Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
83. schôdza výboru
Číslo: CRD - 973/2019 - VHZ
371
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 13. júna 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
Milan M o j š
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
83. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 371
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421)
1.K čl. III, 7. bodu
V čl. III, 7. bode (§ 15 ods. 3) sa slová „na konci pripájajú“ nahrádzajú slovami „na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh.
2.K čl. III - nový bod
Čl. III sa dopĺňa 8. bodom, ktorý znie:
„8. V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.“.
Pozmeňujúci návrh v nadväznosti na čl. III, 6. bod pojmovo precizuje platné znenie zákona tak, aby zabezpečil jednotné názvy v ňom uvedených orgánov štátnej správy.
3.K čl. VI – nový bod
Čl. VI sa dopĺňa 1. bodom, ktorý znie:
„1. V § 17 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.“.
Doterajšie body 1 až 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 56 (čl. VI, 3. bod návrhu zákona).
4.K čl. VI – nový bod
V čl. VI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 45 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.“.
Doterajšie body 2 až 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 45 (čl. VI, 1. bod návrhu zákona).
5.K čl. XII
V čl. XII, § 170 ods. 21 úvodnej vete sa označenie „9adf“ nahrádza označením „93adf“.
Pozmeňujúci návrh opravuje prepisovú chybu v označení poznámky pod čiarou.
6.K čl. XIII, 1. bodu
V čl. XIII, 1. bode, § 32 ods. 10 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,122ab) ktoré je súčasťou daňového priznania.“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa absentujúcu vetu z platného znenia novelizovaného ustanovenia.
7.K čl. XIV, 2. bodu
V čl. XIV, 2. bode, § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „svojho“ nahrádza slovom „jeho“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
8.K čl. XIV, 2. bodu
V čl. XIV, 2. bode sa poznámka pod čiarou k odkazu 54aa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh rozširuje predmetnú poznámku pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle v § 16 ods. 2 písm. c) nesmie mať zriaďovateľ nedoplatky voči colnému úradu.
9.K čl. XV, 2. bodu
V čl. XV, 2. bode, § 53e ods. 3 písmeno d) znie:
„d) nemá malý zamestnávateľ evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 180 dní podľa osobitného predpisu,35c)“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhované znenie, tak aby bolo zrejmé, že 180 dňová lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky v citovanom ustanovení.
10.K čl. XVII, 11. bodu
V čl. XVII, 11. bode, § 23 ods. 4 písm. d) sa za slovo „voči“ vkladá slovo „nemu“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie novelizačného bodu doplnením absentujúceho slova.
11.K čl. XXIII, 2. bodu
V čl. XXIII, 2. bode, § 76a sa odkaz na poznámku pod čiarou 96a)“ označuje ako odkaz na poznámku pod čiarou 57aa)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 96a vrátane jej úvodnej vety sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa vloženú poznámku pod čiarou a nahrádza ju existujúcou poznámkou pod čiarou s identickým znením.
12.K čl. XXIV, 2. bodu
V čl. XXIV, 2. bode, § 104j sa slovo „účinné“ nahrádza slovami „v znení účinnom“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
13.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 5 písm. b) sa slovo „preloženého“ nahrádza slovami „s jeho úradne osvedčeným prekladom“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle pojmov používaných tak v návrhu zákona, ako aj v zmysle zaužívanej praxe.
14.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 10 sa slová „a správnosti“ nahrádzajú slovami „o správnosti“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje navrhované znenie so znením § 10 ods. 9 (čl. XXVII, 3. bod návrhu zákona).
15.K čl. XXVII, 3. bodu
V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 11 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného odkazu, nakoľko prípad, kedy žiadateľ preukazuje svoju totožnosť rodným listom je riešený v § 10 ods. 9.
16.K čl. XXVII – nový bod
V čl. XXVII sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. § 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 3 písm. a) d). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.“.“.
Súčasne sa v čl. XXVII, 3. bode vypúšťa § 10 ods. 14 vrátane preznačenia úvodnej vety.
Doterajšie body 4 až 8 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy. Nakoľko § 10 v platnom znení zákona obsahuje 13 odsekov a dopĺňa sa odsekom 14, je potrebné túto skutočnosť formulovať v samostatnom novelizačnom bode.
17.K čl. XXVII, 5. bodu
V čl. XXVII, 5. bode, § 12 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza slovom „ustanovujú“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
18.K čl. XXVII, 8. bodu
V čl. XXVII, 8. bod znie:
„8. V § 14 ods. 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)“.“.
Pozmeňujúci legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu.
19.K čl. XXX, 1. a 2. bodu
V čl. XXX, 1. a 2. bode 2a) sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 2a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „4)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou, nakoľko v § 2a druhej vete je použitý odkaz 3).
20.K čl. XXXII, 5. bodu
V čl. XXXII, 5. bode, § 33 ods. 4 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.
21.K čl. XXXIV, 3. bodu
V čl. XXXIV, 3. bode, § 12 ods. 8 sa slová „sa nepovažuje“ nahrádzajú slovom „nepovažuje“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
22.K čl. XXXVI, 1. bodu
V čl. XXXVI, 1. bode, § 18 ods. 4 písm. a) sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
23.K čl. XXXVI, 7. bodu
V čl. XXXVI, 7. bode, § 22a ods. 7 písm. d) sa za slová „Národná banka“ vkladá slovo „Slovenska“.
Pozmeňujúci návrh opravuje oficiálny názov centrálnej banky Slovenskej republiky.
24.K čl. XXXVIII, 1. bodu
V čl. XXXVIII, 1. bode, § 11 ods. 8 sa vypúšťa slovo „má“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
25.K čl. XLI, 1. bodu
V čl. XLI, 1. bode, § 10 ods. 2 sa slovo „eviduje“ nahrádza slovom „neeviduje“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo koriguje predmetné ustanovenie vzhľadom na formuláciu znenia § 10 ods. 2.
26.K čl. XLVII - nový bod
V čl. XLVII sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 5 ods. 1 písm. b) 1. bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a v 2. bode sa bodka na konci nahrádza slovom „a“.“.
Doterajšie body 2 až 4 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vyplývajúci z doplnenia 3. bodu v § 5 ods. 1 písm. b) v čl. XLVII v 2. bode návrhu zákona.
27.K čl. XLVIII, 1. bodu
V čl. XLVIII, 1. bode, § 34 ods. 5 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 58a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „63c)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
28.K čl. XLIX, 10. bodu
V čl. XLIX, 10. bode úvodnej vete sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného odkazu v súvislosti so zmenou navrhnutou v 9. bode.
29.K čl. LV, 1. bodu
V čl. LV, 1. bode, § 14 ods. 4 sa za slová „dôchodkové sporenie“ vkladá slovo „a“, slovo „neeviduje“ sa nahrádza slovom „eviduje“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „má evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhovaný text tak, aby bolo možné túto zmenu zapracovať do platného znenia zákona.
30.K čl. LVII, 1. bodu
V čl. LVII, 1. bode, § 24 ods. 6 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovami „žiadateľ a“ a na konci 1. bodu sa pripája táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje novelizované znenie a zároveň vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.
31.K čl. LIX, 4. bodu
V čl. LIX, 4. bod znie:
„4. V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje znenie citovaného ustanovenia s legislatívnou skratkou Úradu vlády Slovenskej republiky zavedenou v § 111 ods. 4 platného znenia zákona.
32.K čl. LX
V čl. LX sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.
33.K čl. LXIII, 5. bodu
V čl. LXIII, 5. bode, § 16 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje vypustenie poznámok pod čiarou k zrušeným odkazom.
34.K čl. LXIV, 2. bodu
V čl. LXIV, 2. bode, § 107 ods. 3 sa slovo „tretej“ nahrádza slovom „prvej“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.
35.K čl. LXVII, 1. bodu
V čl. LXVII, 1. bode, § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „jadrových zariadení“ nahrádzajú slovami „jadrového zariadenia“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje znenie novelizovaného ustanovenia.