NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 35/2011 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
3.V § 3 ods. 2 písm. c) sa za zátvorku vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť,5aa)“.
4.V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) vedú kroniky obcí; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu5d), ani vedenie kroniky v inom ako štátnom jazyku.“.
5.V § 3a sa za slová „podľa osobitného predpisu7c)“ vkladá čiarka a slová: „ani používanie iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel“.
6.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) V školách a v školských zariadeniach s vyučovacím jazykom slovenským sa pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia vedie v štátnom jazyku. V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku
národnostných menšín,8a) sa pedagogická dokumentácia vedie v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.8b) Rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa v školách a školských zariadeniach s iným ako slovenským vyučovacím jazykom musí viesť aj v štátnom jazyku, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“.
7.§ 5 sa vypúšťa.
8.V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú druhá až štvrtá veta.
9.V § 8 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
10.§ 9 a 9a sa vypúšťajú.
11.§ 11 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.