Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o mene a priezvisku vychádza z jedného z odporúčaní pre Národnú radu Slovenskej republiky, ktoré obsiahnuté v Správe o činnosti verejnej ochrankyne práv za obdobie roka 2018. Odporúčanie verejnej ochrankyne práv sa týka možnosti „uznať priezvisko dieťaťa otca a matky, ktorí štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky v takom tvare, v akom ho umožňuje nadobudnúť právna úprava iného členského štátu Európskej únie, ak sa tam dieťa narodilo a dlhodobo tam žije, bez ohľadu na to, či v tomto štáte nadobudlo štátne občianstvo“.
Predkladateľmi návrhu zákona poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Milan Laurenčík, Martin Klus a Peter Osuský.
Verejná ochrankyňa práv vo svojej správe za rok 2018 upozorňuje na prípad matky dvoch maloletých detí, ktorá sa na ňu obrátila. V správe verejnej ochrankyne práv sa v tejto súvislosti uvádza:
„Matka slovenské matričné úrady žiadala o zmenu priezviska detí zapísaného na slovenských rodných listoch i na pasoch na taký tvar priezviska, ktorý sa deťom rozhodla zapísať v krajine, v ktorej dlhodobo s ich otcom žijú.
Pri zmene priezviska podľa našej právnej úpravy je potrebné vedieť, že zmena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu. Zmena sa môže povoliť najmä vtedy, ak ide o meno a priezvisko hanlivé, alebo ak na to dôvody hodné osobitného zreteľa. V tomto prípade išlo o deti len so slovenským štátnym občianstvom, preto nebolo možné postupovať ako v prípadoch dvojitého občianstva. Príslušné matričné úrady v predmetnom prípade nevzhliadli ani dôvod hodný osobitného zreteľa, i keď ten bol zrejmý t. č. komplikácie pri cestovaní, preukazovaní totožnosti na úradoch, v budúcnosti komplikácie v bankách, či pri vykonávaní skúšok a preukazovaní nadobudnutého vzdelania. Aj keby však príslušné matričné úrady uznali dôvody hodné osobitného zreteľa, zmena priezviska u maloletých detí by v zmysle zákona o mene a priezvisku nebola možná. Platí totiž, že takáto zmena nie je možná, ak je v rozpore s pravidlom, že dieťa nezosobášených rodičov s rôznymi priezviskami môže mať, na základe ich dohody, priezvisko len jedného z nich. Tieto deti mali na Slovensku priezvisko jedného z rodičov, no v zahraničí používali priezviská oboch svojich rodičov.
To, že matričné úrady postupovali v súlade so zákonom o mene a priezvisku ešte neznamená, že ich rozhodnutia, ktorými nebola povolená zmena priezviska maloletých detí, nepredstavujú zásah do základných práv a slobôd týchto detí, konkrétne slobody pohybu. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie jasne hovorí, že skutočnosť, že fyzická osoba je nútená mať v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, iné meno, ako je meno určené a zaregistrované v členskom štáte narodenia a bydliska, predstavuje prekážku vo výkone práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktoré je zakotvené v článku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“
Verejná ochrankyňa upozorňuje, že „u dieťaťa, ktoré sa narodilo vo Veľkej Británii a priezvisko zložené z priezviska matky a z priezviska otca zároveň, právny poriadok Slovenskej republiky nepripúšťa možnosť takéto priezvisko uznať“.
Predkladatelia návrhu zákona vychádzajúc z odporúčania verejnej ochrankyne práv navrhujú, zmeniť ustanovenie podľa ktorého rodičia, ktorí nemajú spoločné priezvisko, môžu svojmu dieťaťu určiť dohodou priezvisko iba jedného z nich, do podoby, aby podľa novej právnej úpravy mohli dohodou dieťaťu určiť aj priezvisko oboch rodičov.
Súčasné znenie zákona o mene a priezvisku umožňuje nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu dieťaťu, ktoré je súčasne štátnym občanom iného štátu. Nerieši však situáciu, keď dieťa alebo jeho rodičia trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt na území iného štátu bez toho, aby mali súčasne aj jeho občianstvo. Návrhom zákona sa navrhuje umožniť nadobudnutie priezviska alebo priezvisk v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu aj v takýchto situáciách.
Obdobným spôsobom sa navrhuje, aby sa zmena mena aj priezviska musela povoliť vždy, ak sa zmenou dosiahnuť meno alebo priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, nielen pre prípady, keď ide o občana Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj občanom iného štátu, ale aj pre prípady, kedy takýto občan síce nemá občianstvo iného štátu, ale má na jeho území trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt.
Nad rámec odporúčania verejnej ochrankyne práv sa navrhuje, aby sa uvedené zmeny nedotkli iba krajín, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, ale aj iných krajín.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Milan Laurenčík, Martin Klus a Peter Osuský
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa stanoviť, že dieťa môže na základe dohody rodičov nadobudnúť priezvisko nielen jedného z nich, ale aj priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov. Zavádza sa legislatívna skratka pre slová priezvisko a priezviská, ktorá je v doterajšom znení zákona zadefinovaná v § 4a, aby v celom texte zákona platilo, že priezviskom môže byť aj priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov, ak sú tieto priezviská odlišné.
K bodu 3
Navrhuje sa stanoviť, že dieťa môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu nielen v prípade, že je dieťa jeho štátnym občanom, ako to umožňuje aj doterajšie znenie zákona, ale aj v prípade, že v inom štáte trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt, alebo ak v inom štáte trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt aspoň jeden z rodičov. Zároveň sa vypúšťa legislatívna skratka pre slová priezvisko a priezviská, ktorá bola presunutá do § 4 ods. 2 (bod 1).
K bodu 4
Navrhuje sa stanoviť, že zmena mena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide a zmenou sa dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, na území tohto iného štátu trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt. Doterajšie znenie zákona pre nárokovateľnosť tejto zmeny mena vyžaduje, aby takýto štátny občan Slovenskej republiky bol zároveň aj štátnym občanom príslušného iného štátu.
K bodu 5
Navrhuje sa stanoviť, že zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide a zmenou sa dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, na území tohto iného štátu trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt. Doterajšie znenie zákona pre nárokovateľnosť tejto zmeny priezviska vyžaduje, aby takýto štátny občan Slovenskej republiky bol zároveň aj štátnym občanom príslušného iného štátu.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona.