N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 124/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 prvej vete sa za slová „ak rodičia nie spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko“ vkladajú slová „alebo priezviská (ďalej len „priezvisko“)“.
2.V § 4 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo priezviská, ktoré v čase, keď k dohode došlo, majú rodičia“.
3.V § 4a sa za slová „aj iného štátu,“ vkladajú slová „alebo ak v inom štáte trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt, alebo ak má v inom štáte trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt aspoň jeden z rodičov“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „priezvisko")“.
4.V § 6 ods. 2 sa za slová „aj štátnym občanom iného štátu“ vkladá čiarka a slová „alebo ak má na území iného štátu trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt“.
5.V § 6 ods. 5 sa za slová „aj štátnym občanom iného štátu“ vkladá čiarka a slová „alebo ak má na území iného štátu trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.