ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
100. schôdza
Číslo: CRD-977/2019
643
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. júna 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476) schváliť s touto zmenou:
K čl. I bod 3
V čl. I bode 3 v úvodnej vete sa slová „Za § 32f sa vkladá § 32g“ nahrádzajú slovami „Za § 32g sa vkladá § 32h“ a § 32g sa označuje ako § 32h.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou (v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol do zákona č. 553/2003 Z. z. vložený § 32g.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy