Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
26. schôdza výboru
346
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
z 18. júna 2019
k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciína vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
A. súhlasí
s návrhom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciína vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciína vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vladimír S l o b o d a
predseda výboru
Jozef L u k á č
Róbert P u c i
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
26. schôdza výboru
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciína vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443)
___________________________________________________________________________
K Čl. I
1. V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) sa na konci pripájajú tieto slová „a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,“.“.
Cieľom doplňujúceho návrhu je zjednotiť postavenie funkcionárov regulačných úradov, ktorých postavenie upravuje zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., vo vzťahu k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z..
2. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:
„zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie ustanovuje štát alebo ich do funkcie ustanovuje právnická osoba, v ktorej má majoritnú účasť štát,“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. chráni verejný záujem pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejný záujem na účely tohto ústavného zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Verejný funkcionár je povinný presadzovať, zastupovať a obhajovať verejný záujem a za tým účelom mu ústavný zákon ukladá povinnosti, obmedzenia a zakladá jeho zodpovednosť za ich porušenie. Navrhuje sa preto stanovenie pravidla, aby sa ústavný zákon vzťahoval na tých členov orgánov obchodných spoločností, ktorých do funkcie ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej majoritnú účasť štát. Ich úlohou a zodpovednosťou je presadzovanie verejného záujmu v týchto obchodných spoločnostiach.
3. V čl. I sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V čl. 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na pohyby v majetkových pomeroch verejného funkcionára a jeho rodinných príslušníkov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, za ktorý podáva oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov je potrebné stanoviť presný dátum, ku ktorému sa predmetná časť oznámenia podáva. Uvedený návrh umožní presne identifikovať majetkové pomery verejného funkcionára ku konkrétnemu dátumu.