DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení sprísnením podmienok výberu riaditeľov škôl a školských zariadení a obmedzením ich funkčného obdobia na najviac tri funkčné obdobia.
Predkladaným návrhom zákona dôjde k dvom zmenám po prvé, riaditeľom tej istej školy alebo školského zariadenia môže byť istá osoba najviac tri funkčné obdobia po sebe a po druhé na zvolenie tej istej osoby za kandidáta na riaditeľa tej istej školy alebo školského zariadenia po tretíkrát po sebe bude potrebný vyšší počet hlasov výberovej komisie, ktorou je rada školy.
Sprísnením podmienok výberu riadteľov škôl a školských zariadení sa chce zamedziť tomu, aby sa istá osoba nemohla „zabetónovať“ na poste riaditeľa školy alebo školského zariadenia na neobmedzený počet funkčných období, počas ktorých by mohla sledovať skôr ciele vlastné, ako ciele školy a najmä detí žiakov. K takýmto situáciám neraz dochádza aj v praxi. Obmedzením počtu funkčných období, ktoré môže ako riaditeľ istá osoba vykonávať, dôjde k zamedzeniu vzniku takýchto situácií. Navyše sa navrhuje, aby uchádzač o post riaditeľa tej istej školy alebo školského zariadenia, ktorý kandiduje v poradí tretí raz po sebe, musel byť schválený vyšším počtom hlasov výberovej komisie – trojpätinovým.
Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa obmedzenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení, aby mohli vykonávať funkciu riaditeľa najviac v troch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na verejné školy a školské zariadenia, ale na všetky školy a školské zariadenia, t.j. aj na cirkevné a súkromné.
K bodom 2 a 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 3 tohto návrhu zákona.
K bodu 3
V tomto bode sa dopĺňa do § 4 nové ustanovenie odseku 6, podľa ktorého sa riaditeľom tej istej školy alebo školského zariadenia tretí krát po sebe bude môcť stať len taký uchádzač, ktorého vo výberovom konaní schváli trojpätinová väčšina všetkých členov rady školy, ktorá pôsobí ako výberová komisia. Vyššie kvórum potrebné na schválenie uchádzača na post riaditeľa školy alebo školského zariadenia na tretie funkčné obdobie po sebe tak zabezpečí zvýšenie procesu výberového konania, keďže istá osoba sa nebude môcť stať riaditeľom tretíkrát po sebe tak jednoducho ako doteraz. Ak je táto osoba, uchádzač o post riaditeľa v poradí na tretie funkčné obdobie po sebe naozaj kvalitným odborníkom, rada školy to určite potvrdí vyšším kvórom, teda trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
Ak sa tak nestane, a tá istá osoba, ktorá bola riaditeľom tej istej školy a školského zariadenia aj v predchádzajúcich dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach, nezíska požadovanú väčšinu hlasov členov rady školy, rada školy je povinná navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie osobu, ktorá skončila vo výberovom konaní ako ďalšia v poradí.
K bodu 5
Účelom prechodných ustanovení je zabezpečiť, aby návrh zákona nepôsobil so spätnou účinnosťou (retroaktívne) na riaditeľov, ktorý vykonávajú svoju funkciu v čase nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona aj viac ako len trikrát po sebe (práve prebiehajúce funkčné obdobie si dokončia), ako aj na konania výberu riaditeľa školy a školského zariadenia, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. novembra 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.