NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-973/2019
1421a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1834 zo 16. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport;
2
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 625 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 419 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 371 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 218 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 227 z 11. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I štvrtom bode [§ 1 ods. 3 písm. f)] sa za slová „daňových nedoplatkov“ vkladajú
slová „a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,“.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah údajov, ktoré Finančná správa s účinnosťou od
3
1.12.2019 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah údajov, ktoré Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1.2.2020 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č.
455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č.
231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č.
4
420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.
2.V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).
3.V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.“.
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, vypúšťa sa pripojenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pri ohlásení živnosti od dotknutých osôb na účely splnenia zákonných povinností nakoľko pri naplnení požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov nie je naďalej potrebný ani žiaduci a znižuje sa lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe a rozhodnutia o uznaní kvalifikácie dôjde tak k zníženiu administratívnej záťaže v súlade so zámerom predkladaného návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. III, 7. bodu
V čl. III, 7. bode (§ 15 ods. 3) sa slová „na konci pripájajú“ nahrádzajú slovami „na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. III - nový bod
Čl. III sa dopĺňa 8. bodom, ktorý znie:
„8. V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.“.
Pozmeňujúci návrh v nadväznosti na čl. III, 6. bod pojmovo precizuje platné znenie zákona tak, aby zabezpečil jednotné názvy v ňom uvedených orgánov štátnej správy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. VI – nový bod
Čl. VI sa dopĺňa 1. bodom, ktorý znie:
„1. V § 17 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.“.
Doterajšie body 1 až 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 56 (čl. VI, 3. bod návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. VI – nový bod
V čl. VI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 45 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.“.
Doterajšie body 2 až 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 45 (čl. VI, 1. bod návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.Čl. VI nadobúda účinnosť 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien vyjadrených v čl. VI od 1. decembra 2019.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.Za článok VI sa vkladá nový článok VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017
7
Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 146/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.
2.V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
3.V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
4.V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne Dopravnému úradu fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa tretej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.“.
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa pripojenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a odstraňujú sa aplikačné problémy precizovaním oprávnenia Dopravného úradu, ako orgánu verejnej moci, vyžiadať si na základe poskytnutých údajov v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov žiadateľa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. VII 4 ods. 4) sa za slová „za úmyselný trestný čin“ vkladajú slová „alebo za trestný čin“.
Legislatívno-technická korekcia ustanovenia z dôvodu aby nedošlo k vecnej zmene v podmienkach bezúhonnosti kandidáta
8
na verejného ochrancu práv oproti platnému zneniu zákona, nakoľko vecná zmena nebola zámerom predkladateľa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. XI (§ 10 ods. 2) sa za slovo „orgány“ vkladajú slová „verejnej moci“.
Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie, tak aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu, ktorý orgán je oprávnený požadovať výpis z registra trestov, nakoľko v § 12 ods. 1 je uvedená i správna rada ústavu pamäti národa, ktorá nie je orgánom verejnej moci oprávneným na pristupovanie k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. XII
V čl. XII, § 170 ods. 21 úvodnej vete sa označenie „9adf“ nahrádza označením „93adf“.
Pozmeňujúci návrh opravuje prepisovú chybu v označení poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. XIII, 1. bodu
V čl. XIII, 1. bode, § 32 ods. 10 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,122ab) ktoré je súčasťou daňového priznania.“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa absentujúcu vetu z platného znenia novelizovaného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. XIII sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. V § 37 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu.125a)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
Navrhovanou úpravou sa s účinnosťou od 1.2.2020 rozširuje okruh dokladov, ktoré zamestnanec nemusí dokladať zamestnávateľovi, ktorý spĺňa požiadavku zákona proti byrokracii i o rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku na účel zníženia základu dane.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. XIV, 2. bodu
V čl. XIV, 2. bode, § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „svojho“ nahrádza slovom „jeho“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
16.K čl. XIV, 2. bodu
V čl. XIV, 2. bode sa poznámka pod čiarou k odkazu 54aa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh rozširuje predmetnú poznámku pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle v § 16 ods. 2 písm. c) nesmie mať zriaďovateľ nedoplatky voči colnému úradu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. XV sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. V § 36 ods. 6 sa vypúšťajú slová „uchádzač o zamestnanie alebo“.“.
Nasledujúci novelizačný bod sa primerane prečísluje.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 vypúšťa povinnosť uchádzača o zamestnanie dokladať potvrdenie o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok v listinnej podobe a úrad si túto skutočnosť overí len vyžiadaním od Sociálnej poisťovne.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. XV, 2. bodu
V čl. XV, 2. bode, § 53e ods. 3 písmeno d) znie:
„d) nemá malý zamestnávateľ evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 180 dní podľa osobitného predpisu,35c)“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhované znenie, tak aby bolo zrejmé, že 180 dňová lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky v citovanom ustanovení.
11
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
19.Článok XV sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie
„3. V prílohe č. 2, časti A sa vypúšťa písmeno i).“
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 vypúšťa zo zoznamu dokladov, ktoré súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a dokladov, ktoré uchádzač o zamestnanie predkladá na účely sprostredkovania zamestnania právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.K čl. XVII, 11. bodu
V čl. XVII, 11. bode, § 23 ods. 4 písm. d) sa za slovo „voči“ vkladá slovo „nemu“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie novelizačného bodu doplnením absentujúceho slova.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.Čl. XVIII sa dopĺňa novým druhým bodom, ktorý znie:
„2. § 85 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu84af) poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného
12
predpisu84ag) na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom informáciu o nedoplatkoch colného dlhu, nedoplatkoch pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkoch dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84af a 84ag znejú:
84af) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.,
84ag) § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší text sa označuje ako prvý bod.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah informácie, ktorú Finančná správa s účinnosťou od 1.12.2019 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii o colný dlh, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkoch na dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. XIX sa za druhý bod vkladajú nový tretí až piaty bod, ktoré znejú:
„3. V § 70 odsek 6 znie:
„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“ a služobným preukazom, ktorý obsahuje evidenčné číslo, meno, priezvisko, rodné číslo a fotografiu (ďalej len „služobný preukaz“).“.
4. V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.
5. V § 71 odsek 12 znie:
„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej a ôsmej časti a § 110 112, § 122 128 a § 141 osobitného predpisu.29).“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa následne prečíslujú.
V súvislosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov je potrebné upraviť ustanovenie o služobných preukazoch.
Terajšia úprava § 71 ods. 12 je, ako ukázala prax, komplikovane nastavená, zastaraná a odkazuje na viaceré právne predpisy (napríklad aj na zákon č. 400/2009 Z. z., ktorý bol zrušený zákonom č. 55/2017 Z. z., pričom nedošlo k primeranej legislatívnej zmene predmetného ustanovenia). To spôsobuje praktické problémy. V zákone č. 73/1998 Z. z. pritom uvedené
13
inštitúty na jednom mieste a ich výpovedná hodnota je rovnaká. Je zrejmé, že odkazy na rôzne právne normy môžu spôsobovať nestabilitu a nejednoznačnosť pri personálnej evidencii. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že aplikácia zákona č. 73/1998 Z. z. predstavuje pre personálnu evidenciu úradu značené administratívne a účtovné zjednodušenie, keďže aj príslušníci úradu spadajú pod jeho úpravu, a to bez zmien v nárokoch. Navrhovaná úprava harmonizuje, zjednodušuje a odstraňuje polemiku výkladu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. XIX treťom bode Prílohe č. 3 všeobecnej časti A. štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a slová „stávkovaní a lotériách“.
Navrhovanou úpravou sa znenie štvrtého bodu zosúlaďuje so znením § 4 ods. 2 zákona č. 30/20119 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého „stávkovanie a lotéria“ typom hazardných hier, preto ich nie je potrebné uvádzať samostatne.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. XXII bode 2 25 ods. 5) sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „informáciu“ a slová „podania žiadosti“ sa nahrádzajú slovami „poskytnutia informácie“.
Navrhovanou legislatívno-technickou úpravou sa precizuje predmetné ustanovenie nakoľko výstupom z informačného systému pre potreby portálu oversi.sk nie údaje o pohľadávke, ale informácia o existencii alebo neexistencii samotnej pohľadávky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. XXIII bode 2 76a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 26 ods. 5“ sa vkladajú slová „a § 33 ods. 3 písm. a)“.
Legislatívno-technická úprava absencie vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.K čl. XXIII, 2. bodu
V čl. XXIII, 2. bode, § 76a sa odkaz na poznámku pod čiarou 96a)“ označuje ako odkaz na poznámku pod čiarou 57aa)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 96a vrátane jej úvodnej vety sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa vloženú poznámku pod čiarou a nahrádza ju existujúcou poznámkou pod čiarou s identickým znením.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.K čl. XXIV, 2. bodu
V čl. XXIV, 2. bode, § 104j sa slovo „účinné“ nahrádza slovami „v znení účinnom“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V čl. XXVII sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa § 10a.“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa do času uvedenia Registra právoplatne odsúdených právnických osôb do plnej prevádzky vyhlasujú údaje vedené v Zozname právoplatne odsúdených právnických osôb zverejnenom na webovom sídle Generálnej prokuratúry
15
Slovenskej republiky za plne relevantné pre potreby overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnických osôb orgánmi verejnej moci v čase rozhodovania v jednotlivých konaniach.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 5 písm. b) sa slovo „preloženého“ nahrádza slovami „s jeho úradne osvedčeným prekladom“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle pojmov používaných tak v návrhu zákona, ako aj v zmysle zaužívanej praxe.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 10 sa slová „a správnosti“ nahrádzajú slovami „o správnosti“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje navrhované znenie so znením § 10 ods. 9 (čl. XXVII, 3. bod návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 11 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného odkazu, nakoľko prípad, kedy žiadateľ preukazuje svoju totožnosť rodným listom je riešený v § 10 ods. 9.
16
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V čl. XXVII treťom bode v § 10 ods. 13 sa slová „podľa odsekov 3 12“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d)“.
Navrhovanou úpravou sa legislatívno-technicky precizuje ustanovenie z dôvodu aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu pri jeho aplikácii v praxi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.K čl. XXVII – nový bod
V čl. XXVII sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. § 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 3 písm. a) d). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.“.“.
Súčasne sa v čl. XXVII, 3. bode vypúšťa § 10 ods. 14 vrátane preznačenia úvodnej vety.
Doterajšie body 4 až 8 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy. Nakoľko § 10 v platnom znení zákona obsahuje 13 odsekov a dopĺňa sa odsekom 14, je potrebné túto skutočnosť formulovať v samostatnom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V čl. XXVII štvrtý bod znie:
„4. § 10a znie:
„ § 10a
(1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(2) Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v zozname nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie úplné alebo nie zodpovedajúce skutočnosti.
(3) Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.“.
Navrhovanou úpravou sa do času uvedenia Registra právoplatne odsúdených právnických osôb do plnej prevádzky vyhlasujú údaje vedené v Zozname právoplatne odsúdených právnických osôb zverejnenom na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za plne relevantné pre potreby overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnických osôb orgánmi verejnej moci v čase rozhodovania v jednotlivých konaniach.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.K čl. XXVII, 5. bodu
V čl. XXVII, 5. bode, § 12 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza slovom „ustanovujú“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V čl. XXVII piatom bode § 12 ods. 1 sa za slová „orgánu verejnej moci“ vkladá čiarka a slová „služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme“.
Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie doplnením služobných úradov a zamestnávateľov pri výkone práce vo
18
verejnom záujme, ktoré majú špeciálne postavenie a zákon proti byrokracii sa na nich vzťahuje primerane. Taktiež z dôvodu, že služobné úrady využívajú pri dožiadaní výpisu z registra trestov centrálny informačný systém a nie portál oversi, ktorého integrácia s registrom fyzických osôb na účel overovania totožnosti si vyžiada dlhšie časové obdobie a úpravu projektu, preto sa ponecháva služobným úradom možnosť overiť totožnosť úspešných uchádzačov naďalej aj listinne..
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V čl. XXVII piatom bode v § 12 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je súčasne služobným úradom, môže správnosť údajov uvedených v žiadosti a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, overiť elektronicky alebo aj listinne z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.“.
Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie doplnením služobných úradov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré majú špeciálne postavenie a zákon proti byrokracii sa na nich vzťahuje primerane. Taktiež z dôvodu, že služobné úrady využívajú pri dožiadaní výpisu z registra trestov centrálny informačný systém a nie portál oversi, ktorého integrácia s registrom fyzických osôb na účel overovania totožnosti si vyžiada dlhšie časové obdobie a úpravu projektu, preto sa ponecháva služobným úradom možnosť overiť totožnosť úspešných uchádzačov naďalej aj listinne..
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.K čl. XXVII, 8. bodu
V čl. XXVII, 8. bod znie:
„8. V § 14 ods. 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)“.“.
Pozmeňujúci legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.Za čl. XXVII sa vkladá nový článok XXVIII, ktorý znie:
Čl. XXVIII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 353/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť jej zástupcu, ak je ustanovený. Podmienkou vydania geologického oprávnenia právnickej osobe je jej bezúhonnosť, bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu a bezúhonnosť zástupcu, ak je ustanovený. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.“.
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou nedochádza k vecnej zmene rozsahu požiadaviek kladených na vydanie geologického oprávnenia, ale odstraňuje sa nedostatok zákona spôsobený jeho nesprávnou novelizáciou v minulosti. V platnom znení zákona formálne absentuje podmienka bezúhonnosti žiadateľa o vydanie geologického oprávnenia a stanovenie spôsobu jej preukázania, a to napriek tomu, že právna úprava požaduje od žiadateľa poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov a stanovuje aj následný postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v získavaní údajov o bezúhonnosti žiadateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.V čl. XXVIII sa na začiatok vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
20
„1. V § 11 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo“.“.
Doterajší text sa označuje ako druhý bod.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 navrhuje zrušiť povinnosť dokladať potvrdenia Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku k žiadosti o náhradné výživné v listinnej podobe.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V čl. XXIX druhom bode sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 40cb)“ nahrádza označením „93c)“ a na konci sa dopĺňa veta, ktorá znie:
Poznámka pod čiarou k odkazu 93c znie:
93c) § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava nesprávneho označenia odkazu na poznámku pod čiarou a jej doplnenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.K čl. XXX, 1. a 2. bodu
V čl. XXX, 1. a 2. bode 2a) sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 2a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „4)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou, nakoľko v § 2a druhej vete je použitý odkaz 3).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21
43.V čl. XXXI novelizačné body 5, 6 a 11 nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019 a novelizačné body 7 a 8 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava spočívajúca v zmene nadobudnutia účinnosti novelizačných bodov 5, 6, 7, 8 a 11 v čl. XXXI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zmeny navrhované v novelizačných bodoch 5 a 6 legislatívno-technickou úpravou nadväzujúcou na zmenu v novelizačnom bode 2 [vypustenie písmena e) v § 64 ods. 3 a súvisiaca zmena v označení nasledujúcich písmen v tomto ustanovení, na ktoré sa odkazuje]. Z uvedeného dôvodu musí byť účinnosť novelizačných bodov 5 a 6 rovnaká ako účinnosť navrhovaná pre novelizačný bod 2, t. j. 1. decembra 2019.
Vykonaná zmena v novelizačnom bode 11 je previazaná so zmenou vykonanou v novelizačných bodoch 1, 2, 12 a 15. Z uvedeného dôvodu je potrebné zosúladiť jeho účinnosť s týmito vecne vzájomne previazanými novelizačnými bodmi tak, aby nadobudli účinnosť 1. decembra 2019.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.V čl. XXXII sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý a piaty bod, ktoré znejú:
„4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).
Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).
5. V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a h)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.K čl. XXXII, 5. bodu
V čl. XXXII, 5. bode, § 33 ods. 4 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.K čl. XXXIV, 3. bodu
V čl. XXXIV, 3. bode, § 12 ods. 8 sa slová „sa nepovažuje“ nahrádzajú slovom „nepovažuje“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.K čl. XXXVI, 1. bodu
V čl. XXXVI, 1. bode, § 18 ods. 4 písm. a) sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23
48.K čl. XXXVI, 7. bodu
V čl. XXXVI, 7. bode, § 22a ods. 7 písm. d) sa za slová „Národná banka“ vkladá slovo „Slovenska“.
Pozmeňujúci návrh opravuje oficiálny názov centrálnej banky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.V čl. XXXVI ôsmom bode § 23 ods. 4 prvej vete sa za slová „podriadeného finančného agenta“ vkladajú slová „a ich odborných garantov“.
Navrhovanou úpravou sa pojmovo precizuje a zosúlaďuje navrhované znenie prvej a druhej vety § 23 ods. 4.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.K čl. XXXVIII, 1. bodu
V čl. XXXVIII, 1. bode, § 11 ods. 8 sa vypúšťa slovo „má“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.K čl. XLI, 1. bodu
V čl. XLI, 1. bode, § 10 ods. 2 sa slovo „eviduje“ nahrádza slovom „neeviduje“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo koriguje predmetné ustanovenie vzhľadom na formuláciu znenia § 10 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52.K čl. XLVII - nový bod
V čl. XLVII sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 5 ods. 1 písm. b) 1. bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a v 2. bode sa bodka na konci nahrádza slovom „a“.“.
Doterajšie body 2 až 4 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vyplývajúci z doplnenia 3. bodu v § 5 ods. 1 písm. b) v čl. XLVII v 2. bode návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.K čl. XLVIII, 1. bodu
V čl. XLVIII, 1. bode, § 34 ods. 5 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „58a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „63c)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
54.V čl. XLIX novelizačný bod 6 nadobúda účinnosť 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
25
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien vyjadrených v čl. XLIX deviatom bode od 1. decembra 2019.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.K čl. XLIX, 10. bodu
V čl. XLIX, 10. bode úvodnej vete sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného odkazu v súvislosti so zmenou navrhnutou v 9. bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
56.Za článok L sa vkladá nový článok LI, ktorý znie:
„Čl. LI
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na účel overenia nároku podľa odseku 6 písm. d) je vyberateľ úhrady, ak je to možné, povinný využívať údaje obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
26
Účinnosť novelizačného článku sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 vypúšťa povinnosť dokladania potvrdenia o poberaní dôchodkových dávok v listinnej podobe na účely preukázania nároku na zníženie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
57.Za článok LIV sa vkladá nový článok LV, ktorý znie:
„Čl. LV
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č.81/2017 Z. z. a zákona č. 42/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 28 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu,48b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:
48b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Účinnosť novelizačného článku sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 navrhuje vypustenie povinnosti dokladania potvrdení o poberaní dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia v listinnej podobe na účely rozhodnutia o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
58.K čl. LV, 1. bodu
V čl. LV, 1. bode, § 14 ods. 4 sa za slová „dôchodkové sporenie“ vkladá slovo „a“, slovo „neeviduje“ sa nahrádza slovom „eviduje“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „má evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na“.
27
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhovaný text tak, aby bolo možné túto zmenu zapracovať do platného znenia zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
59.V čl. LVI štvrtý bod znie:
„4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).“.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
60.V čl. LVI sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6. V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
61.K čl. LVII, 1. bodu
V čl. LVII, 1. bode, § 24 ods. 6 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovami „žiadateľ a“ a na konci 1. bodu sa pripája táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.“.
28
Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje novelizované znenie a zároveň vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
62.K čl. LIX, 4. bodu
V čl. LIX, 4. bod znie:
„4. V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje znenie citovaného ustanovenia s legislatívnou skratkou Úradu vlády Slovenskej republiky zavedenou v § 111 ods. 4 platného znenia zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
63.K čl. LX
V čl. LX sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29
64.V čl. LXI prvom bode [§ 3 ods. 9 písm. b)] sa slová „za seba a svojich zamestnancov“ nahrádzajú slovami „ako aj voči jeho zamestnancom“.
Navrhovanou úpravou sa štylisticky precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé o koho pohľadávky, resp. nedoplatky sa jednať.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
65.V čl. LXI druhom bode [§ 5 ods. 3 písm. b)] sa slová „za svojich zamestnancov“ nahrádzajú slovami „ako aj voči jej zamestnancom“.
Navrhovanou úpravou sa štylisticky precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé o koho pohľadávky, resp. nedoplatky sa jednať.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
66.K čl. LXIII, 5. bodu
V čl. LXIII, 5. bode, § 16 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje vypustenie poznámok pod čiarou k zrušeným odkazom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
67.V čl. LXIII sa za siedmy bod vkladajú nový ôsmy a deviaty bod, ktoré znejú:
„8. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).
9. V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a f)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
30
V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 17 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
68.K čl. LXIV, 2. bodu
V čl. LXIV, 2. bode, § 107 ods. 3 sa slovo „tretej“ nahrádza slovom „prvej“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
69.K čl. LXVII, 1. bodu
V čl. LXVII, 1. bode, § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „jadrových zariadení“ nahrádzajú slovami „jadrového zariadenia“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje znenie novelizovaného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
31
a)hlasovať spoločne o bodoch 1 17 a 19 69 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
b)hlasovať o bode 18 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 233 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Glendu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Boris K o l l á r, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 18. júna 2019