Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
61. schôdza výboru
Číslo: CRD – 961/2019
236
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 25. júna 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch v druhom čítaní (tlač 1468a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch v druhom čítaní (tlač 1468a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje poslanca Ladislava Balódiho
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468);
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Branislav Gröhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru