NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1189/2019
1553
Návrh
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
(NOVÁ VOĽBA III)
Predkladá:Obsah:
Róbert M a d e j v.r.1. Návrh uznesenia Národnej rady
predseda Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky
Národnej rady Slovenskej republiky2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava jún 2019
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1189/2019
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
– nová voľba III (tlač 1553)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
týchto kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Meno a priezviskopočet hlasov
.........................................................
.........................................................
Predkladacia správa
Funkčné obdobie predsedníčky a sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., podpredsedu a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Milana Ľalíka, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Petra Brňáka, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej CSc., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Sergeja Kohuta, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Lajosa Mészárosa, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Marianny Mochnáčovej PhD., LL.M., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky doc. JUDr. Ladislava Orosza CSc. a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou Slovenskej republiky nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil dňa 23. mája 2019 predseda Národnej rady Slovenskej republiky novú voľbu III.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1594 z 23. mája 2019 o vyhlásení novej voľby III kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v termíne do 30. mája 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 a 3
zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených celkovo 23 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011), Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na svoju 101. schôdzu konanú 17. júna 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 656 konštatoval, že navrhovaní Katarína ČECHOVÁ, Rudolf ČIRČ, Ladislav DUDITŠ, Libor DUĽA, Michal ĎURIŠ, Boris GERBERY, Martina JÁNOŠÍKOVÁ, JUDr. Štefan KSEŇÁK, Peter KUBÍK, Michal MATULNÍK, Peter MELICHER, Edita PFUNDTNER, Zuzana PITOŇÁKOVÁ, Radoslav PROCHÁZKA, Peter STRAKA, Robert ŠORL spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky
1.Katarína ČECHOVÁ
2.Rudolf ČIRČ
3.Ladislav DUDITŠ
4.Libor DUĽA
5.Michal ĎURIŠ
6.Boris GERBERY
7.Martina JÁNOŠÍKOVÁ
8.Štefan KSEŇÁK
9.Peter KUBÍK
10.Michal MATULNÍK
11.Peter MELICHER
12.Edita PFUNDTNER
13.Zuzana PITOŇÁKOVÁ
14.Radoslav PROCHÁZKA
15.Peter STRAKA
16.Robert ŠORL
NÁVRH
na voľbu JUDr. Kataríny Čechovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Katarína Čechová advokátka
Narodená (vek):1960
(58 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1984)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:verejná ochrankyňa práv
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Rudolfa Čirča za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Rudolf Čirč predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1957
(61 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1980)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Lucia Žitňanská, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Ladislava Duditša za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ladislav Duditš predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1968
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Notárska komora Slovenskej republiky
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Libora Duľu za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Libor Duľa predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1966
(52 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1988)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. PhDr. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.vysokoškolský pedagóg - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
riaditeľ Sekcie stratégie a riadenia,vedenie Sekcie právnych služieb a služieb klientom vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.
Narodený (vek):1976
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 2000)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Borisa Gerberyho za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Boris Gerbery súdny exekútor
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Martiny Jánošíkovej, PhD. za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. vysokoškolská pedagogička Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Narodená (vek):1974
(45 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Štefana Kseňáka, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Štefan Kseňák, PhD. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
advokát
Narodený (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1994)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Petra Kubíka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Peter Kubíkadvokát
Narodený (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1995)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Michala Matulníka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Michal Matulník advokát
Narodený (vek):1975
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Petra Melichera za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Peter Melicher predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Edity Pfundtner za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Edita Pfundtner štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Narodená (vek):1973
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Zuzany Pitoňákovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Zuzana Pitoňáková advokátka
externá poradkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1970
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Eduard Adamčík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., J.S.D. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
advokát
vysokoškolský pedagóg Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1972
(47 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1995)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Petra Straku za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Peter Straka sudca na Krajskom súde v Prešove
Narodený (vek):1967
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1989)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej Univerzity
v Trnave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Roberta Šorla, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Robert Šorl, PhD. predseda Okresného súdu v Prievidzi
Narodený (vek):1976
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
101. schôdza
Číslo: CRD-1189/2019
656
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 17. júna 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
– nová voľba III
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaní na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
1. JUDr. Katarína ČECHOVÁ
2.JUDr. Rudolf ČIRČ
3.JUDr. Ladislav DUDITŠ
4.JUDr. Libor DUĽA
5.doc. PhDr. JUDr. Michal ĎURIŠ, PhD.
6.JUDr. Boris GERBERY
7.doc. JUDr. Martina JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
8.JUDr. Štefan KSEŇÁK, PhD.
9.JUDr. Peter KUBÍK
10.JUDr. Michal MATULNÍK
11.Mgr. Peter MELICHER
12.Mgr. Edita PFUNDTNER
13.JUDr. Zuzana PITOŇÁKOVÁ
14.doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD., J.S.D.
15.JUDr. Peter STRAKA
16.JUDr. Robert ŠORL, PhD.
spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
1.poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
2. poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka, Martina Nemkyho a Ladislava Andreánskeho za spravodajcov výboru;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovateľ výboru:
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárközy