NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1551
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Slovenská republika v súčasnosti napreduje v oblasti boja proti daňovým podvodom množstvom zavedených opatrení. Projekt on-line napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy je jedným z nich. Zásluhou zvoleného mechanizmu cez on-line napojenie registračných pokladníc v systéme e-kasa sa môžu trvale potlačiť šedé ekonomické praktiky.
Projekt e-kasa vďaka dynamickej implementácii dosiahnuť zníženie daňovej medzery v spomínaných sektoroch minimálne o 15 %. Výnosy z celoplošného zavedenia e-kasy sa odhadujú v roku 2019 na 57,4 mil. eur. a v roku 2020 120,9 mil. eur a následne každý ďalší rok približne na 122 miliónov eur.
Aj napriek snahám všetkých zainteresovaných strán nie je na trhu postačujúce množstvo registračných pokladníc, ktoré v stanovenej lehote majú zabezpečiť plynulé on-line prepojenie so systémami finančnej správy. Táto mimoriadna situácia, ktorá vznikla, si vyžaduje prijať okamžité účinné riešenie.
Nedostatok pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami môže spôsobiť protiprávny stav, keďže podnikatelia si nebudú môcť splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona, nie ich vlastným pričinením. Uvedeným by došlo k obmedzeniu jedného zo základných práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je aj právo na podnikanie.
Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene zmeniť zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, aby sa vytvorili legislatívne podmienky, ktoré zabezpečia dostatočný časový priestor na implementáciu riešení.
Uvedené sa dosiahne tým, že sa do zákona ustanoví liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu
skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť. Berúc do úvahy potrebu evidencie tržieb, ktorej účelom je bojovať proti daňovým podvodom, sa predlžuje využívanie elektronických registračných pokladníc a zároveň sa subjektom, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržbu po zavedení pokladnice e-kasa klient ustanovuje ako alternatíva používať náhradnú evidenciu – paragóny.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
V Bratislave dňa 12. júna 2019
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Ladislav Kamenický
minister financií Slovenskej republiky