ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
100. schôdza
Číslo: CRD-930/2019
629
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. júna 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 629
z 11. júna 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I, 15. bod znie:
„15. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, novelizácia ustanovení poznámky pod čiarou v súlade s legislatívnou technikou, rovnako ako v čl. I, 20. bode.
2. V čl. I, 23. bode, § 6b ods. 4 písm. b) sa slová „oznámili odborne spôsobilé osoby“ nahrádzajú slovami „oznámila odborne spôsobilá osoba“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súlade s legislatívnou technikou pri tvorbe zákona používať jednotné číslo.