NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 34/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 34 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Zdrojmi financovania obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok sú:
a) príspevky podľa odseku 2,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu,
c) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu zo stávkových hier34) do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; 8 % z tohto odvodu v roku 2020, 16 % z tohto odvodu v roku 2021 a 24 % od roku 2023,
d) iné zdroje36).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 36 znejú:
34) § 71 ods. 1 písm. j) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) Napríklad § 3 ods. 2 písm. k) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
2.Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019
Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát použije na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok v rozpočtovom roku 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.