ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
100. schôdza
Číslo: CRD-960/2019
635
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. júna 2019
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) schváliť s touto zmenou:
V čl. I bode 2 sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Navrhuje sa spresnenie novelizačného bodu tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti platného ustanovenia § 12 ods. 7 sa navrhované doplnenie vykonať vzhľadom na poslednú novelu zákona č. 309/2018 Z. z., ktorá citované ustanovenie upravovala a tak, aby bolo zrejmé, že sa navrhovaná úprava netýka § 12 ods. 7 písm. a).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy