NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-914/2019
1443a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1793 zo 14. mája 2019 pridelila návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 637 z 11. júna 2019 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií uznesením č. 346 z 18. júna 2019.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj 13. júna 2019 neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a § 37 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1. V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Cieľom doplňujúceho návrhu je zjednotiť postavenie funkcionárov regulačných úradov, ktorých postavenie upravuje zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., vo vzťahu k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z..
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:
„zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie ustanovuje štát alebo ich do funkcie ustanovuje právnická osoba, v ktorej má majoritnú účasť štát,“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. chráni verejný záujem pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejný záujem na účely tohto ústavného zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým
4
občanom alebo mnohým občanom. Verejný funkcionár je povinný presadzovať, zastupovať a obhajovať verejný záujem a za tým účelom mu ústavný zákon ukladá povinnosti, obmedzenia a zakladá jeho zodpovednosť za ich porušenie. Navrhuje sa preto stanovenie pravidla, aby sa ústavný zákon vzťahoval na tých členov orgánov obchodných spoločností, ktorých do funkcie ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej majoritnú účasť štát. Ich úlohou a zodpovednosťou je presadzovanie verejného záujmu v týchto obchodných spoločnostiach.
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V čl. 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na pohyby v majetkových pomeroch verejného funkcionára a jeho rodinných príslušníkov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, za ktorý podáva oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov je potrebné stanoviť presný dátum, ku ktorému sa predmetná časť oznámenia podáva. Uvedený návrh umožní presne identifikovať majetkové pomery verejného funkcionára ku konkrétnemu dátumu.
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443) odporúča Národnej rade Slovenskej
5
republiky predmetný návrh ústavného zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1443a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 663 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 18. júna 2019