NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-981/2019
1446a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1780 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 653 z 12. júna 2019 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 226 z 13. júna 2019.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti 13. júna 2019 neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1.V čl. I bod 7. znie:
„7. V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) verejným podnikom právnická osoba, v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).“.
Pre definovanie verejného podniku nie je rozhodujúce to, či ho založil subjekt verejného sektora, ale to, či v ňom verejný sektor výlučnú (priamu alebo nepriamu) účasť. Tomu je podriadený aj pozmeňujúci návrh.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 15. poznámky pod čiarou k odkazom 5e a 5f znejú:
5e) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5f) § 2 a 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
4
V prípade Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Exportno-importnej banky sa navrhuje precizovať poznámky pod čiarou tak, aby sa citovali konkrétne ustanovenia zákonov upravujúce predmet činnosti týchto inštitúcií.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I bod 18 § 4 ods. 1 sa slová „Za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa“ nahrádza slovami „Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety“.
Pripomienka, z ktorej jednoznačne vyplýva, že uvedené definovanie pojmu trvania zmluvy je platné len pre tento zákon.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I 24. bod znie:
„24. V § 4 odsek 7 znie:
„(7) Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 4, dátum začatia a skončenia konania podľa § 12 a spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7, dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra aj všetky verifikačné dokumenty.“.“.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom údajov zapisovaných do registra.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I sa za bod 43. vkladá nový bod 44., ktorý znie:
„43. § 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej
5
osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí. Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri boli pravdivé a úplné, registrujúci orgán postupuje podľa odseku 7 s výnimkou rozhodnutia o výmaze. Po právoplatnosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety začne registrujúci orgán konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa doplnenie zákona tak, aby prípadný dobrovoľný výmaz partnera verejného sektora po začatí konania o kvalifikovanom podnete nebránil dokončeniu tohto konania vrátane vyslovenia porušenia povinnosti uvádzať pravdivé a úplné údaje; v prípade „klamstva“ bude platiť, že výrok o porušení povinnosti bude pokladom pre začatie konania pokute, diskvalifikáciu štatutárov partnera verejného sektora, ako aj možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany verejného sektora.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bod 48. v § 13a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.“.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom diskvalifikácie so zápisu do registra.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I sa za bod 48. vkladajú nové body 49. až 51., ktoré znejú:
„49. V § 14 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorá bola vymazaná z registra na návrh oprávnenej osoby v priebehu konania podľa § 12“.
50. V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 13 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy“.
6
51. V § 16 ods. 3 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom diskvalifikácie štatutárov, dôvodu odstúpenia od zmluvy a rozsahu zverejňovania rozhodnutí súdu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. VII
V čl. VII bod 2 § 6a ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text ustanovenia a odstraňuje sa prípadná pochybnosť o kumulatívnej definícii vrcholového manažmentu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. VII
V čl. VII sa vypúšťa bod 3. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa ponechať § 6a ods. 3 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v doterajšom znení, t.j. bez zavádzania rozširujúcej definície spoločného postupu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. VIII
V čl. VIII sa slová sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. septembra“ a slová „1. septembra“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra“.
7
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. VIII sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 52 § 26 vrátane nadpisu sa slová „1. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. septembra“ v príslušnom tvare,
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. augusta“.
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „29. februára 2020“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 až 10 s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
8
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 1446a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 661 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Martina Nemkyho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 18. júna 2019