VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-15206/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1551
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2019