NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákna č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 1 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „Na tej istej škole alebo v tom istom školskom zariadení môže istá osoba vykonávať funkciu riaditeľa najviac v troch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.“.
2.V § 3 ods. 2 druhej vete sa za slová „odseku 8 písm. c)“ vkladajú slová „a kandidáta, u ktorého sa postupuje podľa § 4 ods. 6“.
3.§ 4 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak v rámci výberového konania je uchádzačom na obsadenie funkcie riaditeľa osoba, ktorá na tej istej škole alebo v tom istom školskom zariadení vykonáva funkciu riaditeľa dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, môže rada školy navrhnúť túto osobu na vymenovanie za riaditeľa na tretie funkčné obdobie len vtedy, ak s tým súhlasí aspoň trojpätinová väčšina členov rady školy; inak navrhne na vymenovanie za riaditeľa osobu, ktorá sa na základe výsledkov výberového konania umiestnila ako ďalšia v poradí.“.
4.V § 24 odsek 12 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.Za § 39hc sa vkladá § 39hd, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39hd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2019
(1) Osobe, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonáva funkciu riaditeľa tej istej školy alebo toho istého školského zariadenia viac ako tri roky, zostáva funkčné obdobie zachované až do jeho skončenia.
(2) Konania týkajúce sa vymenovania riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.