D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“).
V súlade so zámerom zvyšovania životnej úrovne pracujúcich deklarovanom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky navrhujeme opatrenie na zvýšenie ich čistých príjmov. Nástrojom na zvýšenie čistých príjmov byť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NČZD).
Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, tak na Slovensku to bolo 53,9 %. Európska komisia osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.
Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie ako rastú mzdy. Výsledkom je, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca. Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eur mesačne. Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb.
Na základe uvedeného sa preto navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy pracujúcich a tým aj životná úroveň ich a ich rodín. Návrh novej výšky nezdaniteľnej časti sa zároveň snaží sledovať to, aby neprišlo k príliš negatívnemu dopadu na zníženie príjmov z dane z príjmu fyzických osôb, ktorá sa v súčasnosti celá prerozdeľuje samosprávam.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, rodinu, rodičovstvo a manželstvo alebo informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 2
Uvedeným návrhom sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zvyšuje počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020 na sumu zodpovedajúcu 21-násobku sumy platného životného minima.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zmeny od 1.1.2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Návrh je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy v dôsledku zvýšenia čistého príjmu pre pracujúcich - najmä nízkych a stredných príjmových skupín vrátane zamestnancov zarábajúcich minimálnu mzdu. Možno takisto očakávať zvýšenie čistého príjmu u SZČO.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.