Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
59. schôdza výboru
Číslo: CRD – 961/2019
229
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 11. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu výboru Ľubomíra Petráka na prerušenie rozpravy k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468) – druhé čítanie a
súhlasí
s návrhom na prerušenie rozpravy k predmetnému návrhu zákona.
Dušan Čaplovič Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru