DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo (ďalej len „návrh ústavného zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Krajčí.
Cieľom návrhu ústavného zákona je zabezpečenie predvídateľného navyšovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. To výraznou mierou prispeje k dosiahnutiu dlhodobej udržateľnosti verejného zdravotníctva, efektívneho vynakladania verejných prostriedkov, či zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Rozpočet určený pre oblasť verejného zdravotníctva by sa mal každoročne lineárne zvyšovať, kým Slovenská republika nebude vynakladať na verejné zdravotníctvo také percento zo svojho hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“), ktoré je priemerom HDP vynakladaným na zdravotníctvo v iných členských štátoch Európskej únie.
V zdravotníctve neustále dominuje téma financovania. Štátne nemocnice majú obrovský investičný dlh (približne 1,5 miliardy eur). Dlhy v zdravotníctve predstavujú ďalších približne 1,5 miliardy eur. Napriek uvedeným dlhom financovanie zdravotníctva v Slovenskej republike dlhodobo zaostáva za priemerom členských štátov EÚ. Kým priemer celkových výdavkov v členských štátoch Európskej únie predstavuje za rok 2017 9,6 % z ich HDP, na Slovensku je to len 7,1 % HDP štátu.
Predvídateľnosť financovania zdravotného sektora výrazne prispeje k efektívnejšiemu plánovaniu výdavkov (vrátane miezd) a investícií, a tým pádom k zvýšeniu efektivity ako takej, čo by napomohlo aj k vyriešeniu tohto roky pretrvávajúceho problému fungovania zdravotníctva na Slovensku.
Predkladaný návrh ústavného zákona zakladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Naopak od návrhu zákona možno očakávať výrazne pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh ústavného zákona je predkladaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Čl. 1
Cieľom návrhu ústavného zákona je zabezpečenie predvídateľnosti navyšovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. Slovenské zdravotníctvo nedopláca len na neefektivitu
nakladania s finančnými prostriedkami (do istej miery zapríčinené aj neistotou vo financovaní), ale aj na obrovské dlhy. Stav slovenských nemocníc je pritom len povestnou špičkou ľadovca.
Zjednodušene možno konštatovať, že príjmy zdravotníctva zo 4/5 tvorené ekonomicky aktívnymi osobami a len 1/4 tvoria platby štátu za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie. Práve výška platieb štátu za „svojich“ poistencov, kolíše z roka na rok a neraz je korigovaná aj v priebehu rozpočtového roka. Ak zdravotníctvo skutočne napredovať, predvídateľnosť výdavkov štátu do zdravotného systému musí byť samozrejmosťou.
Čl. 2
V súčasnosti je platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie každoročne stanovovaná novelami zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Sadzba poistného pre štát pritom kolíše v rozmedzí od 3,2 % z vymeriavacieho základu po 5,85% z vymeriavacieho základu. Neraz sa pritom stanovená sadzba mení aj počas roka.
Zmenu prístupu k výdavkom na verejné zdravotníctvo oproti súčasnému stavu naznačil minuloročný návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (parlamentná tlač 1090). Spomenutý návrh zákona presne ustanovil celkovú sumu platieb za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie. V schválenom zákone o štátnom rozpočte na rok 2019 (zákon č. 370/2018 Z. z.), však táto presne stanovená suma nie je.
Predložený návrh ústavného zákona sčasti vychádza z vyššie načrtnutej myšlienky. Rozdiel je v tom, že predkladaný ústavný zákon neprikáže do zákonov o štátnom rozpočte zakomponovať presne stanovenú sumu platby za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie, ale stanoví spôsob výpočtu sumy výdavkov na celú oblasť verejného zdravotníctva, t.j. nielen na platby na poistencov štátu na verejne zdravotné poistenie.
Výdavky štátu na verejné zdravotníctvo budú musieť byť v takej výške, aby presahovali percentuálny podiel na HDP Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 %.
Výdavky do zdravotného systému sa nemusia zvyšovať, ak ich percentuálny podiel na HDP dosiahne percentuálny priemer HDP, aký na svoje zdravotné systémy vynakladajú iné členské štáty Európskej únie. Pri určovaní percentuálneho priemeru HDP, aký jednotlivé členské štáty Európskej únie vynakladajú na svoje zdravotné systémy, sa vychádza z údajov zverejnených Európskou komisiou (Eurostat-om).
V parlamentnej demokracii by sa nemalo stávať, že vláda Slovenskej republiky nedodrží povinnosť ustanovenú jej ústavným zákonom vo vzťahu k návrhu štátneho rozpočtu. Rovnako by sa vláde, ktorá sa opiera o parlamentnú väčšinu, t.j. väčšinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, nemalo stať, že jej návrh štátneho rozpočtu v otázke povinných výdavkov na verejné zdravotníctvo v zmysle tohto návrhu ústavného zákona nie je parlamentnou väčšinou schválený. Ak sa tak stane, t.j. ak samotná vláda Slovenskej republiky nedodrží svoju povinnosť alebo ak jej návrh v tejto veci nie je schválený parlamentnou väčšinou, je namieste, aby vláda Slovenskej republiky v súlade s Ústavou Slovenskej republiky požiadala Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery vláde. Obdobne zakotvená povinnosť nie je novinkou v slovenskom právnom systéme, pretože ju obsahuje napr. aj ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 5 ods. 8).
Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na daný rok musí každý subjekt verejnej správy prihliadať na povinnosť vlády vyčleniť na oblasť verejného zdravotníctva požadovaný objem finančných
prostriedkov a primerane zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy.
Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 1 4 sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do skončenia vojny alebo do skončenia vojnového stavu.
K Čl. II
Účinnosť ústavného zákona sa zámerne navrhuje na 1. októbra 2019, aby mohla vláda Slovenskej republiky zohľadniť ustanovenia tohto ústavného zákona v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ ústavného zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Krajčí
2. Názov návrhu ústavného zákona: návrh ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo
3. Predmet návrhu ústavného zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vzhľadom na prognózu, že HDP Slovenska bude v roku 2020 na úrovni 102,2 mld. €, by navýšenie príjmov do zdravotníctva na rok 2020 predstavovalo nárast o 102,2 mil. €. Nakoľko však rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2020 nepočíta ani so zachovaním súčasného podielu výdavkov na zdravotníctvo voči HDP Slovenska, reálne bude voči plánovanému rozpočtu na rok 2020 navýšenie príjmov do zdravotníctva vyššie o 374 mil. €. V roku 2021 vzhľadom na prognózu HDP, by sa rozpočet zdravotníctva mal oproti roku 2020 zvýšiť o sumu 424 mil. €. Avšak voči plánovanému rozpočtu na rok 2021 bude navýšenie príjmov do zdravotníctva o 706 mil. vyššie. V roku 2022 vzhľadom na prognózu HDP, by sa rozpočet zdravotníctva mal oproti roku 2021 navýšiť o sumu 419 mil. €. Tento negatívny dopad na rozpočet verejnej správy by sa mal v roku 2020, ako aj v ďalších rozpočtových rokoch pokryť z efektívnejšieho výberu dane z pridanej hodnoty. V neposlednom rade možno zapojiť aj zdroje z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, v ktorej je napr. na rok 2019 vyčlenených 2 mld. eur na bližšie nešpecifikované účely a podobnú suma bude pravdepodobne vyčlenená pre túto rozpočtovú kapitolu aj v ďalších rokoch.
Tabuľka 1 (v mld. )2019202020212022Podiel na HDP5,46%5,56%5,66%5,76%HDP96,30102,20108,00113,4Ústavným zákonom stanovený plán rozpočtu5,2595,6836,1146,533Navýšenie oproti predchádzajúcemu roku0,4240,4310,419EAO4,0004,2804,538Plánovaný rozpočet 5,2595,3105,408Poistenci štátu0,992570,790,63Navýšenie oproti plánovanému rozpočtu0,0000,3740,706
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh ústavného zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.