Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
75. schôdza výboru
CRD:659 /2019
196
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 11. júna 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378)druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Anton HRNKO predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 196
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378)druhé čítanie
___________________________________________________________________________
K čl. 1
V čl. 1 sa suma „4 eurá“ mení na sumu „5 eur“.
Cieľom návrhu je priblížiť príplatok pre oprávnené osoby do výšky, v akej je tento príplatok priznaný oprávneným osobám v Českej republike. Suma 5 eur predstavuje zvýšenie tohto príplatku na v priemere mierne vyššiu úroveň od úrovne v Českej republike.
Tento návrh si kladie za cieľ zrovnoprávniť zmierňovanie ujmy oprávneným osobám v oboch nástupníckych štátoch po Česko – Slovenskej republike.