Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
62. schôdza výboru
Číslo: CRD-981/2019
226
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 13. júna 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (1446)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (1446);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (1446);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (1446) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Ústavnoprávneho Výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r, v. r.
predseda výboru
Stanislav D r o b n ý, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzneseniu č. 226 tlač 1446
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (1446)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I bod 18 § 4 ods. 1 sa slová „Za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa“ nahrádza slovami „Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety“.
Pripomienka, z ktorej jednoznačne vyplýva, že uvedené definovanie pojmu trvania zmluvy je platné len pre tento zákon.
2.K čl. VII
V čl. VII bod 2 § 6a ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text ustanovenia a odstraňuje sa prípadná pochybnosť o kumulatívnej definícii vrcholového manažmentu.
3.K čl. VIII
V čl. VIII sa slová sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. septembra“ a slová „1. septembra“ sa nahrádzajú slovami „1. novembra“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. VIII sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 52 § 26 vrátane nadpisu sa slová „1. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. septembra“ v príslušnom tvare,
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. augusta“.
-v čl. I bod 52 § 26 sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „29. februára 2020“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.