ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
100. schôdza
Číslo: CRD-981/2019
653
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. júna 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 12. júna 2019 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 653
z 12. júna 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1.V čl. I bod 7. znie:
„7. V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) verejným podnikom právnická osoba, v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).“.
Pre definovanie verejného podniku nie je rozhodujúce to, či ho založil subjekt verejného sektora, ale to, či v ňom verejný sektor výlučnú (priamu alebo nepriamu) účasť. Tomu je podriadený aj pozmeňujúci návrh.
2.V čl. I bod 15. poznámky pod čiarou k odkazom 5e a 5f znejú:
5e) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5f) § 2 a 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
V prípade Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Exportno-importnej banky sa navrhuje precizovať poznámky pod čiarou tak, aby sa citovali konkrétne
ustanovenia zákonov upravujúce predmet činnosti týchto inštitúcií.
3.V čl. I bod 18 § 4 ods. 1 sa slová „Za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa“ nahrádza slovami „Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety“.
Pripomienka, z ktorej jednoznačne vyplýva, že uvedené definovanie pojmu trvania zmluvy je platné len pre tento zákon.
4.V čl. I 24. bod znie:
„24. V § 4 odsek 7 znie:
„(7) Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 4, dátum začatia a skončenia konania podľa § 12 a spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7, dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra aj všetky verifikačné dokumenty.“.“.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom údajov zapisovaných do registra.
5.V čl. I sa za bod 43. vkladá nový bod 44., ktorý znie:
„43. § 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí. Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri boli pravdivé a úplné, registrujúci orgán postupuje podľa odseku 7 s výnimkou rozhodnutia o výmaze. Po právoplatnosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety začne registrujúci orgán konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa doplnenie zákona tak, aby prípadný dobrovoľný výmaz partnera verejného sektora po začatí
konania o kvalifikovanom podnete nebránil dokončeniu tohto konania vrátane vyslovenia porušenia povinnosti uvádzať pravdivé a úplné údaje; v prípade „klamstva“ bude platiť, že výrok o porušení povinnosti bude pokladom pre začatie konania pokute, diskvalifikáciu štatutárov partnera verejného sektora, ako aj možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany verejného sektora.
6.V čl. I bod 48. v § 13a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.“.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom diskvalifikácie so zápisu do registra.
7.V čl. I sa za bod 48. vkladajú nové body 49. až 51., ktoré znejú:
„49. V § 14 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorá bola vymazaná z registra na návrh oprávnenej osoby v priebehu konania podľa § 12“.
50. V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 13 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy“.
51. V § 16 ods. 3 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na zmeny navrhované v § 12 sa navrhuje vykonať aj súvisiace zmeny ohľadom diskvalifikácie štatutárov, dôvodu odstúpenia od zmluvy a rozsahu zverejňovania rozhodnutí súdu.
8.K čl. VII
V čl. VII bod 2 § 6a ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text ustanovenia a odstraňuje sa prípadná pochybnosť o kumulatívnej definícii vrcholového manažmentu.
9.K čl. VII
V čl. VII sa vypúšťa bod 3. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa ponechať § 6a ods. 3 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v doterajšom znení, t.j. bez zavádzania rozširujúcej definície spoločného postupu.
10.K čl. VIII
V čl. VIII sa slová sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. septembra“ a slová „1. septembra“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. VIII sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 52 § 26 vrátane nadpisu sa slová „1. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. septembra“ v príslušnom tvare,
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. augusta“.
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „29. februára 2020“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.