkov v danej oblasti. Jedného člena vymenúva rektor spomedzi študentov vysokej školy. Podrobnosti o zložení prieskumnej komisie ustanoví vnútorný predpis vysokej školy. Prieskumná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
(9) Rektor rozhodne v konaní o vyhlásení neplatnosti do 150 dní odo dňa jeho začatia; inak sa konanie o vyhlásení neplatnosti zastaví. Prieskumná komisia podá rektorovi stanovisko do 90
dní odo dňa jeho vyžiadania. Ak sa rektor v konaní o vyhlásení neplatnosti odchýli od stanoviska prieskumnej komisie, je povinný túto skutočnosť v rozhodnutí riadne odôvodniť.
(10) Proti rozhodnutiu o vyhlásení neplatnosti nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Podanie správnej žaloby odkladný účinok.
(11) Účastníkom konanie o vyhlásení neplatnosti je iba osoba, ktorá vykonala alebo zdanlivo vykonala štátnu skúšku, jej súčasť, rigoróznu skúšku, jej súčasť alebo obhajobu dizertačnej práce.
§ 63b
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, ktorá predstavuje jednu z podmienok pre úspešné absolvovanie študijného programu alebo obhajoby dizertačnej práce, stráca dotknutá osoba vysokoškolské vzdelanie získané absolvovaním príslušného štúdia a príslušný akademický titul; týmto dňom strácajú platnosť aj príslušné doklady o absolvovaní štúdia. Neplatnými sa stávajú aj riadne skončenie štúdia a doklady o absolvovaní štúdia študijného programu príslušného vyššieho stupňa spolu so stratou príslušného akademického titulu, pokiaľ v dôsledku tohto rozhodnutia dotknutá osoba nespĺňa podmienku na prijatie na štúdium študijného programu príslušného vyššieho stupňa. Neplatným sa stáva aj rozhodnutie o prijatí na štúdium študijného programu príslušného vyššieho stupňa. Školné a poplatky spojené so štúdiom sa nevracajú.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti stráca dotknutá osoba príslušný akademický titul; týmto dňom strácajú platnosť aj príslušné doklady o absolvovaní rigorózneho konania. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce sa nevracia.
(3) Ak študent nadväzujúceho magisterského alebo doktorandského študijného programu prestane spĺňať podmienku pre prijatie na štúdium v danom študijnom programe v dôsledku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti, dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa považuje za vylúčeného zo štúdia v danom študijnom programe.
(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže rektor vysokej školy v rozhodnutí o vyhlásení neplatnosti ustanoviť, že dotknutej osobe vzniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia právo na zápis na štúdium v ním stanovenom študijnom programe danej vysokej školy alebo jej súčasti a následné štúdium v prvom ročníku daného študijného programu.
(5) Účinky predchádzajúcich úkonov, postupov alebo rozhodnutí uskutočnených osobou, ktorej sa rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti týka, zostávajú vyhlásením neplatnosti vykonania štátnej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce nedotknuté; to platí aj vtedy, ak ich daná osoba uskutočnila pri výkone verejnej moci alebo v rámci výkonu povolania podľa osobitného predpisu.38fa)
(6) Rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti je vysoká škola povinná zverejniť na svojom webovom sídle do jedného pracovného dňa od nadobudnutia jeho účinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38fa) znie:
„38fa) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
2. V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti, zrušením príslušných dokladov o absolvovaní štúdia a stratou príslušného akademického titulu.“.
3. V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) podľa odseku 1 písm. g) deň, keď bolo pôvodne štúdium riadne skončené.“.
4. Za § 113ai sa vkladá § 113aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113aj
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Konanie podľa § 63a a 63b možno začať voči osobe, ktorá je zapísaná na štúdium príslušného študijného programu alebo sa stala účastníkom príslušného rigorózneho konania po 1. januári 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.