NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-562/2019
1378a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1788 z 13. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
2
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 640 z 11. júna 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 427 z 13. júna 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 162 z 18. júna 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 196 z 11. júna 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 132 z 13. júna 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V nadpise návrhu zákona sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet,
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I
V čl. I sa suma „4 eurá“ mení na sumu „5 eur“.
Cieľom návrhu je priblížiť príplatok pre oprávnené osoby do výšky, v akej je tento príplatok priznaný oprávneným osobám v Českej republike. Suma 5 eur predstavuje zvýšenie tohto príplatku na v priemere mierne vyššiu úroveň od úrovne v Českej republike.
Tento návrh si kladie za cieľ zrovnoprávniť zmierňovanie ujmy oprávneným osobám v oboch nástupníckych štátoch po Česko Slovenskej republike.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 170 z 18. júna 2019.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Alenu Bašistovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 18. júna 2019
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru