NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-934/2019
1422a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č.1757 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 622 z 11. júna 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 417 z 13. júna 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č.159 z 18. júna 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva tento pozmeňujúci návrh:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 7 druhej vete sa suma „597 490 eur“ nahrádza sumou „697 490 eur“.
2.Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) na rozpočtový rok 2019 sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. septembra 2019 do 15. septembra 2019. Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) a e) zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 1. septembra 2019.“.“.
3
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa upraví názov zákona a vykoná sa prečíslovanie nasledujúceho článku.
Návrh, ktorým sa zvyšuje od roku 2019 suma dotácií na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) o 100 000 eur ročne, reaguje na rastúci záujem fyzických osôb, ktoré poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku a nevykonávajú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a i inej samostatnej zárobkovej činnosti, o dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Spolu s vianočným príspevkom niektorým poberateľom dôchodku by tak mohol byť efektívnejšie naplnený zámer zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorý je spoločný pre obe opatrenia.
Súčasný zákonom stanovený limit rozpočtových výdavkov určených na tento účel platí od účinnosti zákona, t. j. od 1.1.2011. Zvýšené výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2019 a nasledujúce rozpočtové roky.
Prechodným ustanovením sa rieši spôsob a termín podania žiadostí na poskytnutie dotácie oprávnenými subjektmi po nadobudnutí účinnosti novely zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu
schváliť.
4
VI.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 167 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Erika Tomáša, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 18. júna 2019
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru