NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-930/2019
1425a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1760 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 629 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 282 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1. K čl. I bod 4
V čl. I, 4. bode sa za slová „ktoré obsahuje“ vkladajú slová „fluorované skleníkové plyny v množstve“ a za slová „alebo viac“ sa vkladajú slová „a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik“.
Navrhuje sa upresnenie textu návrhu v súvislosti s ustanovením čl. 4 ods. 1 nariadenia EP a R (EÚ) č. 517/2017.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I bod 5
V čl. I sa bod 5 vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Navrhuje sa vypustenie z dôvodu nadbytočnosti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I bod 6
V čl. I, 6. bode sa slová „Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.“ nahrádzajú slovami „Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.“.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I bod 8
V čl. I, sa bod 8 vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava sa navrhuje z dôvodu presunu navrhovaného § 3 ods. 5 do § 14.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. 1 bod 9 a bod 13
V čl. I, bode 9 a 13 sa za slová „CO2 alebo viac“ vkladajú slová „a v inej ako penovej forme“.
Navrhuje sa upresnenie textu návrhu v súvislosti s ustanovením čl. 4 ods. 1 a čl. 6 nariadenia EP a R (EÚ) č. 517/2017.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I bod 11
V čl. I sa bod 11 vypúšťa.
Vypustenie sa navrhuje v súvislosti s bodom 7
4
pozmeňovacieho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I sa za bod 12. vkladá nový bod 13., ktorý znie :
„13. Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,
15b)
výrobkoch a zariadeniach
vedie
a) výrobca,
b) dovozca, vývozca, distribútor,
c) odborne spôsobilá osoba.
(2)Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(3)Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a) množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluorovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,
c) číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.
(4)Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
(5)Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
(6)Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,
16)
je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
(7)Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu
14)
označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.“.“.
5
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1.1.2022, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s delenou účinnosťou zákona. Toto ustanovenie nadobudne účinnosť 1.1.2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 sa slovo „5a“ nahrádza slovom „5b“.
Zmena sa navrhuje v súvislosti s bodom 7 pozmeňovacieho návrhu
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. I, 15. bod znie:
„15. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, novelizácia ustanovení poznámky pod čiarou v súlade s legislatívnou technikou, rovnako ako v čl. I, 20. bode.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V čl. I, 23. bode, § 6b ods. 4 písm. b) sa slová „oznámili odborne spôsobilé osoby“ nahrádzajú slovami „oznámila odborne spôsobilá osoba“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súlade s legislatívnou technikou pri tvorbe zákona používať jednotné číslo.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
6
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1.1.2022, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Zavedením elektronického systému sa vypúšťa kompetencia okresného úradu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. V čl. I sa body 29, 30 a 31 vypúšťajú.
Vypustenie bodov sa navrhuje v súvislosti s inými úpravami v pozmeňujúcom návrhu.
13. V čl. I bod 32 znie:
„32. V § 12 písm. o) znie:
„o) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,“.
Legislatívno-technická úprava sa navrhuje z dôvodu presunu navrhovaného § 3 ods. 5 do § 14.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
14. V čl. I sa za bod 33 vkladá nový bod 34, ktorý znie:
„34. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý vrátane nadpisu nad § znie:
7
Správne delikty
§ 12a
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a) uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,
b) neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu34) alebo nezaregistruje zariadenie do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny podľa §5b ods. 4.
c) nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5a ods. 4, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)
d) nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa §5a a 5b a podľa osobitného predpisu,15)
e) neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,
f) vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
g) nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)
h) nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)
i) nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,
j) nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,
k) nesplní povinnosť podľa 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,
l) nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,
m) nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)
n) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,
o) nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2.
p) nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1.1.2022, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Úprava ustanovenia sa navrhuje z dôvodu zmien v súvislosti s vypustením kompetencie okresného úradu a zavedením elektronického systému.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý znie:
㤠13a
(1)Správne delikty podľa
§ 12
a prejednáva inšpekcia.
(2)Inšpekcia uloží pokutu
„a) od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. b), c), e), o) alebo v písm. p),
b) od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. d), g), h), i), j), k), l) alebo v písm. n),
c) od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. a), f) alebo v písm. m).
(3) Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas trvania protiprávneho stavu.
(4) Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.
(5) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.
38)
“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1.1.2022, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Úprava ustanovenia sa navrhuje v súvislosti s predchádzajúcim návrhom. Účinnosť tohto novelizačného bodu bude 1.1.2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
16. V čl. I sa za bod 35 vkladajú nové body 36 a 37, ktoré znejú:
„36. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh na nasledujúci rok prostredníctvom elektronického registra kvót, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia, a zabezpečiť, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré uvádza na trh, nepresiahlo pridelenú kvótu.
9
37. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)Konanie o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(2)Poverenia pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán vydané ministerstvom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019 ostávajú v platnosti.
(3)Podľa § 5, 12 a 13 sa postupuje do 31. decembra 2021.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1.1.2020, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Navrhuje sa presun pôvodne navrhovaného § 3 ods. 5 na vhodnejšie miesto v zákone a navrhuje sa aj doplnenie prechodného ustanovenia v súvislosti so zmenami v správnych deliktoch a ukladaní pokút.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
17. K čl. I bod 36
V čl. I sa bod 36 vypúšťa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
18. V celom texte návrhu zákona sa slová „ministerstvo životného prostredia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom tvare okrem slov „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ v bode 10.
Odôvodnenie k bodom 15 a 16:
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí so zavedením legislatívnej skratky pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
19. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
10
„Čl. II
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť alebo umiestnenie technologických zariadení alebo iných technických prostriedkov na tejto nehnuteľnosti príslušnému orgánu, ktorý prijíma a vykonáva preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c), alebo ním poverenej osobe podľa § 4 ods. 4.
(8) Umožniť vstup na nehnuteľnosť za účelom prijatia a vykonania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení prevádzkovateľom, príslušným orgánom alebo ním poverenou osobou sa vzťahuje aj na vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté a vykonané tieto preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia.
(9) Ak prevádzkovateľ, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté alebo vykonané preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, neumožní vstup na nehnuteľnosť podľa odseku 7 alebo 8, príslušný orgán, ním poverená osoba alebo prevádzkovateľ za účasti príslušného orgánu oprávnení voľne a kedykoľvek vstupovať na nehnuteľnosť, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa v spolupráci s orgánom Policajného zboru.“.
Účinnosť tohto ustanovenia sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2. V § 4 ods. 3 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťa slovo „sám“.
3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) môže príslušný orgán prijať a vykonať sám alebo prostredníctvom poverenej osoby.“.
4. V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na nehnuteľnosti, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa; ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý poskytnúť súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy, je zamestnanec orgánu štátnej správy oprávnený voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa v súčinnosti s orgánom Policajného zboru.“.
5. V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor.“.“.
11
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona a článok upravujúci účinnosť sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie k bodu 1:
Aplikačná prax poukázala na medzery pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení a nápravných opatrení príslušným orgánom v prípade, že prevádzkovateľ tieto opatrenia neprijal a nevykonal a s príslušným orgánom nespolupracuje.
Zároveň bolo potrebné doplniť ustanovenia týkajúce sa možnosti vstupu na nehnuteľnosti vo vlastníctve inej osoby, na ktorých je potrebné vykonať preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prevádzkovateľom alebo príslušným orgánom.
Odôvodnenie k bodom 2 a 3:
Vzhľadom na to, že okresný úrad, ako príslušný orgán, nemôže vykonať všetky preventívne a nápravné opatrenia pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, boli doplnené príslušné ustanovenia, aby tento orgán mohol poveriť inú osobu, ktorá vykoná tieto opatrenia.
Odôvodnenie k bodom 4 a 5:
Aplikačná prax poukázala na problémy pri vykonávaní štátneho dozoru v prípadoch, keď prevádzkovateľ neumožnil vstup zamestnanca orgánu štátnej správy na nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza prevádzka, za účelom vykonania štátneho dozoru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
12
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 293 z 18. júna 2019.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru