NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2019,
o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Čl. 1
Tento ústavný zákon s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a v snahe zabezpečiť predvídateľné navyšovanie výdavkov na verejné zdravotníctvo upravuje pravidlá rozpočtovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo.
Čl. 2
(1)Vláda Slovenskej republiky je povinná každoročne v návrhu rozpočtu verejnej správy rozpočtovať výdavky na verejné zdravotníctvo tak, aby ich podiel na hrubom domácom produkte Slovenskej republiky bol minimálne o 0,1 % vyšší ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to do dosiahnutia sumy, ktorá zodpovedá priemernému percentuálnemu podielu výdavkov členských štátov Európskej únie v ich rozpočtoch verejnej správy do verejného zdravotníctva.
(2)Na účely zistenia priemerného percentuálneho podielu na hrubom domácom produkte podľa odseku 1 sa vychádza z údajov zistených a aktuálne zverejnených Európskou komisiou (Eurostat).
(3) Ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa odseku 1 alebo ak väčšina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky neschváli v návrhu rozpočtu verejnej správy výdavky na verejné zdravotníctvom spôsobom uvedeným v odseku 1, vláda Slovenskej republiky požiada Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery vláde.
(4)Na účely dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 subjekty verejnej správy, ktorých rozpočty súčasťou rozpočtu verejnej správy, povinné zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy.
(5)Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 1 4 sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do skončenia vojny alebo do skončenia vojnového stavu.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.