N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. , zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Zakazujú sa strany,
a) ktorých cieľom je odstránenie demokratických základov a ústavného zriadenia štátu,
b) ktoré nemajú demokratické stanovy alebo nemajú demokraticky ustanovené orgány,
c) ktoré smerujú k uchopeniu a držaniu moci zamedzujúcemu druhým stranám uchádzať sa ústavnými prostriedkami o moc,
d) ktorých program alebo činnosť ohrozujú základné práva a slobody alebo smerujú k potlačeniu rovnosti ľudí v dôstojnosti a právach,
e) ktoré podnecujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť.
(3) Strany nesmú byť ozbrojené a nesmú zriaďovať ozbrojené zložky.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „až 3“.
3.V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „až 3 alebo použije príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 v rozpore s obmedzením podľa § 29 ods. 7 písm. f)“.
4.V § 29 sa ods. 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) financovanie alebo podporu ozbrojených zložiek alebo iných ozbrojených útvarov a skupín.“.
5.V § 31 ods. 2 sa slová „§ 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 4“.
6.Za § 34e sa vkladá § 34f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 34f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. novembrom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2019“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.