Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
83. schôdza výboru
Číslo: CRD - 960/2019 - VHZ
373
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 13. júna 2019
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 13. júna 2019 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Mojša (Š. Vavreka), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
Milan M o j š
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
83. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 373
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467)
1.V čl. I bode 2 sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Navrhuje sa spresnenie novelizačného bodu tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti platného ustanovenia § 12 ods. 7 sa navrhované doplnenie vykonať vzhľadom na poslednú novelu zákona č. 309/2018 Z. z., ktorá citované ustanovenie upravovala a tak, aby bolo zrejmé, že sa navrhovaná úprava netýka § 12 ods. 7 písm. a).
2.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 12 odsek 7 znie:
„(7) Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorých
a)spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,
b)kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností22) je uvedený v zozname ustanovenom podľa § 40 ods. 1 písm. o),
c)podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činnosti uvedených v zozname ustanovenom podľa § 40 ods. 1 písm. o) a vypočítanej podľa osobitného predpisu22aa) je v predchádzajúcom roku najmenej 80 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,
d)elektroenergetická náročnosť podniku v predchádzajúcom roku vypočítaná podľa osobitného predpisu22aa) je najmenej vo výške 20 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
22aa) Príloha 4 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014).“.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa v Úradnom vestníku
3
Európskej únie uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc vyplývajúca z § 12 ods. 7 až 9 je zlučiteľná s právom Európskej únie.
Navrhuje sa modifikovať mechanizmus poskytnutia úľavy z tarify za prevádzkovanie systému vyplývajúci z aktuálneho znenia zákona č. 250/2012 Z. z. tak, aby sa zľava v podobe určenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému vzťahovala nediskriminačne na všetkých koncových odberateľov, ktorí vykonávajú ekonomickú činnosť vystavenú vážnej konkurenčnej nevýhode z dôvodu enormnej záťaže tarifou za prevádzkovanie systému (hrubá pridaná hodnota z takejto činnosti podniku musí tvoriť aspoň 80 % celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku) a ktorých elektroenergetická náročnosť je na úrovni aspoň 20 %. Uvedené plne zodpovedá zneniu Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (body 189 a 190), ktoré obsahuje pravidlá pre poskytovanie takejto formy pomoci.
Problematika poskytnutia osobitnej úľavy z financovania podpory energie z obnoviteľných zdrojov energie je v Európskej únii regulovaná prostredníctvom nástrojov soft law, v tomto prípade Usmernením (Európskej komisie) o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (kapitola 3.7), ktoré obsahuje pravidlá, ktorých dodržanie je predpokladom schválenia schémy štátnej pomoci Európskou komisiou. Uvedené pravidlá umožňujú poskytnutie zľavy pre podniky najviac zaťažené financovaním podpory obnoviteľných zdrojov, ktorých elektroenergetická náročnosť dosahuje aspoň 20 %, a to do výšky 0,5 % hrubej pridanej hodnoty podniku (hrubou pridanou hodnotou je v princípe rozdiel medzi tržbami a výnosmi podniku na jednej strane a nákladmi a daňami podniku bez nákladov na zamestnancov na strane druhej). Podmienkou je, aby táto pomoc bola nastavená transparentne a nediskriminačne, t.j. aby sa dotýkala všetkých oprávnených podnikov, ktoré vzhľadom na konkurenčnú nevýhodu nadmerne zaťažené financovaním podpory obnoviteľných zdrojov, pričom ani mechanizmus kompenzácie zavedený § 6a zákona č. 309/2009 Z. z. nepostačuje na zmiernenie takejto záťaže.
Zmienené pravidlá pre štátnu pomoc však neobsahujú žiadnu úpravu pre poskytnutie úľavy z financovania ostatných podporných mechanizmov kompenzovaných prostredníctvom
4
tarify za prevádzkovanie systému, a to podpory vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a podpory výroby elektriny z domáceho uhlia, ktoré tvoria signifikantnú časť tarify (cca 30 % zo sumy 25,988 EUR v roku 2019). Niet však dôvodu domnievať sa, že pri transparentne a nediskriminačne nastavených pravidlách, ktoré budú vychádzať z analógie z pravidlami vzťahujúcimi sa na úľavu z financovania podpory obnoviteľných zdrojov, nebude možné očakávať súhlas Európskej komisie s takouto schémou štátnej pomoci.
3.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa odseku 7 určí úrad cenovým rozhodnutím pre každého koncového odberateľa elektriny spĺňajúceho podmienky podľa odseku 7 vo výške zodpovedajúcej 0,5 % hrubej pridanej hodnoty podniku takéhoto koncového odberateľa elektriny, najmenej však vo výške 5 % tarify za prevádzkovanie systému uplatňovanej voči koncovým odberateľom elektriny, ktorí nespĺňajú podmienky na uplatnenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému podľa odseku 7.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc vyplývajúca z § 12 ods. 7 až 9 je zlučiteľná s právom Európskej únie.
V prípade, ak budú splnené podmienky a preukázané postupom podľa § 12 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z., v zmysle bodu 2 pozmeňujúceho návrhu bodu bude úrad môcť cenovým rozhodnutím určiť pre každého z oprávnených koncových odberateľov individuálnu sadzbu tarify vo výške 0,5 % hrubej pridanej hodnoty podniku, nie však v sume menšej ako 5 % z plnej sumy tarify za prevádzkovanie systému. To zodpovedá výške zľavy, ktorá bola z dôvodu finančnej udržateľnosti systému poskytovaná vybraným podnikom aj doposiaľ.
5
4.V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 40 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) zoznam oprávnených odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b) a rozsah a štruktúru správy podľa § 12 ods. 8; zoznam oprávnených odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b) ustanoví úrad nediskriminačne tak, aby zahŕňal iba ekonomické činnosti podnikov, ktoré vystavené vážnej konkurenčnej nevýhode z dôvodu najväčšieho zaťaženia tarifou za prevádzkovanie systému a ktoré takúto záťaž nedokážu uniesť ani pri uplatnení kompenzácie podľa osobitného predpisu.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) § 6a zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby úrad vydal vyhlášku, v ktorej po dôkladnej analýze vymedzí ekonomické odvetvia vystavené veľkej konkurenčnej nevýhode z dôvodu enormnej záťaže tarifou za prevádzkovanie systému, u ktorých nepostačuje ani uplatnenie kompenzácie na úrovni 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 6a zákona č. 309/2009 Z. z. Takisto bude potrebné túto schému pomoci notifikovať Európskej komisii podľa procesných pravidiel Európskej únie a s uplatňovaním mechanizmu pomoci vyčkať na konečný súhlas Európskej komisie. Preto sa v tejto súvislosti navrhuje odložiť účinnosť relevantných ustanovení novely na obdobie po získaní súhlasu Európskej komisie.