Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
70. schôdza
960/2019
426
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) a
A.súhlasí
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č.426
70. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V čl. I bode 2 sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Navrhuje sa spresnenie novelizačného bodu tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti platného ustanovenia § 12 ods. 7 sa navrhované doplnenie vykonať vzhľadom na poslednú novelu zákona č. 309/2018 Z. z., ktorá citované ustanovenie upravovala a tak, aby bolo zrejmé, že sa navrhovaná úprava netýka § 12 ods. 7 písm. a).