z 26. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 66/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 ods. 1 písm. zb) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,“.
2.V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:
„zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát,“.
3.V čl. 2 ods. 1 písmeno zp) znie:
„zp) verejných funkcionárov, ktoré nie uvedené v písmenách a) zo), ak tak ustanoví zákon.“.
4.V čl. 2 ods. 4 sa slová „čl. 2 ods. 1 písm. zc), zd) a zp)“ nahrádzajú slovami „čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd)“.
5.V čl. 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,“.
6.Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. .../2019 Z. z.