Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
59. schôdza výboru
Číslo: CRD – 498/2019
224
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 11. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Tibora BERNAŤÁKA, Jaroslava PAŠKU a Antona HRNKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1343) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Tibora BERNAŤÁKA, Jaroslava PAŠKU a Antona HRNKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1343);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Tibora BERNAŤÁKA, Jaroslava PAŠKU a Antona HRNKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1343) schváliť s touto zmenou:
V čl. II sa slová „1. júna 2019“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2019“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona s ohľadom na termín prerokúvania návrhu zákona na 46. schôdzi a potreby dodržania lehôt (čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR).
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Dušan Čaplovič Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru