1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
61. schôdza výboru
Číslo: CRD – 961/2019
235
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 25. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Branislav Gröhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 235
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)
___________________________________________________________________
K čl. I
1.Bod 5 znie:
„5. V § 19 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 4 a 5.“.
Navrhuje sa, aby povinné predprimárne vzdelávanie nebolo súčasťou plnenia povinnej školskej dochádzky. Úprava vyplýva zo záverov rokovaní predkladateľov novely zákona s ostatnými zainteresovanými aktérmi z oblasti výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Povinná školská dochádzka je dlhodobo nastavená v Slovenskej republike ako desať ročná. Všetkým deťom sa dávajú rovnaké štartovacie podmienky na úspešné zvládnutie vzdelávania a získania kompetencií (vedomosti, postoje a zručnosti) potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce.
Štatisticky bude Slovenská republika aj naďalej patriť k štátom Európskej únii s najnižším percentom predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Z uvedeného dôvodu by predĺženie povinnej školskej dochádzky mohlo tento pozitívny stav narušiť.
V tejto súvislosti je potrebné technicky upraviť aj § 19 tak, aby vypustenie nultého ročníka a dodatočného odkladu ostali zachované podľa pôvodného zákona.
2.Bod 6 znie:
„6. V § 19 ods. 4 sa slová „prevencie a“ nahrádzajú slovom „prevencie,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doklad o získaní predprimárneho vzdelania“.“.
V nadväznosti na vyňatie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole z povinnej školskej dochádzky sa ukladá povinnosť zákonnému zástupcovi k žiadosti o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej
3
dochádzky predložiť doklad dosvedčujúci získanie predprimárneho vzdelania, ako podmienky začať plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
3.Body 7 a 8 sa vypúšťajú.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
Obsah bodov, ktoré sa vypúšťajú je predmetom komplexného riešenia problematiky povinného predprimárneho vzdelávania v novo navrhovaných paragrafoch 28a a 59a a čiastočne aj v upravenom § 28 a § 59.
4.Bod 11 znie:
„11. V § 28 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,“.“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
5.V bode 12 § 28 odsek 8 znie:
„(8) Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa spravidla zaraďujú do samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatnej triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemožno zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí. Samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk; najvyšší počet detí v takejto triede je 12. Individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje v materskej škole logopéd, ktorý je zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.“.
V nadväznosti na vyňatie povinného predprimárneho vzdelávania z povinnej školskej dochádzky sa konkretizuje zaraďovanie detí so ŠVVP do tried spolu s ostatnými deťmi teda v rámci individuálneho začlenenia. Terminologicky sa upresňuje posledná veta.
6.V bode 13 sa slovo „opakovania“ nahrádza slovami „pokračovania plnenia“.
Ide o terminologickú úpravu, ktorá umožniť „prekročenie“ štandardnej dĺžky trvania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
4
deťom, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a vzhľadom na ich rozvojové možnosti je pre nich vhodné, aby sa kľúčové kompetencie ešte naďalej rozvíjali v materskej škole.
7.V čl. I bode 15 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Vzhľadom na absenciu odkazu 33 v novom znení § 28 ods. 17 je potrebné vypustiť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.
8.Za bod 15 sa vkladá nový bod 16, ktorý znie:
„16. Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré znejú:
㤠28a
(1)Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
(2)Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(4)Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
(5)Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
(6)Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
5
§ 28b
(1)O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová materská škola“).
(2)O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.32aa) Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a
a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo
b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.
(3)Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
(4)Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním podľa odseku 2 písm. b) znáša zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b) zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom
a)osoby, ktorá ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo
b)zariadenia podľa osobitného predpisu.32ab)
(5)Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupca zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny program vzdelávania, vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa,
e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 písm. a); ak sa individuálne vzdelávanie zabezpečuje v zariadení podľa odseku 4 písm. b), názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia,
f) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.
6
(6)Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia, je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa, ktoré povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b). Overenie uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.
(7)Dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a), neabsolvuje overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.
(8)Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší
a) na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa podľa odseku 6,
c) ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo
d) na návrh hlavného školského inšpektora.
(9) Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania, a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.
(10)Po ukončení individuálneho vzdelávania podľa odseku 8 dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32aa a 32ab znejú:
32aa) § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32ab) § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2017 Z. z.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
V ustanovení § 28a a 28b sa upravujú procedúry predprimárneho vzdelávania vrátane pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, upravuje sa možnosť predčasného prijatia na povinné predprimárne vzdelávanie a problematika individuálneho vzdelávania detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Pre deti s povoleným individuálnym vzdelávaním podľa ods.
7
2 písm. b) sa vytvára možnosť, aby bolo zabezpečené aj prostredníctvom zariadení registrovaných v rámci zákona č. 448/2008 Z. z., t.j. aj v rámci skupín, avšak inštitucionalizovanou formou, pričom ide o zariadenia, ktoré upravuje aj zákon č. 355/2007 Z. z. [§ 24 ods. 1 písm. b)]
9.Bod 25 znie:
„25. § 59 znie:
§ 59
(1)Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
(2)Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
(3)Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní podľa odseku 2.
(4)Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.
(5)Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
(6)Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom
a)elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy21a) alebo
b)elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.9a)
(7)Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.47) O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
8
(8)V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť jeden rok.
(9)Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zástupca zariadenia, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa požiada podľa odseku 4.
(10)Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára.
(11)Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
10.Za bod 25 sa vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
㤠59a
(1)Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej, ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
(2)Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.23)
(3)Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
9
(4)Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(5)Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
11.Bod 26 znie:
„26. V § 60 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky“, v druhej vete sa za slovo „veku“ vkladajú slová „a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
12.Za bod 33 sa vkladá nový bod 34, ktorý znie:
„34. Za § 161i sa vkladá § 161j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Do nultého ročníka a prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022.
(2) Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.“.“.
Prechodným ustanovením sa utvára možnosť ešte jeden školský rok otvoriť v prípade potreby nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v materských školách pre školský rok 2021/2022; títo žiaci ukončia nultý ročník 31. augusta 2022. Zároveň sa týmto utvára možnosť pre žiakov, ktorí v čase nadobudnutia účinnosti zákona plnia povinnú
10
školskú dochádzku v nultom ročníku dokončiť nultý ročník po nadobudnutí účinnosti novely zákona, teda najneskôr do 31. augusta 2021.
13. Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“), vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom.“
2. V § 8e písmeno d) znie:
„d) nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom za podmienky, že obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, alebo verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,13ac)“.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Novo vložený čl. II nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa primerane premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
V zmysle platnej a účinnej právnej úpravy nie je právne možné, aby verejnoprávna inštitúcia nadobudla do vlastníctva veci, ktoré predmetom vlastníctva štátu, inak, ako tak, že po vydaní rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.) a po ponukovom konaní 8 zákona č. 278/1993 Z. z.) ho odkúpi ako prebytočný nehnuteľný majetok v elektronickej aukcii.
11
Ponuka prebytočného majetku štátu elektronickou aukciou je postup, ktorý je pre verejnoprávnu inštitúciu rizikový z toho hľadiska, že ak sa predáva napríklad nehnuteľný majetok, ktorý by z vlastníctva štátu chcela nadobudnúť do svojho vlastníctva na plnenie svojich úloh, ktoré vo verejnom záujme, môže ju „preplatiť“ lepšie finančne disponovaný subjekt zo súkromného sektoru. Pritom môže byť vysoký verejný záujem, aby určitý majetok prešiel zo štátu na verejnoprávnu inštitúciu a táto ho mohla využívať na poskytovanie verejných služieb, verejný záujem, s ktorým dokonca môže byť plne uzrozumený aj samotný správca majetku štátu.
V súčasnosti výnimka z povinnosti správcu majetku štátu vykonať elektronickú aukciu v zmysle § 8e zákona č. 278/1993 Z. z. je daná, ak ide o prevod nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“) alebo vyššieho územného celku za podmienky, že obec alebo vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb.
Máme za to, že obdobnú výnimku je potrebné do tohto zákona vložiť aj pre prípad, ak nadobúdateľom je verejnoprávna inštitúcia, napríklad verejná vysoká škola. Nepovažujeme za vecne opodstatnené, aby zákon ustanovoval výnimku vo vzťahu k verejnoprávnym subjektom, ktorým obce a samosprávne kraje, nie však verejnoprávne inštitúcie, ktoré neraz poskytujú verejné služby celoštátneho významu.
K čl. II
14. Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
2. V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia. Body 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového dôvodu odvolania riaditeľa. Navrhovaná úprava súvisí s podnetmi v nadväznosti
12
na zvýšenú mieru politických aktivít na školách, propagáciu a pôsobenie politickej strany alebo politického hnutia na školách, ktorá je neprípustná. Ide o nežiaducu politickú aktivitu. Politická náuka, prostredníctvom ktorej sa žiaci učia a rozvíja sa ich politická kultúra, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia na škole je podľa školského zákona zakázaná. Za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je zodpovedný riaditeľ školy. Ak riaditeľ nezabezpečí dodržiavanie tohto zákazu, navrhuje sa jeho odvolanie. Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 3 ods. 7 dopĺňa písm. f). Z uvedeného dôvodu sa v tomto novelizačnom bode dopĺňa do § 3 ods. 7 písm. g).
15. Doterajší bod 1 sa vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nových odsekov 15 a 16.
16. Za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s návrhom novelizačného článku, v ktorom sa novelizuje zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, kde sa ako sankčný nástroj upravuje osobitný príjemca aj pre prípady zavedenia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, vzhľadom na to, že zákon, na ktorý sa v poznámke pod čiarou odvolávalo, je už neplatný
17. Bod 3 znie:
„3. V § 5 odsek 14 znie:
„(14) Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o
13
a)prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c)prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
d)oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
e)povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f)pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g)predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,
h)určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie nebolo súčasťou plnenia povinnej školskej dochádzky.
Návrhom sa upravujú niektoré druhy rozhodnutí vzhľadom na deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie. Vzhľadom na spresnenie textu v písm. h) sa poznámka pod čiarou k odkazu 18a vypúšťa ako nadbytočná.
18. Za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 5 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(16) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.21)“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Ustanovuje sa povinnosť riaditeľovi materskej školy oznámiť prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, tak príslušnému orgánu štátnej správy, ako aj obci, v ktorej daný zákonný zástupca trvalý pobyt. Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
14
19. Bod 4 znie:
„4. V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).“.“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
Obci sa ukladá povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, vzhľadom na to, že zriaďovanie materských škôl je v pôsobnosti obci.
20. Body 5 a 6 sa vypúšťajú.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
21. V bode 7 v § 6 ods. 12 písm. e) sa slovo „žiakov“ nahrádza slovom „deti“.
Zjednotenie terminológie používanej v návrhu zákona.
22.V bode 8 sa slová „ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v materskej škole“ nahrádzajú slovami „pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
23. Za bod 8 sa vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. e)]“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novo vložený bod 9. nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
15
Zákon č. 596/2003 Z. z. v súčasnosti obciam umožňuje zabezpečovať stravovanie detí a žiakov len prostredníctvom zriaďovania vlastných zariadení školského stravovania. V súvislosti so zvýšeným náporom spojeným so zavádzaním „obedov zadarmo“ sa navrhuje umožniť zabezpečiť zvýšené nároky na kapacity aj prostredníctvom zariadení školského stravovania zriadených inými zriaďovateľmi.
24. V bode 9 sa slová „ktoré v materskej škole neplnia povinnú školskú dochádzku“ nahrádzajú slovami „pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
25. Bod 10 znie:
„10. § 6 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25) Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom 5 ods. 14).“.
Úprava súvisí s bodom 21, podľa ktorého sa na rozhodovanie riaditeľa materskej školy vzťahovať Správny poriadok. Preto sa ustanovuje druhostupňový orgán voči rozhodnutiam riaditeľov materských škôl. Navrhuje sa, aby ním bola obec, keďže zriaďovanie materských škôl je v pôsobnosti obce.
26. Za bod 10 sa vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novo vložený bod 11. nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Zákon č. 596/2003 Z. z. v súčasnosti obciam umožňuje zabezpečovať stravovanie detí a žiakov len prostredníctvom zriaďovania vlastných zariadení školského stravovania. V súvislosti so zvýšeným náporom spojeným so zavádzaním „obedov zadarmo“ sa navrhuje umožniť zabezpečiť zvýšené nároky na kapacity aj prostredníctvom zariadení školského stravovania zriadených inými zriaďovateľmi.
16
27. Body 11 až 17 sa vypúšťajú.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s tým, že povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebude súčasťou plnenia povinnej školskej dochádzky.
28. Bod 18 znie:
„18. § 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo a sú určené pre právnické osoby iné ako školy a školské zariadenia alebo pre fyzické osoby iné ako deti, žiaci alebo zamestnanci škôl a školských zariadení; ocenenie môže byť spojené s finančným darom alebo s vecným darom, v rozsahu, ktorý určuje štatút príslušnej súťaže alebo minister.“.“.
Bod 18 nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa primerane premietne do ´článku upravujúceho účinnosť.
Úprava súvisí s požiadavkou vytvoriť pre ministerstvo školstva možnosť poskytnúť ocenenie výhercom súťaží ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo školstva aj mimo režimu zákona č. 597/2003 Z. z. teda nielen formou dotácie.
29. Za bod 18 sa vkladajú nové body 19 až 21, ktoré znejú:
„19. V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
20. V § 37 odsek 3 znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.
21. V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia. Body 19, 20 a 21 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Navrhovaná úprava súvisí s podnetmi v nadväznosti na zvýšenú mieru politických aktivít na školách, propagáciu a pôsobenie politickej strany alebo politického hnutia na školách, ktorá je neprípustná. Ide o nežiaducu politickú aktivitu. Politická náuka, prostredníctvom ktorej sa žiaci
17
učia a rozvíja sa ich politická kultúra, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia na škole je podľa školského zákona zakázaná.
30.Bod 19 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Úprava súvisí s vypustením priestupkov za zanedbávanie PPV.
31. Bod 20 znie:
„20. V § 38 ods. 4 sa za slová „vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy,“ vkladajú slová „§ 5 ods. 14,“.“.
Navrhovaná úprava súvisí s vypustením písm. g) v § 5 ods. 14 z pôsobnosti riaditeľa materskej školy.
K čl. III
32. Bod 1 znie:
„1. V § 1 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky5a)“ nahrádzajú slovami „pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.“.
Úprava súvisí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania.
33. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 4aa vrátane nadpisu znie:
㤠4aa
Príspevok na dopravu
(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou alebo zriaďovateľa cirkevnej školy; to neplatí, ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme 22ba) z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.
22bb)
(2) Škola, ktorú dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiak navštevuje, mesačne uhrádza jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka inak.
18
(3) Zákonný zástupca dieťaťa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou alebo cirkevnej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do
a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode,
22d)
v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
b) materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,
c) najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v obci, v ktorej žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,
d) najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,
e) najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
f) najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
g) najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorom žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
h) najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
19
i) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), c), e) a g).
j) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen b), d), f) a h).
(4) Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť podľa odseku 3 písm. g) platí rovnako aj pre žiaka so slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom obvode, v ktorom žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(5) Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť podľa odseku 3 písm. h) platí rovnako aj pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(6) Doba trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
(7) Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(8) Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo počte dochádzajúcich žiakov.
(9) Výška príspevku na dopravu na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole; ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.“.“.
20
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Cieľom navrhovanej úpravy je podpora plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v lokalitách s nižšou dostupnosťou materských škôl. Zavádza sa poskytnutie príspevku na dopravu pre všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Dopad tejto úpravy vzhľadom na tarify autobusových a vlakových prepravcov, bude vyčíslený len vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré v materskej škole dosiahnu šesť rokov veku. Podľa dostupných taríf autobusových a vlakových prepravcov je preprava detí do šiesteho roku veku bezplatná.
34. Bod 2 znie:
„2. V § 6b odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie na
a)deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a
b)deti materskej školy, ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet
a)súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku a
b)súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.“.“.
Úprava súvisí so zohľadnením dopadov vyplývajúcich zo zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Po schválení povinného predprimárneho vzdelávania bude materské školy navštevovať približne 63 000 detí namiesto súčasných 55 673 detí, s čím súvisí aj nárast počtu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vrátane asistentov učiteľa.
21
Cieľom navrhovanej úpravy je kompenzácia vplyvu uvedeného opatrenia na obce. Zavádza sa zmena doteraz platnej výšky percenta životného minima na jedno nezaopatrené dieťa na príspevok na výchovu a vzdelávanie zo súčasných 15% na 43,75%, čím sa zmení celkový objem finančných prostriedkov na príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
Celková výška kompenzácie vplyvu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania na obce bude predstavovať 22 815 303 Eur ročne. Uvedenú výšku príspevku bude možné použiť na aktivity podľa § 6b ods.7 súvisiace s výchovou a vzdelávaním len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
35.V bode 5 § 6b ods. 7 v úvodnej vete sa slová „ktoré plnia v príslušnej materskej škole povinnú školskú dochádzku“ nahrádzajú slovami „pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné“.
Úprava súvisí s bodom 1. Ide o technickú a terminologickú úpravu vzhľadom na návrh, aby povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole nebolo súčasťou povinnej školskej dochádzky.
36. V bode 7 sa za slová „V § 8b ods. 1“ vkladajú slová „písm. a)“ a slovo „nahrádzajú“ sa nahrádza slovom „nahrádza“.
Spresňuje sa ustanovenie, v ktorom sa vykonávajú zmeny, a súčasne sa upravuje tvar slova v nadväznosti na súvisiaci text.
37. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12a ods. 1 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa“.
22
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:
19e)
§ 5 ods. 11, 12, 15 a 16 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 12a ods. 6 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa“.“.
Doterajšie články sa primerane preznačia.
Úprava súvisí s návrhom novelizačného článku, v ktorom sa novelizuje zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, kde sa ako sankčný nástroj upravuje osobitný príjemca aj pre prípady zavedenia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
38. Za článok III sa vkladajú nové články IV a V, ktoré znejú:
„Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1.úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2.pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin
23
sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestný čin všeobecného ohrozenia, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin