ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
102. schôdza
Číslo: CRD-914/2019
663
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. júna 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1443a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1443a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárközy