NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z.,
zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 105/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a) sa za slovo „zabezpečenie“ vkladajú slová „alebo zvýšenie“.
2.V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) tehotenský príspevok.“.
3.V § 30 písm. b) sa na konci čiarka mení na bodkočiarku a vkladajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o tehotenský príspevok.“
4.Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTY DIEL
TEHOTENSKÝ PRÍSPEVOK
§ 53a
Podmienky nároku na tehotenský príspevok
(1)Poistenkyňa, ktorá je tehotná, nárok na tehotenský príspevok, ak v posledných dvoch rokoch pred ukončeným 12. týždňom tehotenstva určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
(2)Tehotenský príspevok slúži predovšetkým na zabezpečenie zvýšených výdavkov poistenkyne spojených s jej zdravotným stavom, špeciálnymi potrebami týkajúcimi sa najmä úpravy šatníka a stravy a s prípravou na narodenie dieťaťa, ako aj na vykrytie výpadku príjmu z práce z dôvodu tehotenstva.
(3)Poistenkyni vzniká nárok na tehotenský príspevok od ukončenia 12. týždňa tehotenstva určeného lekárom.
(4)Nárok na tehotenský príspevok zaniká
a)vznikom nároku na materské alebo nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu54a) na dieťa, na ktoré poistenkyňa poberá tehotenský príspevok,
b)spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo iným potratom,
c)smrťou poistenkyne.“.
(5)Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu45a) a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.
(6)Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, nárok na tehotenský príspevok od ukončeného 12. týždňa tehotenstva určeného lekárom, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu ukončenia 12. týždňa tehotenstva.
§ 53b
Poskytovanie tehotenského príspevku
Tehotenský príspevok sa poskytuje za dni.
§ 53c
Výška tehotenského príspevku
(1)Výška tehotenského príspevku je 7,12 eur na deň.
(2)Ustanovenia § 54 až 58 sa nepoužijú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54a a 54b znejú:
54a) § 3 ods. 8 zákona č. 571/2009 Z. z.
54b) § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.V nadpise nad § 54 sa slovo „ŠIESTY“ nahrádza slovom „SIEDMY“.
6.V nadpise nad § 58 sa slovo „SIEDMY“ nahrádza slovom „ÔSMY“.
7.Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293ek
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Tehotenský príspevok podľa tohto zákona sa za január 2020 prvýkrát vyplatí vo februári 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.