1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) sa dlhodobo venuje rodinnej a sociálnej politike, pomoci mladým rodinám, zraniteľným skupinám osôb a sociálne znevýhodneným osobám, podporuje demografický rast na Slovensku a predkladá návrhy zákonov s cieľom zlepšiť sociálnu a rodinnú legislatívu a ponúknuť priaznivejšie podmienky na život pre dotknutých obyvateľov.
Uvedené sa premietlo i do tohto návrhu zákona, ktorého cieľom je zaviesť nový druh nemocenskej dávky v podobe tehotenského príspevku. Neustále je potrebné pomáhať ženám v tehotenstve, vyzdvihovať úlohu ženy - matky v spoločnosti.
V súčasnosti existuje niekoľko dávok, ktoré si žena - matka môže nárokovať, avšak spravidla po narodení dieťaťa (príp. tesne pred pôrodom). Doteraz však nikto nezdôraznil potrebu pomôcť ženám (finančne) aj počas tehotenstva, keďže jej narastajú náklady spojené s jej stavom, či ide o náklady spojené so stravou, ošatením, zdravotnou starostlivosťou, dopravou za lekármi alebo nákupom výbavy pre dieťa, pričom nejde o zanedbateľné výdavky. Tehotenský príspevok slúži takisto na vykrytie výpadku príjmu z práce z dôvodu tehotenstva.
Nárok na tehotenský príspevok bude mať tehotná žena od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva. Podmienky získania nároku na tehotenský príspevok v podstate identické s podmienkami na získanie materského. Tehotenský príspevok preto prináleží len pracujúcim a študujúcim budúcim matkám. Nárok na tehotenský príspevok trvá do vzniku niektorej zo skutočností uvedených v zákone do vzniku nároku na materské alebo nároku na rodičovský príspevok k dieťaťu, s ktorým je tehotná, spontánneho potratu, umelého prerušenia tehotenstva alebo iného potratu alebo smrti poistenkyne.
Tehotenský príspevok, rovnako ako materské, sa poskytuje za dni. Výška tehotenského príspevku je 7,12 eur na deň. Ak teda mesiac 31 dní, tehotnej žene sa vyplatí 220,72 eur, čo je (až na pár centov) rovnaká suma ako je suma rodičovského príspevku v roku 2019. Ak žena poberá materské alebo rodičovský príspevok na ďalšie dieťa, je zachovaný súbeh s tehotenským príspevkom, a teda žena môže poberať obe dávky.
Predkladaný návrh zákona dopad na rozpočet verejnej správy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Hlavným cieľom návrhu zákona je zaviesť nový druh príspevku, konkrétne nemocenskej dávky s názvom tehotenský príspevok. Tehotenský príspevok slúži primárne na pokrytie zvýšených finančných nákladov v súvislosti s tehotenstvom a prípravou na narodenie dieťaťa. Za týmto účelom je potrebné v základných ustanoveniach zákona, konkrétne pri rozsahu sociálneho poistenia uviesť, že nemocenské poistenie neslúži len na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva, ale aj na jeho zvýšenie. Nie je totiž vylúčený súbeh poberania tehotenského príspevku a iných dávok (napr. materské či rodičovský príspevok) alebo príjmu.
K bodu 2
Tehotenský príspevok sa poskytuje z nemocenského poistenia za podmienok ustanovených týmto návrhom zákona.
K bodu 3
Do ustanovenia o všeobecných podmienkach nároku na nemocenské dávky zamestnanca je potrebné ustanoviť výnimku, ktorá sa vzťahuje na tehotenský príspevok a spočíva v tom, že zamestnankyňa môže mať príjem aj vtedy, ak jej vznikne nárok na tehotenský príspevok. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je „podať pomocnú ruku budúcej matke“ zo strany štátu, čo znamená zvýšiť finančný príjem zamestnankyne počas tehotenstva a zároveň jej umožniť, aby naďalej pracovala, ak jej v tom nebránia iné okolnosti. V tomto smere sa tehotenský príspevok mierne odlišuje od ostatných nemocenských dávok, pri ktorých je vylúčený súbeh poberania príjmu a dávky.
K bodu 4
§ 53a
Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je finančne pomôcť pracujúcim a študujúcim ženám. Za týmto účelom sa ustanovuje, že podmienky nároku na tehotenský príspevok rovnaké ako podmienky nároku na materské, t. j. v čase ukončenia 12. týždňa tehotenstva je žena nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote a súčasne v období dvoch rokov dozadu bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Ako vyplýva zo samotného názvu, tehotenský príspevok sa poskytuje v čase tehotenstva, presnejšie od ukončenia dvanásteho týždňa tehotnej žene. Časová hranica bola stanovená s ohľadom na rizikovosť tehotenstiev do dvanásteho týždňa tehotenstva a znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o použití príspevku je na voľnom uvážení každej tehotnej, avšak mal by slúžiť primárne na pokrytie jej zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom, najmä na stravu, oblečenie, zdravotnú starostlivosť a na prípravu na narodenie dieťaťa.
Nárok na tehotenský príspevok vzniká od ukončeného 12. týždňa tehotenstva. Táto skutočnosť musí byť určená príslušným lekárom.
S prihliadnutím na účel príspevku sa stanovujú skutočnosti a udalosti, ktoré majú za následok zánik nároku na tehotenský príspevok. Nárok na príspevok zaniká, ak vznikne tehotnej žene nárok na materské (spravidla v období šesť osem týždňov pred očakávaným termínom pôrodu) alebo ak nemá nárok na materské, vznikom nároku na rodičovský príspevok (po narodení dieťaťa) alebo
3
v prípadoch, ak nastane spontánny potrat, umelé prerušenie tehotenstva, iný potrat alebo smrť tehotnej ženy.
Rovnako ako je to v prípade materského, aj pri tehotenskom príspevku platia tie isté skutočnosti, ktoré sa započítavajú do obdobia 270 dní (odsek 4 návrhu zákona).
Tehotenský príspevok prináleží len budúcej matke, nie inému poistencovi (napr. otcovi dieťaťa).
§ 53b
Tehotenský príspevok, rovnako ako materské, sa poskytuje na dni. Ak podmienky nároku na tehotenský príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, je potrebné vypočítať alikvotnú výšku celkového tehotenského príspevku za daný kalendárny mesiac.
§ 53c
Stanovuje sa výška tehotenského príspevku v sume 7,12 eur na jeden deň. Celková výška tehotenského príspevku za celý kalendárny mesiac (31 dní) môže dosiahnuť maximálne sumu 220,72 eur, čo je aktuálna výška rodičovského príspevku v roku 2019 (s rozdielom 2 centy).
Súbeh tehotenského príspevku s poberaním materského alebo rodičovského príspevku na ďalšie dieťa je zachovaný. Tehotná žena, ktorá je na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom a poberá materské alebo je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok, môže zároveň poberať tehotenský príspevok.
Keďže tehotenský príspevok je daný ako fixná dávka (výška nezávisí od vymeriavacieho základu), ustanovenia § 54 až 58 sa nepoužijú.
K bodom 5 a 6
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s predloženým návrhom zákona (prečíslovanie dielov).
K bodu 7
Prechodné ustanovenie z dôvodu zachovania právnej istoty upravuje časový údaj, kedy môže byť tehotenský príspevok poistenkyni vyplatený po prvýkrát.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2020.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 48 (voľný pohyb pracovníkov), 151 (sociálna politika), 153 (sociálna politika) a 288 (právne akty EÚ) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zabezpečujú primeranú sociálnu ochranu,
a)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v:
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5; Ú. v. L 166, 30. 4. 2004) v platnom znení čl. 3, 21, 67 a 68 materské a rodinné dávky vrátane otázok súbehu a poskytovania v inom členskom štáte Európskej únie,
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení čl. 10 a 60 zamedzenie súbehu dávok a uplatňovanie čl. 67 a 68 základného nariadenie [t.j. nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004], napr. rozdielový doplatok,
b)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to v:
rozsudku Súdneho dvora vo veci C-32/13 Petra Würker proti Familienkasse Nürnberg [2014] (vznik nároku na rodinné prídavky),
rozsudku Súdneho dvora vo veci C-333/13 Elisabeta Dano a Florin Dano proti Jobcenter Leipzig [2014] (osobitné nepríspevkové peňažné dávky),
rozsudku Súdneho dvora vo veci C-378/14 Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Sachsen proti Tomislawovi Trapkowskému [2015] (priznanie nároku na rodinné dávky).
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
- úplný.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, keďže sa stanovuje nový druh nemocenskej dávky s názvom tehotenský príspevok. Pokiaľ ide o konkrétny dopad, tento nie je možné presne vyčísliť (určenie počtu budúcich tehotenstiev, tehotenstiev, ktoré ukončené spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo iným potratom a z toho plynúceho počtu oprávnených žiadateľov). Napriek tomu možno vychádzať z určitých kvalifikovaných odhadov, ktoré založené na týchto údajoch:
od roku 1993 do 2017 sa ročne narodí v priemere 57.430 detí,
v roku 2017 bolo Národnému centru zdravotníckych informácií nahlásených celkovo 15 929 potratov (z toho 14 521 u žien s trvalým pobytom na Slovensku a 1 408 u žien s trvalým pobytom mimo územia Slovenska). Z celkového počtu potratov tvoria umelé prerušenia tehotenstva 47,1% (t. j. 6 102 žien s trvalým pobytom na Slovensku), spontánne potraty 34,2 % (t. j. 5 438 žien s trvalým pobytom na Slovensku), ostatné potraty 16,2 % a 2,5 % bolo mimomaternicových tehotenstiev.
Z celkového počtu potratov bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva od 13. do 24. týždňa v 266 prípadoch, spontánny potrat od 13. do 27. týždňa nastal v 516 prípadoch (termín nie je udaný u 1 129 prípadov), iných potratov od 13. do 27. týždňa bolo v 191 prípadoch (termín
6
nie je udaný u 367 prípadov) a u mimomaternicového tehotenstva od 13. do 27. týždňa nastal u 2 prípadov (termín nie je udaný u 144 prípadov).
Z uvedeného možno predpokladať, že žiadateľmi o tehotenský príspevok budú tehotné poistenkyne v počte 57 430 a poistenkyne, ktoré samovoľne potratili, inak potratili alebo im bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva, a to od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva, v počte 975 (uvedený údaj nezahŕňa údaje o počte žien, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenska a neudaný údaj o čase potratu alebo umelého prerušenia tehotenstva).
S prihliadnutím na tieto údaje by dopad návrhu zákona na rozpočet verejnej správy pri výške tehotenského príspevku 220,70 mesačne predstavoval maximálne sumu vo výške vyše 10 mil. eur mesačne, pričom sa predpokladá dĺžka poberania príspevku u jednej poistenkyne v trvaní asi 4,5 mesiaca, z čoho vyplýva, že ročne pôjde o sumu približne vo výške cca 45 mil. eur. Táto suma by sa mala v roku 2020, ako aj v ďalších rozpočtových rokoch pokryť tak z efektívnejšieho výberu dane z pridanej hodnoty, ako aj z výdavkov na politiku trhu práce a sociálne politiky. V neposlednom rade možno zapojiť aj zdroje z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, v ktorej je napr. na rok 2019 vyčlenených 2 mld. eur na bližšie nešpecifikované účely a podobnú suma bude pravdepodobne vyčlenená pre túto rozpočtovú kapitolu aj v ďalších rokoch.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, najmä čo sa týka vplyvu na hospodárenie obyvateľstva, keďže cieľom návrhu zákona je poskytnúť poistenkyni tehotnej žene od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva príspevok vo výške 220,70 eur mesačne. Nepredpokladá sa dopad návrhu zákona na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.