Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
59. schôdza výboru
Číslo: CRD – 977/2019
226
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 11. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476) schváliť s touto zmenou:
V čl. I bode 3 v úvodnej vete sa slová „Za § 32f sa vkladá § 32g“ nahrádzajú slovami „Za § 32g sa vkladá § 32h“ a § 32g sa označuje ako § 32h.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou (v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) už bol do zákona č. 553/2003 Z. z. vložený § 32g.
C.ukladá predsedovi výboru
informovať gestorský výbor (Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci) o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výbore.
Dušan Čaplovič Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru