PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1442/2019
1653
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 2019
o pridelení návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559), doručený 26. júna 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj;
B. u r č i ť
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý navrhne lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore.
Andrej D a n k o v. r.