VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-934/2019 55. schôdza výboru
159
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 18. júna 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov
spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 159
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač
1422
)
___________________________________________________________________________
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 7 druhej vete sa suma „597 490 eur“ nahrádza sumou „697 490 eur“.
2.Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) na rozpočtový rok 2019 sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. septembra 2019 do 15. septembra 2019. Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) a e) zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 1. septembra 2019.“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa upraví názov zákona a vykoná sa prečíslovanie nasledujúceho článku.
Návrh, ktorým sa zvyšuje od roku 2019 suma dotácií na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) o 100 000 eur ročne, reaguje na rastúci záujem fyzických osôb, ktoré poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku a nevykonávajú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem
3
z podnikania a i inej samostatnej zárobkovej činnosti, o dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Spolu s vianočným príspevkom niektorým poberateľom dôchodku by tak mohol byť efektívnejšie naplnený zámer zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorý je spoločný pre obe opatrenia.
Súčasný zákonom stanovený limit rozpočtových výdavkov určených na tento účel platí od účinnosti zákona, t. j. od 1.1.2011. Zvýšené výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2019 a nasledujúce rozpočtové roky.
Prechodným ustanovením sa rieši spôsob a termín podania žiadostí na poskytnutie dotácie oprávnenými subjektmi po nadobudnutí účinnosti novely zákona.